Засідання вченої ради

05.09.2016 р.


На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 05 вересня 2016р. розглядали такі питання:

1. Затвердження планів роботи університету на 2016-2017 навчальний рік

2. Про обрання делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності

3. Про схвалення кандидатури доктора педагогічних наук, професора КОЛОМІЄЦЬ Алли Миколаївни для призначення на посаду проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного унгіверситету імені Михайла Коцюбинського

4. Поточні справи

Перший проректор з науково-педагогічної роботи канд. істор. наук, доц. Гусєв С.О.; заст. голови Вченої ради канд. істор. наук, проф. ВДПУ Зінько Ю.А. ознайомили членів Вченої ради із проектами планів Вченої ради та ректорату навчального закладу.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Плани роботи Вченої ради та ректорату Педуніверситету на 2016-2017 навчальний рік схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження .

Також Вчена рада університету розглянула питання про обрання делегатів на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності. Після обговорення інформації заст. голови Вченої ради канд. істор. наук, проф. ВДПУ Зінька Ю.А. Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Делегувати від імені Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на Другий всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності

ЛАЗАРЕНКО Наталію Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента, ректора Вінницького державного педагогічного університету, відмінника освіти України;

ГУРЕВИЧА Романа Семеновича, доктора педагогічних наук, професора, директора навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації, член-кореспондента НАПН України.


Ректор університету доц.. Лазаренко Н.І. ініціювала обговорення питання про схвалення кандидатури доктора педагогічних наук, професора КОЛОМІЄЦЬ Алли Миколаївни для призначення на посаду проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

На підтримку кандидатури Коломієць А.М. виступили доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики навчання математики Матяш О.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету математики, фізики і технологій Подолянчук С.В., доктор філологічних наук, професор кафедри методики філологічних дисциплін Іваницька Н.Л., які засвідчили високий професійний рівень, позитивні моральні якості, наявність досвіду організаційної діяльності кандидата, запропонували підтримати кандидатуру Коломієць А.М. щодо призначення на посаду проректора з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

Схвалити й пропонувати ректору університету кандидатуру доктора педагогічних наук, професора КОЛОМІЄЦЬ Алли Миколаївни для призначення на посаду проректора з наукової роботи.


В поточних питаннях члени Вченої ради університету обговорювали доцільність затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи, схвалення графіків освітнього процесу для аспірантів 1-го та 2-го років навчання денної і заочної форм навчання на 2016-2017 навчальний рік; рекомендацію в докторантуру кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри психології Чухрій І.В.

Вчена рада Педуніверситету ухвалила:

1. За результатами експертизи науково-методичних комісій факультету історії, етнології і права та факультету математики, фізики і технологій схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:

- Сучасні проблеми світового розвитку /Розр. – Кравчук О.М.;

- Організація та методика написання магістерських робіт з історії /Розр. – Мельничук О.А.;

- Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання /Розр. – Коношевський Л.Л.;

- Методика викладання інформаційних технологій /Розр. – Шевченко Л.С.;

- Комп’ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання /Розр. – Кізім С.С., Люльчак С.Ю.;

- Методика професійного навчання /Розр. – Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.;

- Комп’ютерні технології в навчальному процесі /Розр. – Кобися А.П., Кобися В.М.;

- Основи теорії автоматичного управління / Розр. – Уманець В.О.;

- Ергономіка інформаційних технологій / Розр. – Шахіна І.Ю.;

- Комп’ютерні мережі / Розр. – Кобися А.П., Кобися В.М.;

- Застосування комп’ютерних технологій в управлінні / Розр. – Уманець В.О.;

- Комп’ютерно орієнтовані технології навчання / Розр. – Гордійчук Г.Б., Кобися В.М.;

- Основи автоматизованого програмування складних об’єктів і саsе-систем / Розр. – Гордійчук Г.Б., Кириленко Н.М.;

- Основи автоматизованих систем проектування / Розр. – Кириленко Н.М., Гордійчук Г.Б.

2. Графіки освітнього процесу для аспірантів 1-го та 2-го років навчання денної і заочної форм навчання на 2016-2017 навчальний рік схвалити й пропонувати ректорові навчального закладу для затвердження

3. Вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського рекомендує старшого викладача кафедри психології та соціальної роботи ЧУХРІЙ Інну Володимирівну для навчання в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.

Вчений секретар доц. Лапшина І.М.


переглядів: 1