ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ У ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

29.05.2020 р.

У жовтні 2019 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського створено новий структурний підрозділ – Центр внутрішнього забезпечення якості освіти, до складу якого увійшли доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Юрій Степанчук (керівник Центру), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Світлана Губіна (заступник керівника Центру), кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології Степан Поливаний, провідний фахівець навчально-методичного відділу сектору моніторингу якості освіти Інна Сердюкова, старший лаборант кафедри української літератури Інна Король та студентка факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Діана Гарник.Важливо зазначити, що Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти не є органом, що здійснює контроль, його функції здебільшого сервісні й координаційні: має на меті створення алгоритму постійної корпоративної уваги до якості освіти в Педуніверситеті. Основне завдання Центру - моніторинг і вдосконалення освітньої діяльності, академічної доброчесності й формування аналітичних і рекомендаційних даних для ефективного управління якістю освіти в ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У своїй роботі Центр внутрішньої системи забезпечення якості освіти спирається на унікальну внутрішню культуру Педуніверситету, його 110-річні традиції, його місію, взаємоповагу і довіру між усіма членами університетської спільноти.

Окрім створення цілісного уявлення про якість освіти, її динаміку, Центр вивчає ставлення здобувачів вищої освіти, викладачів, випускників, роботодавців до реального стану освітнього процесу в Педуніверситеті, окреслює перспективи розвитку. Також до компетенції Центру входить реалізація оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, періодичний перегляд навчальних курсів та освітніх програм.

Однією з форм роботи Центру є регулярні онлайн-опитування студентів. Мета таких опитувань - з’ясування безпечності освітнього середовища, поширення позитивних й усунення негативних практик викладання, вивчення динаміки якості навчальних курсів та якості викладання, розширення фахових компетенцій здобувачів вищої освіти. Важливо, щоб студенти відчули, що їхню думку беруть до уваги і вона значною мірою впливає на розвиток університету.

Зокрема, ще в докарантинний період для з’ясування реальних умов забезпечення соціального здоров’я та навчання студентів працівники Центру внутрішнього забезпечення якості освіти провели опитування здобувачів низки освітніх програм. Анкети містили лише відкриті питання, спрямовані на з’ясування наявності/відсутності випадків корупції, дискримінації, сексуальних домагань, конфліктних ситуацій. У ході анкетування з’ясовано, що здобувачі вищої освіти загалом ознайомлені з процедурою розгляду скарг у Педуніверситеті (67,5 %), частково ознайомлені – 25% опитаних. Анкетування засвідчило, що рівень підтримки психічного здоров’я студентів у Педуніверситеті здобувачі вищої освіти оцінили здебільшого як достатній (75%), про недостатню підтримку зазначають 12,5% опитаних, стільки ж студентів оцінюють її на «відмінно». За результатами опитування складено ґрунтовні звіти, які доповнено порівняльними таблицями та діаграмами. Ці звіти обговорено на засіданнях профільних кафедр.

Внутрішня система моніторингу якості освіти має особливе значення для забезпечення конкурентоздатності Педуніверситету як сучасного закладу вищої освіти, досягнення академічної досконалості, оскільки університет розвиває власну якість на підставі принципів автономії, самоврядування та саморегулювання. Вона сприяє розкриттю в студентів інтелектуального потенціалу, чесності, ініціативності, відповідальності, лідерських якостей, здатності до прийняття важливих рішень та критичного мислення. Система адаптує випускників університету до сучасних динамічних вимог ринку праці, сприяє побудові їхньої кар’єри, адже якість кожного закладу вищої освіти безпосередньо пов’язана з професійними успіхами його випускників.

Юрій Степанчук – керівник Центру внутрішнього

забезпечення якості освіти

Переглядів: 1