Переглядів:

Кафедра історії України

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 321.

Телефон: міський - (0432) 61-67-21, вн. 2-88.Кафедра історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського створена в травні 1991 р. на базі колишньої кафедри історії СРСР і УРСР. Її створення відбулося на хвилі перебудови і демократизації суспільства, що супроводжувалося значним зростанням інтересу до минулого народу. Поштовхом до її створення послужило соціально-національне замовлення, зумовлене демократичними процесами, що відбувалися в країні починаючи з середини 80-х рр. ХХ ст.

Склад кафедри на початок 2021-2022 н.р.:

Романюк Іван Миронович – завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, профессор;

Гусєв Сергій Олексійович – кандидат історичних наук, доцент;

Даниленко Віктор Михайлович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Красян Олександр Володимирович – лаборант кафедри;

Криворучко Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент;

Кузьмінець Наталя Петрівна – кандидат історичних наук, доцент;

Муханов Валентин Миколайович – кандидат історичних наук, старший викладач;

Стадник Олена Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент;

Степанчук Юрій Степанович – доктор історичних наук, професор.Колектив кафедри історії України забезпечує викладання 12 навчальних дисциплін:

• Аграрна історія України

• Актуальні проблеми історії України

• Археологія України

• Дипломатична історія України

• Зовнішня політика України

• Історіографія та джерелознавство історії України

• Історія та культура України

• Історія України

• Історія України сучасного періоду

• Соціокультурні процеси в УРСР в 1920 – х рр.

• Сучасна археологія України

• Теорія та методологія історії


Весь комплекс навчальної та навчально-методичної роботи з студентами колектив кафедри проводить відповідно до навчальних планів й на основі типових навчальних і робочих програм, а також навчальних програм розроблених і схвалених кафедрою історії України, вченими радами історичного факультету та університету.

Для ритмічного та систематичного проведення навчальної роботи з студентами кафедра історії України тісно співпрацює з усіма деканатами, гуманітарними кафедрами та іншими підрозділами університету, що сприяє належному забезпеченню відповідно до вимог вищої школи та орієнтації її високі якісні показники. Зусиллями викладачів кафедри систематично оновлюється або заново розробляються навчальні, робочі програми і плани з урахуванням змін й доповнень у навчальних планах різних спеціальностей і форм навчання.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Для цього з кожної навчальної дисципліни створені навчально-методичні комплекси, а для поточного контролю - контрольні завдання та модульні контрольні роботи. Крім того, систематично готуються, доповнюються та оновлюються тексти лекцій, плани практичних занять. Викладачі кафедри намагаються допомогти, щоб із кожної теми, з усіх дисциплін, які читаються, були підготовлені методичні рекомендації.

Особливу увагу кафедра приділяє виконанню студентами курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт. Для цього викладачі щорічно розробляють відповідну тематику, методичні поради і вимоги щодо їх належного виконання та оформлення, критерії оцінювання тощо.

Науково-дослідна робота

У багатогранній діяльності кафедри чільне місце посіла науково-дослідна робота, що проводиться в органічній єдності з навчально-виховним процесом і одночасно виступає невід’ємною складовою і пріоритетною сферою розвитку кафедри, історичного факультету, колективу університету загалом. Вона проводиться в рамках виконання загальної колективної теми «Поділля в контексті української історії» (керівник професор І.М. Романюк). Колектив кафедри неодноразово виступав ініціатором і організатором багатьох наукових конференцій, різноманітних навчальних заходів та педагогічних новацій. Значна увага приділяється студентській науковій роботі, охороні історичних пам’яток, проведенню студентських конкурсів та олімпіад.

У рамках наукової школи кафедра активно розвиває творче співробітництво з багатьма науковими історичним школами наукових установ і вишів України, Республіки Польща тощо. Така тенденція знаходить своє вираження в результатах науково-дослідної роботи. Науково-дослідною роботою на кафедрі історії України охоплені всі науково-педагогічні працівники і аспіранти. Лише за останні п’ять років викладачами кафедри загалом опубліковано понад 500 наукових і навчально-методичних праць. За цими цифрами стоять конкретні викладачі і аспіранти кафедри історії України. Слід наголосити, що в наукових студіях кафедри важливе місце посідають історико-краєзнавчі дослідження. Ними займаються всі викладачі, аспіранти і здобувачі кафедри. Сприяє цьому тісна співпраця з Державним архівом Вінницької області, центром дослідження історії Поділля Інституту історії України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, національною спілкою правознавців України. Чимало викладачів кафедри беруть учать у створенні таких багатотомних видань, як «Книга пам’яті», «Пам’ятки історії та культури Вінницької області», «Реабілітовані історії» тощо.

Справжнім засобом демонстрації наукових сил і здобутків історичної науки, можливості спілкування вчених, початкуючих дослідників, школою апробації нових наукових результатів істориків є проведення з ініціативи факультету, університету на його базі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових конференцій.

Кафедра історії України багато зусиль докладає задля якісних структурних змін і трансформацій як факультету, так і навчального закладу загалом. Колектив кафедри історії України сповнений сил і наснаги продовжувати свою багатогранну діяльність, спрямовану на підготовку національних кадрів вищої кваліфікації. Кафедра вносить істотний внесок у відновлення історичної пам’яті нашого народу та відродження національних духовно-культурних цінностей.

2022 - 2023 © ВДПУ