Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

31.08.2015 р.


31 серпня 2015р. на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського заслухано питання про затвердження планів роботи Вченої ради та ректорату педуніверситету, відділу з виховної роботи; схвалено перелік спеціальностей, спеціалізацій та профілів освітньої діяльності університету; внесено доповнення до графіка проведення практик, до переліку спецкурсів та спецсемінарів на 2015-2016 навчальний рік, затверджено навчальні плани для здобувачів вищої освіти 2015 року набору.
Вчена рада педуніверситету УХВАЛИЛА:

1. Схвалити й пропонувати в.о.ректора навчального закладу для затвердження навчальні плани денної та заочної форм навчання освітніх рівнів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для студентів 2015 року набору:
2. Схвалити й пропонувати в.о.ректора навчального закладу для затвердження перелік додаткових спеціальностей, спеціалізацій та профілів навчання для студентів денної та заочної форм навчання на 2015-2016 навчальний рік:


1. Інститут іноземних мов

1.1. Спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Мова і література (англійська)* - додаткова спеціальність 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька).

1.2. Спеціальності 7.02030302, 8.02030302 Мова і література (німецька)* - додаткова спеціальність 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська).

1.3. Спеціальність 8.02030302 Мова і література (російська)* - додаткова спеціальність 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська).


2. Інститут історії, етнології і права

2.1. Спеціальності 7.02030201, 8.02030201 Історія* - спеціалізації:
- правознавство;
- українознавство та краєзнавчо-туристична робота.


3. Інститут математики, фізики і технологічної освіти

3.1. Спеціальності 7.04020301, 8.04020301 Фізика (за напрямами)* спеціалізація:
- інформатика.

3.2. Спеціальності 7.04020101, 8.04020101 Математика (за напрямами)* додаткова спеціальність 6.040203 Фізика*; спеціалізація:
- інформатика.

3.3. Спеціальності 7.01010301, 8.01010301 Технологічна освіта – спеціалізація:
- Інформатика, профілі:
- технічна та комп’ютерна графіка;
- основи дизайну.


4. Інститут фізичного виховання і спорту

4.1. Спеціальності 7.01020101, 8. 01020101 Фізичне виховання* - спеціалізація:

- організація спортивно-масової роботи.


5. Інститут педагогіки, психології і мистецтв

5.1. Спеціальності 7.01010201, 8. 01010201 Початкова освіта – додаткова спеціальність 6.030103 Практична психологія*; спеціалізації:
- соціальна педагогіка;
- мистецтво.

5.2. Спеціальність 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* - спеціалізації:
- режисура музично-виховних шкільних заходів;
- художня культура.

5.3. Спеціальність 8.01010101 Дошкільна освіта – спеціалізація:
- початкова освіта.


6. Інститут філології й журналістики

6.1. Спеціальності 7.02030301, 8.02030301 Українська мова і література* - спеціалізація:
- соціальна педагогіка


7. Природничо-географічний факультет

7.1. Спеціальності 7.04010101, 8.04010101 Хімія* - спеціалізація:
- екологія

7.2. Спеціальності 7.04010201, 8.04010201 Біологія* - додаткова спеціальність 6.040101 Хімія*

7.3. Спеціальності 7.04010401, 8.04010401 Географія* - додаткова спеціальність 6.040102 Біологія*, спеціалізації:
- екологія.


3. Доповнити тематику спецкурсів для студентів денної форми навчання інституту іноземних мов на 2015-2016 навчальний рік спецкурсом „Актуальні проблеми лексичної семантики сучасної німецької мови” для студентів ОКР спеціаліста зі спеціальності 7.02030302 „Мова та література (англійська, німецька)” (2 семестр, 36 год., з них аудиторних – 18 год. (лекц. 10 год., практ. – 8 год.), самост. роботи – 18 год.; форма контролю - залік).


4. Включити до графіка проведення практик на 2015-2016 навчальний рік виробничу практику студентів ОКР спеціаліста спеціальності „Мова і література (англійська)”: 1-й семестр, 02.11 – 13.12.20015р. (8 студентів спеціальності 7.02030302 „Мова і література (англійська, німецька)*”).

5. Внести зміни до навчальних планів інституту іноземних мов денної форми навчання:

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська), рік набору 2012

Зняти із загальної кількості годин з навчальної дисципліни „Практичний курс німецької мови” 108 год., з них 60 год. аудиторної роботи та 48 год. самостійної роботи.

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська), рік набору 2012

Додати до загальної кількості годин з навчальної дисципліни „Практичний курс англіської мови” 108 год., з них 60 год. аудиторної роботи та 48 год. самостійної роботи.

Також відповідно до пункту 7 статті 36 Закону України „Про вищу освіту” прийнято рішення про поновлення роботи вчених рад інститутів і факультету.

За пропозиціями інститутів іноземних мов, філології й журналістики, математики, фізики і технологічної освіти, фізичного виховання і спорту (інформували декани-директори: доц. Ямчинська Т.І., доц. Подолянчук С.В., проф. Завальнюк І.Я., доцент Яковлів В.Л.) затверджено зміни у структурі навчальних підрозділів університету.


Вчена рада педуніверситету УХВАЛИЛА:

1. З метою удосконалення навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців з іноземних мов з 01 вересня 2015року об’єднати кафедру іноземних мов з кафедрою англійської мови і методики викладання іноземних мов. Новостворену кафедру назвати кафедрою методики навчання іноземних мов.

2. Реорганізувати з 01 вересня 2015р. інститут іноземних мов у факультет іноземних мов у складі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вважати факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського правонаступником інституту іноземних мов.

3. Прикріпити кафедру англійської філології, кафедру германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури, кафедру методики навчання іноземних мов до факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

4. Виокремити з 01 вересня 2015р. з кафедри математики і методики навчання математики в окремий структурний підрозділ університету кафедру алгебри і методики навчання математики.

5. Змінити з 01 вересня 2015р. назву кафедри математики і методики навчання математики на кафедру математики та інформатики.

6. Змінити з 01 вересня 2015р. назву кафедри стилістики української мови й журналістики на кафедру журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю.

7. У складі інституту філології й журналістики створити з 01 вересня 2015р. кафедру методики філологічних дисциплін і стилістики української мови.

8. У зв’язку з акредитацією спеціальності „Фізичне виховання” з 01 вересня 2015р. перейменувати кафедру теорії і методики спорту інституту фізичного виховання і спорту у кафедру теорії і методики фізичного виховання і спорту.

9. З 01 вересня 2015р. перейменувати кафедру теорії і методики фізичного виховання інституту фізичного виховання і спорту у кафедру теоретико-методичних основ фізичного виховання.

За результатами експертизи науково-методичної ради університету Вчена рада навчального закладу визнала конкурентноспроможним та пропонувала науковому відділу подати на розгляд Міністерства освіти і науки України такий проект наукових досліджень з фундаментальних тем:
„Ландшафтне обгрунтування регіональних проектів охорони етнокультурної спадщини Вінницької області”.
Керівник проекту – доктор географ. наук, проф. Денисик Г.І.
Заступник голови Вченої ради, доцент Зінько Ю.А.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1