Головна


Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01

Заступник голови Науково-методичної ради університету. Заступник головного редактора збірника «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія»

Голова ініціативної групи, яка досліджує розвиток творчого мислення студентської молоді.

Голова наукової школи з дослідження проблем підготовки фахівців вищої кваліфікації та загальних проблем сучасної педагогіки.

На даний час на кафедрі на постійній основі працюють доктори педагогічних наук проф. О.В. Акімова, проф. А.М.Коломієць, проф. В.А. Фрицюк, проф. В. В. Каплінський, проф. І. Г. Герасимова, проф. О.В. Столяренко, проф. В.М.Галузяк; кандидати педагогічних наук доц. О.В. Волошина, доц. Є.В.Громов, доц. С.І.Губіна, доц. М.О. Давидюк, доц. С.П.Загородній, доц. Н.Р. Опушко, доц. О.Ю.Пінаєва, доц. Н.Б. Хамська, доц. І. Л. Холковська; кандидати економічних наук, доц. Н.І.Бурлака, доц. О.І.Шаманська; доктор філософії, асистент О.С.Московчук.

Колектив кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами підтримує зв’язки з провідними навчальними закладами країни і світу, науковими організаціями, а також бере участь у конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах.

На кафедрі ліцензовано нову спеціальність ступеня вищої освіти бакалавра, дві спеціальності ступеня вищої освіти магістра та освітньо-наукового рівня доктора філософії з педагогічних напрямів підготовки.


Кафедра розпочинає здійснювати підготовку бакалаврів за двома напрямками:


1. Фахівець із соціально-виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громаді. Соціальний педагог

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма: «Освітні, педагогічні науки (соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді)»

Детальніше


2. Фахівець з менеджменту та цифрових технологій

Спеціальність 073 Менеджмент

Освітня програма: «Менеджмент. Цифрові технології в менеджменті»

ДетальнішеКафедра здійснює підготовку магістрів за двома напрямами:


1. Галузь знань: 01 Освіта.

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки

Освітня кваліфікація: Магістр з освітніх, педагогічних наук

Професійна кваліфікація: Викладач закладу вищої освіти

Детальніше


2. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність:073 Менеджмент

Спеціалізація. Управління освітнім закладом (за типом)

Детальніше


Кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами забезпечує викладання біля 100 навчальних дисциплін для студентів і магістрантів університету, основними з яких є: «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки», «Основи педагогічних вимірювань», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка вищої школи». Для кожної дисципліни розроблено навчально-методичний комплекс, що містить навчальну програму, посібник, практикум, завдання для поточного і модульного контролю успішності студентів.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм і посібників, впроваджуються нові форми і методи викладання та контролю знань студентів. Відповідно до розробленого комплексу навчальних програм викладачами кафедри було підготовлено і видано низку навчальних посібників, які мають чітку практичну спрямованість і на високому науковому рівні розкривають основні питання педагогічної теорії.

Значна увага викладачами кафедри приділяється використанню інноваційних технологій і методів підготовки студентів до практичної роботи в школі. Підняти на якісно вищий рівень проведення лабораторних і практичних занять, суттєво наблизити педагогічну теорію до практики дає змогу створена на кафедрі відеотека, в якій зібрані відеозаписи виховних заходів і уроків з різних предметів, документальні і художні фільми на педагогічну тематику, відеофрагменти, що ілюструють принципи, методи та прийоми навчання і виховання.


Фотогалерея з життя кафедри