Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

24.06.2015 р.24 червня 2015р. на засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського заслухані звіти голови екзаменаційної комісії спеціальностей 7.02030302 „Мова і література (англійська, німецька)*, (німецька, англійська)*, (англійська)*” денної форми навчання канд. пед. наук, доц. Яцишина О.М.; голови екзаменаційної комісії спеціальностей 7.04010401 „Географія*” денної та заочної форми навчання, 8.04010401 „Географія*” докт. географ. наук, проф. Воловика В.М.; голови екзаменаційної комісії напрямів підготовки 6.010201 „Фізичне виховання*” денної та заочної форми навчання, 6.010202 „Спорт*”, 6.010203 „Здоров’я людини” денної форми навчання канд. наук з фізичного виховання і спорту, доц. Драчука А.І., які засвідчили успішну підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей, високий професійний рівень викладання дисциплін вищої освіти.

В обговоренні звіту брала участь начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф., які зауважила на напрямах подальшого поліпшення роботи державних екзаменаційних комісії.

Інформує голова студентського наукового товариства університету кандидат педагогічних наук, старший викладач Шикова Ю.О. повідомила про діяльність цієї громадської організації.

Відповідно до рішення Вченої ради університету від 07 травня 2015р. розглядалося питання про встановлення диференційованих обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2015-2016 навчальний рік відповідно до займаної посади та ефективності методичної, наукової, організаційної роботи. Перший проректор з науково-педагогічної роботи кандидат історичних наук, доцент Гусєв С.О. оголосив пропозиції робочої групи.

Вчена рада навчального закладу ухвалила:

Відповідно до статтей 55 і 56 та пункту 7 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», згідно з п.11.6 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, затвердженого наказом від 28.05.2015 р. №91 од, встановити диференційовані обсяги навчального навантаження науково-педагогічних працівників на 2015-2016 навчальний рік відповідно до займаної посади та ефективності методичної, наукової, організаційної роботи:

- завідувач кафедри – до 725 год.;

- професор – до 750 год.;

- доцент – до 775 год.;

- старший викладач – до 800 год.;

- викладач, асистент – до 825 год.


Також розглянуто питання про нагородження працівників навчального закладу за підсумками 2014-2015 навчального року, враховуючи пропозиції структурних підрозділів та профспілок. Вчена рада ухвалила наступне: Порушити клопотання перед центральним та обласними органами освіти про нагородження педагогічних працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, а також нагородити працівників грамотами та подяками нашого навчального закладу.

На засіданні Вченої ради університету було заслухано питання про перейменування кафедри хімії на кафедру хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Інформацію завідувача кафедри хімії кандидата педагогічних наук, доц. Блажка О. А. взято до відома та підтримано пропозицію: Для приведення у відповідність з освітньою діяльністю природничо-географічного факультету перейменувати з 1 вересня 2015 р. кафедру хімії на кафедру хімії та методики навчання хімії.

Відповідно до плану роботи Вченої ради затверджено графік освітнього процесу для студентів денної форми навчання ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра на 2015-2016 навчальний рік у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

За результатами експертизи науково-методичної ради навчального закладу (протокол №6 від 22.06.2015р.) затверджено тематику спецкурсів та спецсемінарів на 2015-2016 навчальний рік.

За пропозицією структурних підрозділів університету внесено зміни до ухвали Вченої ради від 07.05.2015р. „Про організацію освітнього процесу у 2015-2016 навчальному році”, а саме п.п.1.2. викладено у такій редакції:

1.2. Зменшити загальну кількість кредитів ЄКТС із 12 до 9 і cхвалити перелік вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної підготовки за освітнім рівнем бакалавра:

- Економіка / основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти/ етика та естетика/ інтелектуальна власність / політологія / – 3 кредити ЄКТС, загальна кількість годин 90, лекцій 18 годин, практичних 18 годин, самостійна робота 54 години, форма підсумкового контролю – залік.

- Соціологія / правознавство / логіка / психологія людей з особливими потребами / релігієзнавство / інклюзивна освіта / – 3 кредити ЄКТС, загальна кількість годин 90, лекцій 18 годин, практичних 18 годин, самостійна робота 54 години, форма підсумкового контролю – залік.

- Українознавство / Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта / екологія / риторика / інформаційне суспільство – 3 кредити ЄКТС, загальна кількість годин 90, лекцій 18 годин, практичних 18 годин, самостійна робота 54 години, форма підсумкового контролю – залік.


Завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології доктор історичних наук, професор Коляструк О.А. звернулася до членів Вченої ради з проханням підтримати пропозицію про відкриття аспірантури у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 07.00.06 „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. В результаті обговорення питання ухвалено: Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо відкриття у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського аспірантури зі спеціальності 07.00.06 „Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”.

Трудові збори природничо-географічного факультету вийшли з пропозицією про присвоєння Почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України” завідувачу кафедри географії, доктору географічних наук, професору ДЕНИСИКУ Григорію Івановичу. На підтримку цієї пропозиції виступили кандидат географічних наук, доцент Стефанков Л.І., доктор біологічних наук, професор Кур’ята В.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Блажко О.А.

Вчена рада університету ухвалила: Рекомендувати конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського підтримати кандидатуру завідувача кафедри географії, доктора географічних наук, професора ДЕНИСИКА Григорія Івановича щодо присвоєння Почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

У поточних справах розглядалися питання про схвалення Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; про затвердження теми дисертаційного дослідження ДіДИК Тетяни Миколаївни зі спеціальності 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт”; про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових видань викладачів університету; про затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи; про направлення до аспірантури випускників 2015 року.

УХВАЛИЛИ:


Заступник голови Вченої ради, доцент Зінько Ю.А.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1