Історія створення

Наукова школа заснована у 2002 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за сприяння провідних науковців Інституту української мови НАН України (акад. Німчука В.В., чл.- кор. Вихованця І.Р., проф. Городенської К.Г.).

Засновник і керівник – доктор філологічних наук, професор Іваницька Ніна Лаврентіївна.

Працюють 1 доктор і 7 кандидатів філологічних наук, функціонує аспірантура і докторантура.

Діяльність наукової школи реалізується у роботі Граматичного центру з проблем категорійної граматики, що функціонує на базі Вінницького державного педагогічного університету.

Засновник і керівник школи

Основні біографічні дані:


Доктор філологічних наук, професор Іваницька НінаЛаврентіївна, -

Відмінник народної освіти УРСР (1990), Заслужений працівник народної освіти України (1997), Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2004).

Народилася 4 січня 1940 року в с. Городище Менського району Чернігівської області. Закінчила Черкаський державний педагогічний інститут (1962 р.) за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова». З 1962 по 1967 рр. учителювала в Понорницькій середній школі (Чернігівська обл.). У 1967-1970 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови Київського педагогічного інституту імені М.Горького. У 1970 р. захистила кандидатську дисертацію, 1985 р. – докторську дисертацію. У 1987 р. отримала звання професора. З 1970 р. працює у Вінницькому державному педагогічному інституті (зараз університет): 1970-1995 рр. – старший викладач, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри української мови; 1976-1981 рр. – декан філологічного факультету; 1986-1995 рр. – проректор з наукової роботи; 1995-2005 рр. – завідувач кафедри української мови. З 2005 р. – професор кафедри методики філологічних дисциплін, завідувач кафедри германської й слов’янської філології та зарубіжної літератури. З 2013 р. – професор кафедри української мови, з 2015 р. – професор кафедри методики філологічних дисциплін і стилістики української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Проф. Іваницька Н.Л. була членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій (Харків, Кіровоград, Чернівці, Київ). Зараз проф. Іваницька Н.Л. є членом спеціалізованої вченої ради Д.05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Постійно виступає опонентом на захистах докторських та кандидатських дисертацій, рецензує наукові праці філологів та педагогів. З 2006 р. до 2011 р. була членом експертної комісії з мовознавства ВАК України.

З 1998 р. є головним редактором збірника наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство)», який входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України.

Читала основні мовознавчі курси: «Сучасна українська літературна мова», «Загальне мовознавство», спецкурси для студентів-філологів: «Наукові основи вивчення синтаксису простого речення»; «Формально-синтаксична і семантико-граматична структура простого речення в українській та англійській мовах», «Алгоритми на заняттях мови», «Комп’ютерне «освоєння» української мови», «Номінація процесуального денотата в українській мові», «Номінація процесуального денотата в українській та англійській мовах» (для спеціалістів). Зараз читає курси: «Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці» (для студентів ОС «магістр») та «Теоретико-дидактичні основи вивчення слова» (для студентів ОКР «спеціаліст»), керує дипломними роботами, педагогічною практикою.

Проф. Іваницька Н.Л., працюючи на посаді проректора з наукової роботи (1986-1995), концентрувала увагу філологів на фундаментальній тематиці, зокрема на проблемах взаємозв’язку семантики і граматики слова із категорійним синтаксисом, результатом чого стали захисти 8 кандидатських дисертацій, виконаних під її керівництвом.

Упродовж багатьох років керувала держбюджетними темами:

• «Розробка та впровадження нових (комп’ютерних) технологій у навчальний процес» (1990-1995),

• «Актуальні проблеми граматики української мови» (2000-2002 рр.),

• «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів української мови і структура речення» (2003-2005),

• «Абсолютивно-релятивні параметри повнозначних слів і структура речення» (2006-2008),

• «Повнозначні слова української мови: семантика, функції» (2009-2011),

• «Повнозначні слова української та англійської мов: семантика, функції» (2011-2014).

У 2007 р. проект проф. Іваницької Н.Л. «Створення комплексу навчально-методичного забезпечення вивчення української мови в різних типах навчальних закладів» було визнано переможцем конкурсу науково-технічних проектів, який проводився МОН України для формування Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки.

Опублікувала більше 300 наукових та науково-методичних праць. Серед найголовніших – публікації з граматики:

- монографії «Двоскладне речення в українській мові», 1986; колективна монографія «Синтаксис словосполучення і речення» 1971; «Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм», 2012;

- посібники: з теорії граматики: «Вивчення членів речення в 4-8 кл.», 1982; «Синтаксис простого речення: Складні випадки аналізу», 1989; «Теоретичний синтаксис української мови: формально-граматична структура простого речення. Члени речення. Посібник для аспірантів, магістрів, студентів старших курсів», 1999; «Формально-граматична та семантико-синтаксична структура простого речення: Посібник із спецкурсу», 2001; «Теоретичний синтаксис української мови. – Ч. І.», 2002; «Наукові основи вивчення синтаксису простого речення. Посібник із спецкурсу», 2003; «Формально-граматична та семантико-синтаксична структура простого речення: Тексти лекцій: Посібник із спецкурсу», 2004; «Повнозначне слово в його проекції на денотат. Посібник для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів», 2007; «Англійські автосемантичні дієслова та їхні українські відповідники: Короткий словник-довідник», 2008 (у співав.); «Статистика в мові і для мови: Посібник для аспірантів, магістрантів, науковців-філологів, Студентів», 2008; «Сучасні теорії категорійної граматики в лінгводидактиці, 2009; Міжмовне зіставлення номінацій значеннєвих варіантів категорії «процесуальність» (2010); Нариси із синтаксису української мови (2011);

- посібники з проблем нових технологій вивчення української мови (у співавт.): «Алгоритми на заняттях з мови у вузі: Посібник для студентів», 1982; «Українська мова. Фонетика: Посібник з комп’ютерним забезпеченням: Для індивідуальної самостійної роботи студентів», 1992; «Українська мова. Фонетика. Графіка: Дидактичні ігри з комп’ютерним забезпеченням «Україночка»: Посібник для школи», 1993; «Українська мова. Частини мови: Програмовані завдання для індивідуальної та самостійної роботи: Посібник з комп’ютерним забезпеченням для школи», 1993; «Українська мова. Морфологія. Іменник. Прикметник (Правопис орфограм): Програмовані завдання для індивідуальної та самостійної роботи: Посібник з комп’ютерним забезпеченням для школи», 1993; «Українська мова. Морфологія-1: Програмовані завдання для безмашинного контролю знань», 1993; «Посібник з комп’ютерним забезпеченням для вивчення української мови в загальноосвітній школі», 1993; «Українська мова. Фонетики. Графіка: Пакет ігрових програм «Україночка», 1993; «Українська мова. Фонетика: Пакет контролюючих програм для школи», 1993; «Українська мова. Морфологія. Частини мови: Пакет навчально-контролюючих програм для школи», 1993; «Українська мова. Морфологія. Частини мови: Пакет програм «Екзаменатор», 1993; «Українська мова. Комп’ютерні технології вивчення мови (алгоритми, програмовані завдання): Посібник із спецкурсу», 1994; «Українська мова. Морфологія: Збірник текстів. Посібник для школи», 1994; «Українська мова. Будова слова: Цікаві завдання та ігри: Посібник для 5 кл.», 1996; «Українська мова. Будова слова. Вправи та завдання: Посібник для 5 класу», 1999; «Українська мова. Синтаксис: Вправи та завдання: Посібник для 7-9 кл.», 1999; «Українська мова. Морфологія: Вправи та ігри: Посібник для 6-7 кл.», 2000; «Не ламай калину, не стріляй у птаха: Тематично згруповані тексти на екологічну тематику: Посібник з української мови для студентів, учителів та учнів», 1995, 2005; «Українська мова. Дидактичні ігри з комп’ютерним забезпеченням «Україночка»: Електронна версія посібника для школи», 2006; Алгоритми в практиці вивчення української мови, 2010; Лінгводидактична зорієнтованість сучасних теорій категорійного синтаксису української мови, 2012.


  У науковому доробку проф. Іваницької Н.Л. є праці, опубліковані в зарубіжних виданнях:
 1. Іваницька Н.Л. Специфіка предикативного зв’язку в українській мові / Н.Л.Іваницька // Ucrainica II. Soucasna Ukrainistica. Problemy jazika, literatury a kultury. I cast. Sbornik clanky 3. Olmoucke Sympozium ukrajinistu 24-26 srpna 2006. Univerzita Palacken v Olomonci. – Olomonc, 2006. – C. 59-65.
 2. Іваницька Н.Л. Син семантичні дієслова української мови у їхній проекції на процесуальний денотат / Н.Л.Іваницька, Т.В.Савчук // Ключови въпроси в съвременната наука: Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Софія, 17-25 квітня 2011р.).
 3. Іваницька Н.Л. «Генерализация» английских глаголов в сопоставлении с однословными украинскими соответствиями / Н.Л.Іваницька // Baki Slavyan Universitetinin Elmi Eserlari. Ученые записки Бакинского славянского университета. Серия языка и литературы. – 2012. – № 2. – С. 15-23.
 4. Іваницька Н.Л. Повнозначне слово в синтаксисі: традиція й оновлені теорії / Н.Л.Іваницька // Граматики слов’янських мов: основи типології і характерології = Grammar of Slavonic Languages: foundation and characterology. Тематичний блок: Матеріали ХV Міжнародного з’їзду славістів (20.08 – 27.08.2013 р., Мінськ, Республіка Білорусь. – К., 2013. – С. 65-678.
 5. Иваницкая Н.Л. Сочетаемостные свойства знаменательных слов украинского языка и компонент формально-синтаксической структуры предложения / Н.Л.Иваницкая // Humanitar Elmerin otreniemleri actual problemleri = Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. – Azerbaycan Respublikasy Tehsil Nazirliyi Baki Slawyan Universiteti, Baki, 2013. – № 1. – C. 81-87.
  Матеріали про проф. Іваницьку Н.Л. вміщено в таких виданнях:
 1. Бежнар Ф. Співпрацюємо навіть із Заходом / Ф. Бежнар // Педагог. – 1998. – травень. – С. 12.
 2. Вихованець І.Р. Іваницька Ніна Лаврентіївна / І.Р. Вихованець // Українська мова : енциклопедія. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», 2007. – С. 221.
 3. Вихованець І.Р. У промінні рідного слова (До ювілею професора Ніни Іваницької) / І.Р.Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 1. – С. 105-109.
 4. Городенська К.Г. Зірка граматичної плеяди / К.Г.Городенська, І.Р.Вихованець // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 129-134.
 5. Енциклопедія сучасної України. Том. 11. – Київ, 2011. – С. 69-70.
 6. Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. – К.: Фенікс, 2001. – С. 164.
 7. Іваницька Ніна Лаврентіївна // Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / за заг. ред. Марини Навальної ; укл. : Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2016. – С. 62-65.
 8. Калібаба Д.П. Видатні люди Менщини / Д.П.Калібаба, В.С.Солянив // Наша рідна Менщина. – Мена, 2003. – С. 163.
 9. Кимак Л. Неповторність творчого пошуку / Л. Кимак // Педагог. – 1996. – 12 квітня. – С. 2.
 10. Кимак Л. Сад дивослова // Л. Кимак // Панорама. – 1997. – № 58. – С. 1-2.
 11. Киш Н. Кожне заняття – неповторність / Н. Киш // Педагог. – 1997. – № 6. – С. 2.
 12. Коваль Л.М. У вирі праці: з нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької / Л.М.Коваль // Рідний край: альманах Полтавського державного педагогічного університету. – 2010. – № 1(22). – С. 81-85.
 13. Кононенко В. У промінні рідного слова / В. Кононенко / В.Кононенко, С. Гальчак // Вінницька газета. – 2015. – № 2/3. – С. 3.
 14. Кочан І. Українська лінгводидактика в іменах / І.Кочан, Н.Захлюпана. – Львів, 2011. – С. 79-80.
 15. Куцевол О.М. Наші ювіляри. Н.Л.Іваницька / О.М.Куцевол // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – 2010. – Вип. 12. – С. 229-230.
 16. Кучер В. В промінні її очей / В. Кучер // Промінь. – 1998. – квітень. – С. 1.
 17. Подолинний А. Іваницька Ніна Лаврентіївна / А.М. Подолинний // Енциклопедія сучасної України. – Том 11. – К., 2011. – С. 69-70.
 18. Руснак І.Є. Наукова граматична школа професора Іваницької Ніни Лаврентіївни. – Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць/ гол. ред. Н.Л.Іваницька/ Руснак І.Є., Вінниця, 2012. – Вип. 15. – С. 3-10.
 19. Савчук Т.В. Життєвий і наукових шлях професора Н.Л. Іваницької / Т.В. Савчук // Ніна Лаврентіївна Іваницька : бібліографічний покажчик / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т.А. Кузнєцова, ред. Т.В. Мірохіна ; відп. за випуск В.С. Білоус. – Вінниця. – 2016. – 36 с. – (Педагоги Вінниччини).
 20. Українська граматика в іменах. Енциклопедичний словник-довідник: науково-довідкове видання / упорядники Загнітко Анатолій; Балко Марина. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 148-151.
 21. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид-во «Укр. енциклопедія ім.М.П.Бажана», 2002, 2007. – С. 197.
Відзнаки й нагороди:

Відмінник народної освіти УРСР (1990), Заслужений працівник народної освіти України (1997), Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2004), грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради (2006), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).


Фотогалерея

Проф. Іваницька Н.Л. з акад. Русанівським В.М. та членами Пленуму наукової ради Інстиутут мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ
Проф. Іваницька Н.Л. з акад. Русанівським В.М. та членами Пленуму наукової ради Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАНУ
На засіданні Спеціалізованої вченої ради
На засіданні Спеціалізованої вченої ради
Проф. Іваницька Н.Л. з провідними лінгвістами на науковій конференції у м. Івано-Франківську
Проф. Іваницька Н.Л. з провідними лінгвістами на науковій конференції у м. Івано-Франківську
Проф. Іваницька Н.Л. із проф. Городенською К.Г. та проф. Сологуб Н.М.
Проф. Іваницька Н.Л. із проф. Городенською К.Г. та проф. Сологуб Н.М.
У дружньому колективі на кафедрі методики філологічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету
У дружньому колективі на кафедрі методики філологічних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету
Проф. Іваницька Н.Л. та проф. Городенська К.Г.
Проф. Іваницька Н.Л. та проф. Городенська К.Г.
Проф. Іваницька Н.Л. з директором Інституту філології й журналістики доц. Теклюк В.Я.
Проф. Іваницька Н.Л. з директором Інституту філології й журналістики доц. Теклюк В.Я.
Проф. Іваницька Н.Л. з аспірантами Каленичем В.М., Коваль Л.М., Савчук Т.В.
Проф. Іваницька Н.Л. з аспірантами Каленичем В.М., Коваль Л.М., Савчук Т.В.
з аспірантами Ружанською Л., Ілініч С. та Драч Ю.
з аспірантами Ружанською Л., Ілініч С. та Драч Ю.

2010 © ВДПУ