Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

18.05.2015 р.


18 травня 2015 року відбулось засідання науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Активну участь брали в обговоренні питань присутні на засіданні члени науково-методичної ради проф. Акімова О. В., проф. Куцевол О. М., проф. Іваницька Н. Л., проф. Тарасенко Г. С., проф. Кур’ята В. Г., проф. Денисик Г. І., проф. Гудзевич А. В., проф. Брилін Б. А., проф. Павликівська Н. М., доц. Мозговий О. В., проф. Заболотний В. Ф., проф. Шахов В. І., проф. Романюк І. М., доц. Козачишина О. Л., начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф.

Жваву дискусію викликало обговорення питання про Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Так, проф. Романюк І.М. наголосив, що основною метою Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського є вдосконалення організації освітнього процесу та адаптації нормативно-правової бази до вимог ЄКТС.
Проф. Гудзевич А.В. ознайомив членів науково-методичної ради з мотивованим висновком, детально проаналізував кожен розділ Положення та запропонував відновити роботу вчених рад інститутів та факультетів як колегіальних органів, які вирішують низку важливих організаційно-методичних питань.

Проф. Куцевол О.М. зауважила, що Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в основному відповідає чинному законодавству про організацію освітнього процесу у ВНЗ та внесла низку цінних зауваг та пропозицій, серед яких пропозиція додати покликання на внутрішні документи, які регламентують окремі аспекти освітньої діяльності університету, зокрема: Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; про проведення практик студентів; про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії; про науково-методичну раду; про навчально-методичну комісію підрозділів університету; про оцінювання залишкових знань студентів у формі ректорської контрольної роботи тощо.

Начальник навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф. внесла роз’яснення та прийняла до уваги пропозиції членів науково-методичної ради.


УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського затвердити

- Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;

- Положення про використання європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

2. Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського розглянути питання про відкриття аспірантури у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт.

3. Пропонувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського рекомендувати до друку збірники наукових праць:

- Збірник наукових праць інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського VIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві». – Вінниця, 2015. – 154 с.

- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія. Вип. 21. / Гол. ред. Іваницька Н.Л.

- Збірник наукових праць інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Фізична культура, спорт та здоров’я нації / Випуск 19.

- Філологічні студії: збірник наукових праць студентів інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. / Відпов. за випуск О.М. Вешелені. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 13. – 359 с.

- Астрономія і сьогодення: матеріали IV Міжрегіональної науково-практичної конференції, 9 квітня 2015 р., Вінниця: збір. наук. праць / наук. ред. Мозговий О.В. – Вінниця: ФОП «Костюк Н. П.», 2015. – 152 с.

- Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти. Випуск 12: збір. наук. праць. Вінниця, 2015 р.
4. Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського затвердити індивідуальну програму кандидатського іспиту (частина II) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Залєсової Ірини Віталіївни.

5. Рекомендувати вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського затвердити навчальні програми:
Репортаж - секретар НМР ВДПУ Олена Жаровська

переглядів: 1