Міжнародний день академічної доброчесності

21.10.2021 р.

У 2020 р. Україна вперше долучилася до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності.

Проект сприяння академічній доброчесності стартував в Україні у лютому 2016 року за ініціативи Американської ради з міжнародної освіти в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та профільним парламентським комітетом. Він спрямований на якісну зміну ціннісних підходів та орієнтирів у вищій освіті. Його метою є донесення до університетської спільноти значення академічної доброчесності і наслідків недотримання її постулатів

На цьому етапі розвитку нашої країни академічна чесність не данина моді, а життєва необхідність. Головним є прагнення до формування вміння чесно та відповідально працювати з інформацією, культивування у молодої людини поваги до інтелектуальної власності та авторських прав.

Категорія академічної доброчесності є всеохоплюючою. Вона стосується не лише загальної корпоративної культури університету, внутрішньої культури учасників освітнього процесу, а також містить етичні і моральні принципи.

Стаття 42 Закону України “Про освіту” присвячена академічній доброчесності.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

  1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
  2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
  3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
  4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
  5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження навчального курсу; відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

На сторінці «Внутрішня система забезпечення якості освіти» сайту Педуніверситету представлено необхідні положення, які регламентують діяльність учасників освітнього процесу на предмет дотримання норм академічної доброчесності.

Бібліотека як осередок доступу до інформаційних потоків розповсюджує та популяризує серед студентів і усіх користувачів правила та чесноти академічної доброчесності та спонукає дотримуватися їх.

Бібліотека в Залі електронної інформації та в дистанційному режимі проводить перевірку академічних текстів здобувачів вищої освіти та наукові публікації викладачів на академічну доброчесність (роботи надсилайте на електронну скриньку бібліотеки - vspu.lib@gmail.com, або library@vspu.edu.ua; обов'язково вказуйте: автора, назву роботи, ПІП наукового керівника; для одного користувача виконується лише одна перевірка).

Презентація, в якій представлені посилання на онлайн-ресурси для перевірки текстів на ознаки плагіату, інструкція з інтерпретації звіту подібності комплексу StrikePlagiarism, методична література за темою «Академічна чесність. Плагіат», вебінари та інші корисні матеріали за темою «Академічна доброчесність», правила опису і цитування наукових джерел, розміщена на сайті бібліотеки, що дає змогу всім її користувачам ознайомитися з нею та використовувати в своїй роботі.

25-27 травня 2021 року у Педуніверситеті проходили Дні академічної доброчесності, де обговорювалось багато актуальних питань пов’язаних, з цим поняттям.

Продемонструймо небайдужість до якісної освіти у Величному Педагогічному через обов’язкове дотримання норм академічної доброчесності!

Губіна С.І. – керівник Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти