Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

     40733

Історія кафедри

Кафедра педагогіки була створена у 1935 році. Її очолила проф. Л.Я. Кобелєва, а в 1939 р. - проф. М.М. Волокітіна. Тривалий час (до 1972 року) кафедра здійснювала навчально-наукову діяльність спільно з викладачами кафедри психології.

У перші повоєнні роки на кафедрі працювало менше десяти осіб, серед них - І.М. Рудченко, О.М. Ткаченко, А.П. Сапіга. Завідувачем кафедри була І.О. Туманіна, а згодом М.І. Левченко. Викладачам довелося налагоджувати роботу інституту, разом зі студентами відбудовувати місто, збирати бібліотеку, виготовляти наочні посібники.

У 1950 р. завідувачем кафедри став (за сумісництвом) ректор інституту, доц. О.І. Ткаченко. У 60-70 рр. на цій посаді працювали доц. М.М. Поспєлов (1961-1966 рр.) і проф. Д.І. Водзінський (1967-1974 рр.). При кафедрі діяла лабораторія АПН СРСР з питань морального виховання.

Висококваліфіковані викладачі, колишні фронтовики, доценти В.С. Окорков, П.М. Нужна, М.М. Поспєлов, П.М. Лебедєв, а також доценти О.В. Машталер, В.Я. Волошина, І.О. Литвинов, А.П. Яковенко, Н.С. Амеліна, В.Я. Дяченко, ст. викл. В.А. Мельник, працювали над удосконалення змісту педагогічних дисциплін, впровадженням нових методів і засобів навчання, проводили профорієнтаційну роботу зі школярами.

У 1974 р. кафедру очолила доц. М.М. Мількаманович. Одним із пріоритетних завдань колективу стало посилення зв'язку педагогічної теорії з практикою, налагодження співпраці зі школами. Згодом кафедру поповнили молоді, здібні викладачі - В.М. Чорний, який пізніше став деканом факультету іноземних мов, В.І. Шахов - у даний час доктор педагогічних наук, професор, В.А. Сапогов, В.В. Каплінський - сьогодні доценти кафедри.

У 1987 року на посаду завідувача кафедри педагогіки було обрано М.І.Сметанського. На цій посаді Микола Іванович пропрацював двадцять років. М.І. Сметанський - професор, доктор педагогічних наук, відомий учений, під керівництвом якого захистилося більше 50 кандидатів і докторів педагогічних наук.

Протягом 80-90-х рр. склад кафедри поповнився здібними вчителями та молодими випускниками педагогічних ВНЗ (Е.Л. Горбунь, Н.О. Кондратьєва, Н.Б. Хамська, В.С. Сорочинська, О.В. Столяренко, Л.М. Дровозюк, К.А. Балтремус, Л.В. Римар, В.М. Галузяк). На початку ХХІ століття у зв’язку з реформами у системі вищої освіти України проводилася робота, спрямована на впровадження положень Болонської декларації. В цей час кафедру поповнили доценти О.В.Волошина, М.О.Давидюк, старші викладачі Т.П.Ткачук, С.І.Цуприк, Ю.О.Шикова, Л.І.Надкернична.
У 2002 р. кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Проблеми загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів», а у 2004 р. - «Профільне навчання: історія, теорія, практика». Тричі у нашому університеті проходив II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Студенти, яких готували В.М. Галузяк, В.В. Каплінський, Л.В. Тимошенко, М.М. Гушеватий, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська, О.В.Акімова, Н.Є Мойсеюк, Н.О. Кондратьєва неодноразово виборювали призові місця на Всеукраїнських педагогічних олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт.

У 2008 році завідувачем кафедри педагогіки було обрано кандидата психологічних наук, доцента В.М.Галузяка. Він спрямовував колектив на подальше удосконалення підготовки майбутніх учителів, залучення студентів до науково-дослідної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, вдосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх учителів.

Кафедра педагогіки і професійної освіти має вагомі здобутки у науковій роботі. Починаючи з 2005 р., викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних наукових досліджень. Так, з 2008 р. по 2010 р. наукова група викладачів кафедри працювала над держбюджетним дослідженням „Методологія і технологія моніторингу якості педагогічної діяльності” (наукові керівники – проф. Сметанський М.І., доц. Галузяк В.М.), у результаті виконання якого розроблено модель атестації загальноосвітніх навчально-виховних закладів, що ґрунтується на нових підходах до діагностики та оцінювання результатів педагогічної праці, обґрунтовано принципи і методику оцінювання діяльності педагогічних колективів; визначено критерії та показники ефективності педагогічної діяльності. Проведене дослідження дало змогу виробити практичні рекомендації керівникам органів управління освітою та освітніх установ щодо організації атестації загальноосвітніх навчальних закладів. Результати дослідження впроваджені в педагогічну практику, що засвідчено довідкою з відділу освіти Шаргородської районної державної адміністрації.

Протягом 2011-2013 рр. науково-дослідна група викладачів під керівництвом доц. В.М. Галузяка виконувала держбюджетне дослідження «Методологія і технологія педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя». У результаті проведеної науково-дослідної роботи на основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену особистісно-професійної зрілості у вітчизняній і зарубіжній психології та педагогіці уточнено сутність особистісно-професійної зрілості вчителя, її місце та значення в структурі чинників ефективності педагогічної діяльності; уточнено структуру, критерії та показники особистісно-професійної зрілості студентів педагогічних вищих навчальних закладів; з’ясовано особливості й етапи становлення особистісно-професійної зрілості як інтегральної особистісної властивості майбутнього вчителя; обґрунтовано педагогічні умови та розроблено модель педагогічної підтримки розвитку особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів у контексті суб'єктної парадигми професійного розвитку особистості; розроблено програму тренінгу особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів.

Протягом 2015-2017 рр. група викладачів кафедри під керівництвом проф. О. В. Акімової виконувала держбюджетне дослідження «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти». Внаслідок проведеної роботи визначено сутність і структуру загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя, вимоги до неї у контексті становлення європейського простору вищої освіти; з’ясовано критерії, показники та рівні загальнопедагогічної компетентності студентів педагогічних ВНЗ; розроблено методику діагностування загальнопедагогічної компетентності, за допомогою якої визначено й проаналізовано рівень загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів; обґрунтовано концепцію й визначено педагогічні умови формування загальнопедагогічної компетентності студентів педагогічних ВНЗ; розроблено та впроваджено технологію формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Отримані результати впроваджуються у процесі викладання педагогічних дисциплін у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського. Апробований у дослідженні комплекс форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи використовується викладачами з метою вдосконалення професійної підготовки вчителів, її наближення до загальноєвропейських стандартів.

Свідченням плідної науково-дослідної діяльності викладачів кафедри є опубліковані протягом останнього десятиліття монографії:

  • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 352 с.
  • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 200 с.
  • Розвиток професійно важливих якостей майбутніх учителів: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 248 с.
  • Галузяк В.М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів: монографія / В.М.Галузяк, С.І. Тихолаз. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – 220 с.
  • Галузяк В.М. Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів: монографія / Галузяк В.М., Добровольська К.В. - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 256 с.
  • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: монографія / О.В. Акімова, В.В. Каплінський, В.М. Галузяк, В.А. Сапогов, О.В. Столяренко, С.І. Губіна, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська, О.В. Шестопалюк. - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – 180 с.
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя: монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. [та ін.] - Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – 416 с.
  • Столяренко О.В. Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами / О.В. Столяренко, О.М. Фаворська та ін. [колективна монографія]. – Житомир: Євро клуб, 2010. – 366 с.
  • Галузяк В.М. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика / В.М.Галузяк, Л.І.Довгань. – Вінниця: РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
  • Акімова О.В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти. – Вінниця, 2007. – 350 с.

З 2012 кафедру педагогіки очолює доктор педагогічних наук, професор О.В. Акімова. Високий професіоналізм та знання справи дозволяє Ользі Вікторівні підтримувати подальше удосконалення підготовки студентів до професійної діяльності, впроваджувати нові методики викладання педагогічних дисциплін, покращувати матеріальне оснащення кафедри, відкривати нові напрями підготовки педагогічних фахівців.

З 1992 р. при кафедрі діє аспірантура, яку закінчили більше 100 аспірантів. Науково-дослідницькою роботою аспірантів керують професори О.В. Акімова, А.М. Коломієць, В.М. Галузяк, В.А. Фрицюк, О.В. Столяренко, доценти В.В. Каплінський, Н.Б. Хамська, І.Л. Холковська.

Під керівництвом проф. О.В. Акімової захищено 8 дисертацій, проф. А.М. Коломієць – 8 дисертацій, проф. Галузяка В.М. – 8 дисертацій, доц. Хамської – 1 дисертація, доц. Холковської І.Л. – 7 дисертацій, проф. Фрицюк В.А. – 1 дисертація.

З 1999 року на базі кафедри діє редакційна колегія фахового видання «Наукові записки ВДПУ імені М. Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» (Постанови президії ВАК України: № 1 від 9 червня 1999 року; № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року; № 1222 від 7 жовтня 2016 року), на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної педагогіки і психології: питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, історії педагогіки, педагогічної психології. Серед авторів публікацій відомі науковці України та зарубіжжя. Видання індексується в базах даних Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека імені В. І. Вернадського.

У збірнику публікуються наукові статті з актуальних проблем сучасної педагогіки та психології, в яких розкриваються питання дидактики, теорії і методики виховання, професійної освіти, соціальної педагогіки, порівняльної педагогіки, історії педагогіки, педагогічної психології. На цей час підготовлено 55 випусків фахового видання.

Щороку на кафедрі педагогіки і професійної освіти відбувається всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя».

На кафедрі у 2010 р. організовано випуск збірника студентських наукових робіт «Педагогічний пошук», де студенти мають змогу апробувати свої наукові дослідження перед захистом дипломних і магістерських робіт. На цей час вийшов 9 випуск видання. З 2015 р. викладачі кафедри педагогіки і професійної освіти щорічно проводять науково-практичну конференцію студентів і молодих учених «Навчально-виховний процес у сучасній школі: проблеми і шляхи вирішення».

На даний час на кафедрі працює 15 викладачів, у тому числі доктори педагогічних наук О.В. Акімова, проф. Коломієць А.М., проф. В.А. Фрицюк, проф. І. Г. Герасимова, проф. О.В. Столяренко, ; кандидат психологічних наук, проф. Галузяк В.М., кандидати педагогічних наук О.В. Волошина, М.О. Давидюк, В. В. Каплінський, В. А. Сапогов, Н.Б. Хамська, І. Л. Холковська, С.І.Губіна, Опушко Н.Р., лаборант Севастянова О.О.

Кафедра педагогіки і професійної освіти підтримує тісні зв’язки з навчальними установами зарубіжжя, зокрема, з кафедрою теорії виховання і педагогічної деонтології Університету Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), Університетом соціальних наук у Лодзі (Польща). Співпраця відбувається у формі взаємної участі у наукових конференціях і семінарах, обміні науковими публікаціями, спільній підготовці наукових монографій. Науковці Польщі з Лодзя, Бидгоща та Любліна регулярно друкуються у фаховому виданні «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», випуск якого забезпечує кафедра.

Кафедра педагогіки і професійної освіти налагодила конструктивну співпрацю з вищими навчальними закладами України: Уманським педагогічним університетом імені П.Тичини, Хмельницьким національним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Східноєвропейським національним університетом імені Л. Українки (м. Луцьк), Житомирським державним університетом імені І. Франка. Кафедра активно співпрацює з науковими центрами України, зокрема, з Інститутом педагогіки НАПН України та Інститутом проблем виховання НАПН України. Співпраця відбувається у формі участі у наукових семінарах і конференціях, стажування, спільної підготовки наукових публікацій.
Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@gmail.com


© 2020 ВДПУ