Разові спеціалізовані вчені ради > Колеснік Катерина Анатоліївна

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.21 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Колеснік Катерини Анатоліївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1013 від 22.09.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Колеснік Катерини Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ)».


Анотація Колеснік К.А. «Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ)». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Колеснік К.А. «Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ)».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Колеснік К.А. «Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ)».

Відгук офіційного опонента, д.п.н., проф., Растригіна А.М.

Відгук офіційного опонента, д.п.н., доц., Чичук А.П.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Опоненти:

2. Растригіна Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва і методики музичного виховання Центрально український державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

3. Чичук Антоніна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Рецензенти:

4. Зузяк Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

5. Волошина Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради


Дисертацію прийнято до розгляду: 30.08.2021 р.

Дата захисту: 02.11.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.