Головна


Кафедра початкової освіти продуктивно та прогресивно працює на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Педагоги кафедри – компетентні науковці в галузі вищої освіти, майстерність яких визнана не тільки на освітянській ниві нашої держави, але й колегами серед близького та далекого зарубіжжя. Викладачами кафедри налагоджуються та підтримуються тісні зв’язки із закладами вищої освіти України та Європи: організація та проведення спільних конференцій (семінарів, форумів, брифінгів, круглих столів, симпозіумів); стажування; організація та участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах; написання спільних наукових праць тощо. В 2020 році викладачі кафедри отримали перемогу в конкурсі Erasmus + (модуль Jean Monnet) та готуються до реалізації проєкту «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training».

Кафедра початкової освіти є випусковою для студентів спеціальності 013 Початкова освіта (освітні програми: «Початкова освіта. Дошкільна освіта», «Початкова освіта. Логопедія», «Початкова освіта. Мистецтво»). Викладачі кафедри активно займаються підвищенням кваліфікації, проходять стажування, багато хто має практичний досвід роботи у початковій школі, що сприяє підготовці майбутніх учителів на високому професійному рівні.


З кожним роком кафедра нарощує свій кадровий потенціал. У її складі працюють 2 професори (Н. Лазаренко, В.Годлевська), 9 доцентів (Г. Кіт, О. Демченко, А. Василюк, О. Грошовенко, Л. Любчак, Н. Родюк, Н. Комарівська, В. Імбер, Н. Олійник), 2 старших викладачі – А. Хіля та О. Жовнич; 4 асистенти, з яких І. Стахова закінчила аспірантуру та готується до захисту дисертаційного дослідження; Ю. Бондар, Т. Білик, навчаються в аспірантурі, а Н. Трачук готується до вступу в аспірантуру. До освітнього процесу студентів залучаються педагоги-новатори м. Вінниці, стейхолдери, організовуються онлайн-зустрічі із провідними науковцями.

Сьогодні кафедра початкової освіти забезпечує викладання більше 50 фахових дисциплін (для бакалаврів, магістрів), займається організацією та проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами», конференції «Актуальні проблеми культури мовлення». Кафедра організовує ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Щорічно готує переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів, її випускники цінуються не тільки у закладах освіти, в яких працюють, але й в Україні загалом.

Викладачі кафедри публікують наукову та навчально-методичну продукцію (монографії, підручники, посібники, методичні матеріали, статті у фахових та зарубіжних виданнях, статті з індексом цитування в наукометричних базах Copernicus, Web of Science, Scopus), великого значення педагоги надають апробації наукових ідей студентів.

Активно та творчо викладачі кафедри ставляться до виховної роботи зі студентами, організовуючи зустрічі з відомими людьми міста та держави, проводячи бесіди виховної тематики, організовуючи виставки студентської творчості, екскурсії до театрів, музеїв, картинних галерей, ботанічних садів, парків, поїздок до інших міст та ін. Викладачі кафедри з радістю та натхненням готують студентів до факультетських конкурсів «Барви осені», «Новорічна казка», «Міс Університету».

Кафедра початкової освіти є осередком науки, методичної грамотності, професіоналізму, вона працює на розбудову нашої держави, дбає про розвиток інтелектуального, творчого, духовно-ціннісного потенціалу нації.