Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

   Facebook         Instagram         Tiktok

Історія

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) маю свою славну історію…..

Cтворений у 2016 році Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (ННІПППФВК) у Вінницькому державному педагогічному університеті (ВДПУ) імені Михайла Коцюбинського шляхом реорганізації інституту магістратури, аспірантури, докторантури та приєднання до складу інституту кафедр педагогіки і психології на підставі рішення вченої ради ВДПУ від 15.06.2016р. (протокол № 17) і наказу ректора «Про реорганізацію структурних підрозділів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського» (наказ №95од від 17.06.2016р.).

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бакалаврів, спеціалістів і магістрів з педагогіки, психології, професійної освіти, соціальної роботи, підготовки фахівців вищої кваліфікації: докторів філософії та докторів наук.

Інститут очолює доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік АН вищої освіти України, заслужений працівник освіти України Роман Семенович Гуревич.

До складу інституту входять:

Кафедра психології та соціальної роботи (очолює – доктор психологічних наук, доцент Ольга Миколаївна Паламарчук), здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 053 «Психологія» та 231 «Соціальна робота» на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання в бакалавраті 4 роки, в магістратурі на основі бакалавра або спеціаліста – 1,5 роки.

На базі кафедри психології та соціальної роботи працює Консультативно-тренінговий центр, який включає такі напрями роботи:

 • профілактично-корекційна робота з сім’ями учасників АТО;
 • секція «Збереження психічного здоров’я»;
 • секція «Індивідуального консультування»;
 • секція «Психодрама та театр спонтанності»;
 • секція «Системно-сімейна психотерапія»;
 • секція групового аналізу;
 • секція «Лаканівського аналізу».

На кафедрі діє лабораторія екологічної психології. Метою діяльності наукової лабораторії є організація наукових досліджень у галузі екологічної психології; впровадження одержаних результатів як у цілому в практику життєдіяльності суспільства, так і, зокрема, у навчально-виховний процес ВНЗ, створення й апробація нових технологій з формування мотивації екологічної поведінки майбутніх фахівців.

Кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами (очолює – доктор педагогічних наук, професор Ольга Вікторівна Акімова), здійснює підготовку студентів ступеня вищої освіти магістра галузь знань 01 Освіта спеціальність: 011 Науки про освіту, з присвоєнням кваліфікації: викладач вищого навчального закладу на основі ступеня вищої освіти бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст усіх спеціальностей та напрямів підготовки, термін навчання 1,5 роки. Навчання стає стартом для подальшої науково-дослідницької, науково-методичної роботи, опанування новітніми методиками викладання і вступу до аспірантури.

У загальноуніверситетській підготовці майбутніх педагогів, особлива увага викладачів кафедри педагогіки та професійної освіти звертається на практичну діяльність, що реалізується у формі проведення щорічних конкурсів педагогічної майстерності, де студенти мають змогу продемонструвати рівень теоретичної та практичної підготовки та інструктивно-методичного табірного збору, на якому студенти опановують різноманітні форми роботи з дітьми різновікових груп в умовах літніх оздоровчих таборів.

На кафедрі педагогіки і професійної освіти діє наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи, що здійснює дослідно-експериментальну роботу з реалізації творчого потенціалу особистості майбутніх педагогів та викладачів вищих навчальних закладів.

Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті (очолює – кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Михайлович Кобися), здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» на основі освітнього ступеня бакалавр, з терміном навчання 4 роки на базі повної середньої освіти, продовження навчання в магістратурі, термін 1,5 роки. Випускникам присвоюється кваліфікація – «Педагог професійного навчання в галузі комп’ютерних технологій».

Для підготовки кваліфікованих спеціалістів кафедра забезпечена сучасною та функціональною матеріально-технічною базою (дві лабораторії апаратних та програмних засобів, мультимедійних засобів навчання, програмування, інформаційних технологій, інформатики та ІКТ, Веб-технологій, комп’ютерної графіки, інноваційних технологій навчання, консультативний центр з ІКТ), для полегшення та оперативності надання інформації кафедра має єдину корпоративну мережу.

Науково-педагогічні працівники кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті щорічно беруть активну участь у розробленні та реалізації проектів на отримання грантів Вінницької обласної державної адміністрації з теми «Розробка та впровадження інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення входження в сучасний Європейський освітній простір та реалізацію основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах».

На кафедрі працює три спільних науково-дослідних лабораторії:

 • спільна науково-дослідна лабораторія "Формування інформаційно-освітнього середовища для підготовки учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж" з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 • спільна науково-дослідна лабораторія "Інформаційний освітній портал у педагогічній освіті й освіті дорослих" з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
 • спільна науково-дослідна лабораторія "Створення електронних освітніх ресурсів і їх впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ" з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України.
Наукова діяльність

Завдяки високому професіоналізму, відданості своїй справі та наполегливій праці викладачів і студентів Навчально-наукового інституту останні виборюють призові місця на олімпіадах та конкурсах різних рівнів. Щорічно студенти Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації та інших факультетів під науковим керівництвом викладачів беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, чемпіонатах з комп’ютерних технологій, педагогіки та психології.

До структури Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації входить відділ аспірантури та докторантури.

Відповідно до наказів МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 655 від 10.06.2016 р., № 707 від 23.06.2016 р. та № в університеті функціонує аспірантура з 10 ліцензованих спеціальностей:

 • 011 Науки про освіту;
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями);
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 017 Фізична культура і спорт;
 • 032 Історія та археологія;
 • 035 Філологія;
 • 053 Психологія;
 • 091 Біологія;
 • 103 Науки про Землю.
 • Докторантура з 5-ти спеціальностей:
 • 011 Науки про освіту;
 • 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями);
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 032 Історія та археологія;
 • 035 Філологія.
Наукові школи

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, академіка АН вищої освіти України, заслуженого працівника освіти України Романа Семеновича Гуревича в Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації сформована наукова школа, що успішно здійснює наукові дослідження з теорії і методики професійної освіти, зокрема з організації навчального процесу у вищих і професійно-технічних навчальних закладах і використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, досягнення якої добре відомі в Україні та країнах СНД, Польщі, Німеччині.

Р.С. Гуревич є автором понад 530 наукових і навчально-методичних праць, серед них 11монографій, понад 35 навчальних посібників (в тому числі 8 із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 280 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, а також методичних рекомендацій для викладачів, учителів, учнів, студентів тощо.

Під керівництвом Романа Семеновича Гуревича захищено 64 кандидати та 11 докторів наук.

Кандидат педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Заслужений учитель України Кадемія Майя Юхимівна сформувала та очолює наукову школу, котра успішно здійснює наукові дослідження з проблем професійного навчання та організації навчального процесу в навчальних закладах на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних форм і методів здійснення навчального процесу.

У науковому доробку проф. М.Ю. Кадемії понад 400 наукових і науково-методичних праць, серед них 10 монографій, понад 90 навчальних посібників (у тому числі 8 із грифом Міністерства освіти і науки України), понад 300 наукових статей у провідних фахових виданнях і збірниках наукових праць, а також методичні рекомендації для викладачів, учнів, студентів тощо.

Під керівництвом професора М.Ю.Кадемії 13 науковців підготували і захистили кандидатські дисертації.

Кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, проректор з наукової діяльності Коломієць Алла Миколаївна, наукова школа під її керівництвом досліджує проблеми природничо-математичної освіти, професійної підготовки вчителів, інформатизації освіти, саморозвитку викладача вищої школи, розвитку інформаційної та методологічної культури педагога.

Під керівництвом А. М. Коломієць захистились 12 кандидатів педагогічних наук.

Доктор педагогічних наук, професор Акімова Ольга Вікторівна з 2000 р. очолює ініціативну групу, що активно та продуктивно працює над проблемою розвитку творчого мислення студентської молоді. Під її керівництвом організуються та здійснюються попередні розгляди кандидатських та докторських дисертаційних досліджень з педагогічних спеціальностей, забезпечується кваліфікована оцінка наукової та практичної цінності поданих до розгляду робіт, що сприяє підвищенню науково-методологічного та методичного рівня викладачів кафедри.

Під керівництвом професора О.В. Акімової захистились 11 кандидатів педагогічних наук.

Міжнародна діяльність інституту

Міжнародна, зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом та відповідними Положеннями педуніверситету. ННІПППФВК проводить обмін ученими та фахівцями, реалізує результати своїх наукових досліджень та розробок, встановлює навчальні та наукові зв'язки з установами, організаціями та фірмами зарубіжних країн.

7 квітня 2016 року Думітру Лука та Богдан Некулау (Ясський університет імені Александру Іоана Кузи – Румунія) провели зустріч з викладачами кафедри щодо обміну професійним досвідом, а також з метою налагодження партнерських зв’язків. За сприяння Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, Вінницького обласного товариства психологів і психотерапевтів організовано читання лекцій дитячим психотерапевтом, супервізором фонду Еріка у Стокгольмі, делегатом EFPP від Швеції Мей Нільсон. У 2016 р. кафедра психології та соціальної роботи стала партнером громадської організації «Генерація ідей добробуту» в організації та написанні гранту на Британську Раду в Україні за програмою «Активні громадяни».

Кафедра педагогіки і професійної освіти підтримує тісні зв’язки з навчальними установами зарубіжжя, зокрема, з кафедрою теорії виховання і педагогічної деонтології Університету Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща). У 2016 р. викладачами кафедри укладено договір про співпрацю з громадською освітньою організацією «Педагог» (Ізраїль, м. Кфар-Саба).

Викладачі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті налагоджене співробітництво з науковцями Німеччини (Дармштадський технічний університет), Молдови (Кишинівський державний педагогічний університет імені І.Крянге), США (Каліфорнійський університет), Білорусі (Вітебський державний університет імені П.М. Машерова), Канади, Польщі та інших країн.

Грантова політика інституту

У рамках грантової політики колектив інституту активізував свою діяльність за програмою Erasmus+, яка спрямована на підтримку дій у сферах освіти, навчання, молоді та спорту маємо певні результати:

 • міжнародний грантовий проєкт Erasmus+Jean Monnet «Трансформація системи формування цифрової компетентності педагога: інноваційні європейські практики». Координатор – доц. Кізім С.С., група забезпечення: доц. Волошина О.В., доц. Жовнич О.В., доц. Куцак Л.В., доц. Люльчак С.Ю., доц. Уманець В.О.;
 • міжнародний проєкт Erasmus+ Programme, Key Action 2: Partnerships for Cooperation AGREEMENT «EQAVET for inclusion and prevention of drop-out in vocational education», який реалізується на базі ВДПУ – (керівник проєкту проф. Шевченко Л.С., група забезпечення; Пилипенко Я. Р.);
 • міжнародний проєкт Erasmus+Jean Monnet Programme «Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами у середовищі різноманіття та інклюзії: європейські підходи»», який реалізується на базі ВДПУ – (група забезпечення доц. Саранча І.Г.);
 • міжнародний грантовий проєкт 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE "Підготовка майбутніх педагогів до впровадження європейського досвіду формування soft skіlls дітей дошкільного віку та учнів початкової школи засобами театральної діяльності" (Модуль Жана Моне) Еразмус+ – (група забезпечення доц.;ст. викладач Подорожний В.Г.);
 • участь у міжнародному студентському проєкті по молодіжному обміні студентами, що фінансувався Європейською комісією через програму Erasmus+ прийняла участь Глухманюк Олександра студентка 3 курсу спеціальності 231 Соціальна робота, проєкт «Dream it: Gender Equal Society» в Туреччині (керівник – доц. Саранча І.Г);
 • у рамках обласної програми грантової підтримки закладів освіти колектив інституту працював над проєктом «Розробка та впровадження в освітній процес ЗВО цифрових інформаційно-комунікаційних технологій в умовах пандемії COVID-19» – керівники проекту: акад Гуревич Р. С., проф. Лазаренко Н. І., робоча група: доц. Кобися В. М., доц. Кобися А. П., доц. Кізім С. С., доц. Уманець В. О., Дрозд Т. М.).
Виховна робота

Студентське життя в Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації насичене цікавими, захоплюючими заходами навчального, розважального та соціально значущого характеру, що урізноманітнюють студентські будні.

В інституті активно працює Рада студентського самоврядування, рада самоврядування гуртожитку та профспілковий комітет, які є представниками інтересів кожного студента, виконують інформаційну, культурно-масову, спортивну, профспілкову діяльність. В інституті діє молодіжний психологічний клуб «Світозір», гурток з педагогічного краєзнавства, історико-педагогічна студія «Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у вимірах сучасності», студія художньої обробки матеріалів. Наші студенти організовують персональні виставки творчих робіт, проводять майстер-класи у музейно-просвітницькому центрі університету.

У нашому інституті започатковано власні традиції проведення різноманітних свят: «Свято першокурсників», «Таланти інституту», «День учителя», «Міс та Містер інституту», «День студента», «День відкритих дверей», зустріч з випускниками. Студенти мають змогу реалізувати свої інтереси, беручи участь у різноманітних загальноуніверситетських заходах: «Козацькі забави», «Студентський осінній бал», «Красуня університету», «Що? Де? Коли? Навіщо?», КВК тощо. Студенти інституту є активними учасниками різноманітних соціальних та волонтерських акцій, організовуються зустрічі з цікавими людьми, волонтерами, представниками громадських організацій, учасниками АТО.


Навчання в Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації – це чудовий старт до професійного та наукового зростання.
Ласкаво просимо!