Засідання вченої ради

25.01.2017 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 25 січня 2017р. розглянули такі питання:

1. Звіт про фінансову діяльність університету за 2016 рік та ухвалення фінансового плану на 2017 рік

2. Підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2016 році та стан виконання кандидатських і докторських дисертацій

3. Профорієнтаційна робота колективу факультету фізичного виховання і спорту щодо залучення здібної молоді до навчання в університеті

4. Про схвалення Положення про стипендіальну комісію Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Положення про використання коштів фонду соціальної допомоги студентам та аспірантам Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

5. Про схвалення Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік

6. Про схвалення комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, аваріям та пожежам у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік

7. Про нагородження викладачів університету до 105-річного ювілею навчального закладу

8. Поточні справи

Головний бухгалтер Візнюк О.М. прозвітував про фінансову діяльність університету за 2016 рік.

Директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, доктор пед. наук, професор, академік Гуревич Р.С. поінформував членів Вченої ради про підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2016 році та стан виконання кандидатських і докторських дисертацій.

Про результати науково-дослідної роботи звітували: ЗАЇЧКО Володимир Олександрович (завершення аспірантури у 2010р.), ХОРОНЖЕВСЬКИЙ Леонід Євгенович (завершення аспірантури у 2010р.), ХУДОЯРОВА Ольга Степанівна, ГУРМАН Алла Вікторівна (завершення аспірантури у 2013 р.).

Голова Вченої ради університету доц. Лазаренко Н.І. критично висловилася з приводу результативності роботи відділу аспірантури і докторантури.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. Інформацію директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації взяти до відома.

2. У процесі формування планів прийому до аспірантури і докторантури на наступні роки суворо дотримуватися відповідних Постанов, умов і Правил прийому, інших державних документів.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор ННІ ПППФВК,

члени приймальної комісії.

3. Розширювати спектр спеціальностей в аспірантурі та докторантурі університету шляхом розширення ліцензій відповідно до запитів кафедр.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор ННІ ПППФВК,

завідувачі кафедр.

4. Порушити питання перед Міністерством освіти і науки України про відкриття в університеті нових спеціалізованих рад з історії та української філології.

Термін – до 01.06. 2017р.

Відповідальні – директор ННІ ПППФВК,

декани факультету історії, етнології і права,

факультету філології й журналістики.

5. У зв?язку з тим, що нині аспірантура є логічним продовженням навчання в магістратурі, більше уваги приділяти найкращим студентам-магістрантам, готувати їх до вступу в аспірантуру.

Термін – постійно.

Відповідальні – наукові керівники, заступники деканів

з наукової роботи.

6. Формувати у студентів, аспірантів, докторантів поняття «академічної доброчесності» і необхідність боротьби з плагіатом в дипломних, магістерських роботах і дисертаціях.

Термін – постійно.

Відповідальні – директор ННІ ПППФВК, декани

факультетів, наукові керівники, директор бібліотеки.

7. Активізувати підготовку викладачами педуніверситету дисертацій на здобуття наукових ступенів «доктор філософії» і «доктор наук». При розгляді конкурсних питань й укладанні контрактів з викладачами особливу увагу звертати на тих, хто перебував в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням, але не захистив дисертації.

Термін – постійно.

Відповідальні – голова конкурсної комісії, начальник відділу

кадрів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на проректора з наукової роботи доктора пед. наук, проф. Коломієць А.М.

Декан факультету фізичного виховання і спорту, канд. пед. наук, доц. Яковлів В.Л. поінформував про профорієнтаційну роботу колективу факультету фізичного виховання і спорту щодо залучення здібної молоді до навчання в університеті. Заст. голови Вченої ради університету канд. істор. наук, проф. ВДПУ Зінько Ю.А. зауважив на актуальності питань профорієнтаційної роботи для всіх факультетів університету. В цьому плані позитивно вирізняється факультет фізичного виховання і спорту. Фактично на 100% викладачі на чолі з деканатом забезпечують набір за ліцензованим обсягом.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. Відзначити, що профорієнтаційна робота на факультеті фізичного виховання і спорту проводиться на належному рівні.

2. Схвалити позитивний досвід профорієнтаційної роботи викладачів факультету фізичного виховання і спорту за межами університету (виступи у мас-медіа, профорієнтаційні поїздки в райони, участь у профорієнтаційних спортивних заходах міста та області, спортивних змаганнях).

3. Директору інституту, деканам факультетів:

3.1. Активізувати роботу в напрямі застосування нових форм профорієнтаційної роботи (дистанційні освітні послуги для учасників ЗНО, проведення предметних конкурсів та олімпіад для старшокласників шкіл міста й області, творчих зустрічей випускників шкіл з викладачами-випускниками цих шкіл тощо).

Термін виконання – протягом навчального року.

3.2. Продовжити практику проведення днів відкритих дверей в інституті, факультетах із залученням членів студентського самоврядування та членів Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених.

Термін виконання – протягом навчального року.

3.3. Організувати роботу з підготовки абітурієнтів до складання творчого конкурсу через проведення консультацій, тренувальних занять, підготовчих курсів.

Термін виконання – лютий – квітень 2017р.

Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.

>

Після інформації першого проректора з науково-педагогічної роботи, канд. істор. наук, доц. Гусєва С.О. Вчена рада Педуніверситету ухвалила: Положення про стипендіальну комісію Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Положення про використання коштів фонду соціальної допомоги студентам та аспірантам Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження.

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та з метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції, Вчена рада Педуніверситету схвалила План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік.

Інженер з техніки безпеки Росла К.М. ініціювала розгляд питання про схвалення комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, аваріям та пожежам у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2017 рік. Вчена рада Педуніверситету Комплексні заходи схвалила й пропонує ректорові навчального закладу для затвердження.

Вчена рада університету також розглянула питання про нагородження викладачів університету до 105-річного ювілею навчального закладу. Інформували: доктор пед. наук, професор, академік Гуревич Р.С., кандидат історичних наук, декан факультету історії, етнології і права, професор ВДПУ Зінько Ю.А., декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, кандидат пед. наук, доц. Кіт Г.Г. В обговоренні питання брали участь: голова профкому педуніверситету Баюрко М.В., директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, доктор пед. наук, професор, академік НАПН України Гуревич Р.С., доктор філологічних наук, професор кафедри методики філологічних дисциплін, Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету Іваницька Н.Л., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про нагородження Грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки і професійної освіти АКІМОВОЇ Ольги Вікторівни.

2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії МЕЛЬНИЧУКА Олега Анатолійовича.

3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про нагородження нагрудним знаком „Відмінник освіти України” за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності доктора історичних наук, професора кафедри історії та культури України РОМАНЮКА Івана Мироновича.

4. Пропонувати Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного університету порушити клопотання перед Вінницькою обласною державною адміністрацією та Міністерством освіти і науки України щодо нагородження ректора університету, канд. пед. наук, доц. Лазаренко Наталії Іванівни Почесним званням «Заслужений працівник освіти України».

В поточних питаннях члени Вченої ради університету розглянули доцільність затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи; рекомендації до друку навчально-методичних посібників і монографій викладачів педуніверситету; затвердження індивідуальної програми кандидатського іспиту із спеціальності „Історія України”. Інформує вчений секретар доц. Лапшина І.М.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. За експертизою навчально-методичних комісій факультету іноземних мов, факультету фізичного виховання і спорту, факультету філології й журналістики, факультету математики, фізики та технологій, факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв, природничо-географічного факультету та Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:

- Історія зарубіжної культури (Музичне мистецтво) / Розр. – Драченко В.В.;

- Шкільний курс художньої культури з методикою навчання (Музичне мистецтво) / Розр. – Драченко В.В.;

- Сучасна художня культура (Музичне мистецтво) / Розр. – Драченко В.В.;

- Культурологія (Музичне мистецтво) / Розр. – Драченко В.В.;

- Теорія і практика мистецької діяльності (Початкова освіта) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання (Початкова освіта) / Розр. – Барановська І.Г.;

- Основи мистецької діяльності з практикумом (Початкова освіта) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Методика навчання освітньої галузі „Технології” (Дошкільна освіта, бакалавр) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Технології навчання освітніх галузей „Технології”, „Мистецтво” (Дошкільна освіта, спеціаліст) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Технології навчання освітніх галузей „Технології”, „Мистецтво” (Початкова освіта, спеціаліст) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Декоративно-прикладне мистецтво (Дошкільна освіта, бакалавр) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Художня праця та основи дизайну (Дошкільна освіта, бакалавр) / Розр. – Старовойт Л.В.;

- Сучасне природознавство (Фізика, магістр) / Розр. – Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.;

- Теорія і методика розв’язування фізичних задач (Математика. Фізика, магістр) / Розр. – Заболотний В.Ф., Мозговий О.В.;

- Загальна фізика (Фізика, бакалавр) / Розр. – Мозговий О.В., Думенко В.П., Дідовик М.В., Моклюк М.О.;

- Основи музично-виконавської майстерності (Початкова освіта, бакалавр) / Розр. – Барановська І.Г.;

- Актуальні проблеми лексичної семантики сучасної німецької мови (Мова і література (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Вишивана Н.В.;

- Комунікативні стратегії усного та писемного мовлення основної іноземної мови (Філологія, магістр) / Розр. – Вишивана Н.В.;

- Актуальні проблеми семасіології (Філологія, магістр) / Розр. – Вишивана Н.В.;

- Теорія і практика перекладу (Філологія, магістр) / Розр. – Дробаха Л.В.;

- Контрастивна лінгвістика (Мова і література (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Дробаха Л.В.;

- Комунікативні стратегії (Філологія, магістр) / Розр. – Дробаха Л.В.;

- Комунікативні стратегії писемного мовлення другої іноземної мови (Філологія, магістр) / Розр. – Дробаха Л.В.;

- Методика навчання основ медичних знань, здоров’я, діагностики і моніторингу: Методика навчання основ здоров’я, валеології та проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя (Здоров’я людини, бакалавр) / Розр. – Мацейко І.І.;

- Спірайтинг і копірайтинг (Журналістика та інформація, бакалавр) / Розр. – Сімашова А.І.;

- Управління персоналом (Журналістика та інформація, бакалавр) / Розр. – Сімашова А.І.;

- Наскрізна програма практики підготовки магістра ОКР „Біологія” / Розр. – Блажко О.А., Васильєва С.О., Левчук Н.В., Ткачук О.О., Чухрій І.В., Баюрко Н.В.;

- Основи педагогічної майстерності (Технологічна освіта, бакалавр) / Розр. – Соловей В.В.;

- Педагогіка загальна зі вступом до спеціальності (Дошкільна освіта, бакалавр) / Розр. – Любчак Л.В., Більська О.В.;

- Методика організації ігрової діяльності (Дошкільна освіта, бакалавр) / Розр. – Любчак Л.В.;

- Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування (Соціальна педагогіка, бакалавр) / Розр. – Килівник А.М.;

- Методика навчання іноземних мов (Філологія (англійська), бакалавр) / Розр. – Глазунова Т.В.;

- Сучасна англомовна проза (Мова і література (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Прадівляна Л.М.;

- Практикум усного і писемного мовлення другої іноземної мови (Філологія. Германські мови та література, магістр) / Розр. – Грачова І.Є.;

- Практикум усного і писемного мовлення другої іноземної мови (Філологія. Слов’янські мови та література, магістр) / Розр. – Грачова І.Є.;

- Теоретична граматика англійської мови (Філологія (англійська), бакалавр) / Розр. – Буренко Т.М.;

- Методика навчання іноземних мов у вищій школі (Філологія (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Глазунова Т.В.;

- Теорія і практика перекладу (Філологія (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Терещенко Л.Я.;

- Методика навчання іноземних мов у вищій школі (Мова і література (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Глазунова Т.В.;

- Методика навчання іноземних мов у початковій школі (Філологія (англійська, німецька), бакалавр) / Розр. – Лісниченко А.П.;

- Теорія та практика перекладу (Мова і література (англійська, німецька), магістр) / Розр. – Терещенко Л.Я.;

- Практикум усного і писемного мовлення другої іноземної мови (Мова і література (російська, англійська), магістр) / Розр. – Грачова І.Є.;

- Практична фонетика (Мова і література (англійська, німецька), бакалавр) / Розр. – Забужанська І.Д.;

- Практикум з художньої оборобки волокнистих матеріалів (Технологічна освіта, бакалавр) / Розр. – Пінаєва О.Ю.;

- Вибрані питання сучасної алгебри (Математика, магістр) / Розр. Панасенко О.Б.;

- Основи менеджменту, маркетингу (Здоров’я людини, бакалавр) / Розр. – Самофалова М.О.;

- Основи промислового виробництва (Технологчна освіта, бакалавр) / Розр. – Марущак О.В.;

- Географія області (Географія, спеціаліст) / Розр. – Гудзевич А.В.;

- Проблеми сучасної географії (Географія, магістр) / Розр. – Гудзевич А.В.;

- Народні ремесла і промисли (Трудове навчання та технології, бакалавр) / Розр. – Савчук І.В.;

- Енергетичні, інформаційні машини та кібернетичні системи (Трудове навчання та технології, бакалавр) / Розр. – Гаркушевський В.С.;

- Теорія і методика позашкільної освіти (Технологічна освіта, бакалавр) / Розр. – Соловей В.В.;

- Основи проектування і моделювання (Трудове навчання та технології, бакалавр) / Розр. – Соловей В.В.;

- Історія мистецтв (Початкова освіта, бакалавр) / Розр. – Бровчак Л.С.;

- ІКТ для аналізу, використання й оброблення наукових даних (Доктор філософії) / Розр. – Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л.;

- ІКТ для аналізу, використання й оброблення наукових даних (Доктор філософії) / Розр. – Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л.;

- ІКТ для аналізу, використання й оброблення наукових досліджень (Доктор філософії з психології) / Розр. – Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л.;

- ІКТ для аналізу, використання й оброблення науково-педагогічних досліджень (доктор філософії з наук про освіту) / Розр. – Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л.;

- ІКТ для аналізу, використання й оброблення наукових досліджень (доктор філософії з професійної освіти) / Розр. – Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л.;

- Основи виконавської майстерності (Початкова освіта, спеціаліст) / Розр. – Шикиринська О.А.;

- Наскрізна програма практичної підготовки бакалавра спеціальності „Біологія” / Розр. – Левчук Н.В., Блажко О.А., Хамська Н.Б., Ткачук Л.О., Шевчук О.А., Чухрій І.В., Матвійчук О.А., Нікітченко Л.О., Голунова Л.А.;

- Наскрізна програма практичної підготовки бакалавра спеціальності „Середня освіта (біологія)” / Розр. – Левчук Н.В., Блажко О.А., Хамська Н.Б., Ткачук Л.О., Шевчук О.А., Чухрій І.В., Матвійчук О.А., Нікітченко Л.О., Голунова Л.А.

2. За експертизою науково-методичної ради університету (протокол №7 від 23.01.2017р.) рекомендувати до друку:

навчально-методичний посібник БУДАС Ю.О. „Ділова французька мова”;

монографію КОНОНЕНКА В.В. „Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)”.

- збірник матеріалів регіональних педагогічних читань „Реалізація ідей В.О.Сухомлинського у практику роботи сучасних освітніх закладів” / Ред. І.М.Лапшина, О.Б.Петрович, Н.Ю.Родюк;

- інформаційно-аналітичний збірник „Моніторинг наукової діяльності у

Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2016 рік” / С.В.Подолянчук, Н.І.Лазаренко та ін.; за ред. С.В.Подолянчука.

3. За експертизою науково-методичної ради університету (протокол №7 від 23.01.2017р.) затвердити індивідуальну програму кандидатського іспиту із спеціальності 07.00.01 „Історія України” АНДРУЩАКА Романа Івановича.


Заст. голови Вченої ради проф. Зінько Ю.А.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1