Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24.02.2016 р.


На засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2016 р. розглядалися такі питання:

Перший проректор з науково-педагогічної роботи доц. Гусєв С.О. доповів про результати моніторингу якості знань студентів за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року. В обговоренні питання брали участь: заст. декана-директора з навчальної роботи Інституту математики, фізики і технологічної освіти доц. Мозговий О.В., який поділився досвідом організації та контролю за ходом заліково-екзаменаційної сесії; зав. кафедри правознавства доц. Яременко О.І., який повідомив членів Вченої ради про форми стимулювання інтересу до вивчення студентами університету правових дисциплін; зав. кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю доц. Гандзюк В.О., який поінформував про особливості організаційної роботи зі студентами-контрактиками; голова студентського самоврядування університету Забіяка О.О., який оголосив позицію студентства з приводу організації та об’єктивності оцінювання підготовки майбутніх фахівців; зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання проф. Костюкевич В.М., який висловився з приводу забезпечення об’єктивності оцінювання якості знань студентів у ході заліково-екзаменаційної сесії; зав. кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії проф. Заболотний В.Ф., який висловив власну позицію щодо впровадження інформаційних технологій у хід оцінювання якості знань студентів; голова Вченої ради університету доц. Лазаренко Н.І., яка підтримала пропозиції викладачів і студентів щодо внесення змін у процедуру оцінювання якості знань студентів.

Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О. Вчена рада відмічає, що зимова заліково-екзаменаційна сесія 2015-16н.р. була організована і проведена відповідно до чинних нормативних вимог. Навчальні плани та програми виконані у повному обсязі. Усі заліки і екзамени відбувалися за розкладом, документація оформлювалася належним чином.

За підсумками складених заліків та екзаменів здобувачами вищої освіти освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста абсолютна успішність на денній формі навчання становить 94,5%, на заочній – 90,9%. Якісний показних – 37,7% на денній формі та 43,4% – на заочній. Певна динаміка у бік покращення результатів складання сесії за абсолютною успішністю відмічена в інституті педагогіки, психології і мистецтв (+5,5%), на факультеті іноземних мов (+2%). Знизилися абсолютні навчальні показники на природничо-географічному факультеті (-5,4%), в інституті фізичного виховання і спорту (-2,2%). Найвища питома вага студентів, які навчаються на «відмінно», «дуже добре» і «добре», в інституті математики, фізики і технологічної освіти (56,0%), найнижча – в інституті педагогіки, психології і мистецтв (30,4%). В університеті навчається 154 (4,3%) відмінників на денній формі та 57 (5,3%) на заочній. Академічну неуспішність мають 196 (5,4%) студенти денної форми та 95 (8,9%) студентів-заочників. ...


детальніше ...

Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1