КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИКафедра створена у вересні 2016 року на основі реорганізації Інституту педагогіки, психології та мистецтв та створення Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету.

Кафедра психології та соціальної роботи забезпечує навчальний процес для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом підготовки Психологія (Організаційна психологія, Психологічне консультування), що вивчають дисципліни кафедри як базові.

Запорукою забезпечення високого рівня організаційно-методичної роботи кафедри є запровадження кваліфікаційних вимог до викладачів, міри їх професійної майстерності у викладанні дисциплін психологічного профілю; методичне забезпечення різноманітних форм навчальної та консультаційної роботи співробітників з педагогічною громадськістю, практичними психологами, батьками, педагогами та учнями загальноосвітніх шкіл міста й області; розробка та затвердження сучасних та адекватних стану розвитку психологічної науки навчальних та робочих програм профільних та спеціальних курсів для студентів університету; укомплектування викладачами навчально-методичних комплексів дисциплін і спецкурсів; створення навчально-методичних посібників, відеобібліотеки навчальних фільмів; підготовка курсових, дипломних та магістерських робіт; забезпечення участі студентів у науково-практичних конференціях, конкурсах та олімпіадах різного рівня.

Значна увага викладачами кафедри приділяється підготовці молодих науковців, майбутніх студентів Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації. Зусилля колективу кафедри спрямовані на глибоке осмислення психологічної природи і сутності навчально-виховного процесу, вивчення індивідуальних та вікових особливостей студентів і учнівської молоді, формування у молоді необхідних професійних умінь і навиків роботи з дітьми різного віку, озброєння їх найновішими знаннями сучасної психологічної науки. Викладачі кафедри використовують нові педагогічні технології, передовий педагогічний досвід. При читанні лекцій, проведенні практично-лабораторних занять вони застосовують активні методи навчання: проблемний виклад матеріалу, ділові ігри, дискусії, соціально-психологічний тренінг та ін. Гарною традицією стало запрошення провідних психологів до участі у круглих столах, конференціях, семінарах, організація зустрічей зі студентами. За сприяння Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України та Вінницького обласного товариства психологів та психотерапевтів було організовано читання лекцій дитячим психотерапевтом, супервізором фонду Еріка у Стокгольмі, делегатом EFPP від Швеції Мей Нільсон для студентів інституту.