КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИКафедра психології як окрема структурна одиниця була заснована у 1937 році. Вона функціонувала ще до початку Великої Вітчизняної війни. Проте на завершальному етапі війни та у повоєнні роки викладачі психології входили до складу кафедри педагогіки. Відновлено кафедру як структурну одиницю в 1972 році. Кафедру очолювали: протягом 1972-1984 pp. – д. псих.н., проф. Рейнвальд Н.І., 1984-1997 pp. – к. псих. н., доц. Антонюк М.С., 1997-2000 pp. – д. псих. н., проф. Томчук М.І., 2000-2004 pp. – к. псих.н., доц. Антонюк М.С., 2004-2005 pp. – к. пед. н., доц. Штифурак В.С., 2005-2006рр. – к. псих. н., доц. Котик І.М., 2006-2012 pp. – к. псих. н., доц. Лойко Л.С., 2012-2016 pp. – д. пед. н., проф. Шахов В.І. З 2016 року кафедру очолює д. псих. н., проф. Паламарчук О.М.

З 2016 р. кафедру психології було перейменовано на кафедру психології та соціальної роботи у зв'язку з розширенням кадрового складу за рахунок фахівців з соціальної педагогіки.

З 1 вересня 2016 р. кафедра психології та соціальної роботи увійшла до складу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (наказ № 995 ОД від 17.06.2016 р.).

На сьогодні кафедра психології та соціальної роботи забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 053 Психологія ступеня вищої освіти бакалавра (за спеціалізаціями: «Організаційна психологія», «Дитяча психологія» та магістра (за спеціалізацією: «Психологічне консультування») денної та заочної форм навчання та за спеціальністю 231 Соціальна робота ступеня вищої освіти бакалавра та магістра денної та заочної форм навчання.

На теперішній час освітній процес за усіма зазначеними спеціальностями забезпечують висококваліфіковані фахівці кафедри: проф. Паламарчук О.М., проф. Шахов В.І., доц. Безверхий О.С., доц. Візнюк І.М., доц. Габа І.М., доц. Килівник А.М., доц. Клибанівська Т.М., доц. Коломієць Л.І., доц. Комар Т.О., доц. Лящ О.П., доц. Попова О.В, доц. Саранча І.Г., Фуштей О.В., доц. Чухрій І.В., доц. Штифурак В.С., доц. Шульга Г.Б., ст. викл. Педоренко В.М., ст. викл. Чорна О. М., асист. Мазай. Л.Ю., асист. Мельник І. М., асист. Мельник Ю.В., асист. Подорожний В.Г., асист. Шахов В.В.

Професорсько-викладацький склад кафедри має високий рівень фахової кваліфікації та досвід навчальної, науково-дослідної і методичної діяльності в галузі психології та соціальної роботи. Завдяки цьому студенти мають можливість отримувати ґрунтовні теоретичні знання з психології та соціальної роботи й оволодівати практичними уміннями та навичками, що забезпечить їм належний рівень підготовки, конкурентоспроможність на ринку праці.

ДЕТАЛЬНІШЕ