Адреса: м.Вінниця, вул.Острозького, 32 (І навч. корпус), ауд.234, Телефон: 2-31, kafp234@gmail.comПереглядів: - 19187

Викладачі кафедри

Акімова Ольга Вікторівна


Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти», отримала вчений ступінь доктора педагогічних наук. З 2012 року – завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, яка у 2016 році була переіменована як кафедра педагогіки і професійної освіти та включена у склад Навчально-наукового інституту педагогіки, психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Під керівництвом Акімової Ольги Вікторівни діє наукова школа з дослідження проблем підготовки фахівців вищої кваліфікації та загальних проблем сучасної педагогіки. В межах наукової школи досліджуються проблеми з теорії і методики професійної освіти, теорії і методики виховання студентської молоді, загальної педагогіки та історії педагогіки. Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Акімової Ольги Вікторівни підготували та захистили кандидатські дисертації науковці: Чорна Наталія Володимирівна «Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США» (2005 р.); Байдацька Наталія Михайлівна «Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах недержавної форми власності» (2007 р.); Хоменко Тетяна Василівна «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки» (2010 р.); Бондар Марина Валеріївна «Педагогічні умови формування інтелектуальної культури студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки» (2011 р.); Шролик Ганна Павлівна «Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності» (2011 р.); Лісниченко Алла Павлівна «Підготовка майбутнього вчителя до творчої самореалізації в професійній діяльності» (2011 р.); Боблієнко Олена Павлівна «Формування поліхудожньої компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки» (2013 р.); Калашник Наталія Василівна «Формування міжкультурної комунікативної компетентності у іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України» (2015 р.); Жаровська Олена Петрівна «Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету» (2015 р.); Наливайко Ольга Борисівна «Формування професійного мислення майбутніх сімейних лікарів засобами контекстного навчання» (2016 р.); Сурсаєва Інна Станіславівна «Формування професійного мислення майбутніх фельдшерів» (2016 р.); Коваль Микита Сергійович «Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді» (2018).

Професор Акімова О.В. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; постійно виступає рецензентом дисертаційних досліджень, опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій, рецензентом авторефератів дисертацій.

Свідченням плідної науково-дослідної діяльності Акімової О.В. є більше 150 публікацій, серед опублікованих протягом останнього десятиліття такі монографії: «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього учителя в умовах університетської освіти» (2007); «Формування творчого мислення майбутнього вчителя» (2013р.). Вона є керівником колективних монографій кафедри педагогіки і професійної освіти: «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014); «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015р.); «Розвиток професійно важливих якостей майбутніх учителів» (2016) та «Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя» (2016). Активно публікується у зарубіжних виданнях, зокрема «International Scientific Review» (Boston. USA); «Prospects Of World Science. Science and Education Ltd» (Sceffield. England); «Education and Sciens. Aplikovan? v?decko novinky» (Praha); «Pedagogika. Nowoczesne Badania Podstawowe I Stosowane» (Warszawa).

О.В. Акімова упродовж трьох років керувала фундаментальною держбюджетною темою: «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти». У межах теми розроблено концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів; проведено порівняльний аналіз основних підходів до загальнопедагогічної підготовки вчителів в Україні та зарубіжних країнах; обґрунтовано концепцію формування загальнопедагогічної компетентності студентів педагогічного ВНЗ, в якій визначено відповідні принципи, педагогічні умови та етапи; визначено критерії, показники та рівні сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів; Розроблено й адаптовано методики діагностування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів; проаналізовано особливості професійного становлення студентів педагогічного ВНЗ.

Професор Акімова О.В. є заступником головного редактора збірника наукових праць кафедри педагогіки і професійної освіти «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія», яке включене до переліку фахових видань України, проіндексований у наукометричній базі Copernicus, віднесений до категорії Б серед фахових видань. На кінець 2019 р. видано 60 випусків «Наукових записок».

З ініціативи Ольги Вікторівни у 2016 році спільно з відділом змісту і технологій навчання дорослих інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України було створено наукову лабораторію педагогічної майстерності викладача вищої школи. Лабораторія здійснює дослідно-експериментальну роботу з реалізації творчого потенціалу особистості майбутніх педагогів та викладачів вищих навчальних закладів, досліджує проблеми педагогічної майстерності викладача вищої школи та шляхи їх формування, працює над створенням та реалізацією творчих науково-методичних проектів.

Має державні та відомчі відзнаки, зокрема: Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету за вагомі професійні досягнення, особистий внесок у процес підготовки майбутніх спеціалістів; Почесні грамоти Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради за сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у науково-педагогічній діяльності; Грамоти за участь у Міжнародних симпозіумах, конгресах та семінарах та за активну участь у науково-педагогічній діяльності; Подяки за досягнення у науково-дослідній діяльності, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів.

Викладає дисципліни: Педагогіка, Історія педагогіки, Педагогіка вищої школи.

Коло наукових інтересів: Проблеми підготовки майбутнього вчителя.

Google scholar

Фрицюк Валентина Анатоліївна

Фрицюк Валентина Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

У 1991 р. закінчила Київську державну консерваторію імені П.І. Чайковського. Спеціальність «баян». Кваліфікація «викладач».

У 2003 р. закінчила аспірантуру ВДПУ. Кандидатську дисертацію («Формування креативності майбутніх учителів музики») захищено у 2004 році. Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

У 2017 р. закінчила докторантуру ВДПУ. Докторську дисертацію («Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку») захищено 2017 році. Вчене звання професора присвоєно у 2019 році.

Пройшла закордонне стажування – у Старопольській школі вищій (м. Кельце, 2017 р.).

Читає лекційні курси: «Педагогіка»; «Організація і методика написання докторських (Ph.D) дисертацій»; «Моніторинг якості освіти»; керує написанням дипломних робіт студентів магістратури; розробляє навчально-методичні комплекси навчальних курсів.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, брала участь у науково-дослідній роботі кафедри педагогіки і професійної освіти, зокрема брала участь у дослідженні науково-дослідної теми кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького держаного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Методологія і технологія педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя» (номер держреєстрації 0111U001620). Підготувала чотирьох кандидатів наук.

Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 05.053.01 (спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія та методика виховання) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Міністерства освіти і науки України.

Є членом редакційних колегій трьох фахових видань (категорії Б). Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Має понад 130 публікацій, з них 119 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, також у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus (2) та Web of Science (2).

Google scholar

Герасимова

Герасимова Ірина Геннадіївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і професійної освіти, доцент.

У 1980 році закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю культурно-освітня робота.

Працювала вчителем фортепіано у дитячій музичній школі, музичним керівником в дошкільному закладі.

З 1992 року – методист культурно-художнього центу Вінницького державного технічного університету. З 1994 – викладач кафедри історії та теорії культури.

У 2003 році виконала і успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери». Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2005 року працювала доцентом кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету. Викладала психолого-педагогічні та культурологічні дисципліни.

У 2016 році успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери». Отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук.

З 2017 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

З 2019 року переведена на посаду професора кафедри педагогіки і професійної освіти.

Викладає дисципліни: Педагогіка вищої школи, Психологію управління.

Є керівником дипломних і курсових робіт, кандидатських дисертацій.

Коло наукових інтересів – проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх фахівців, гендерні проблеми в освіті, професійна мобільність фахівця в сучасних умовах.

Google scholar

Каплінський Василь Васильович - доктор педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів:

Методика викладання у вищій школі; педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу; виховна діяльність вчителя та викладача вищої школи.

Викладає навчальні дисципліни:

Педагогіка; Основи педагогічної майстерності; Методика викладання у вищій школі; Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури; ; Виховна діяльність викладача вищого навчального закладу.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

Каплінський В.В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення. Навчальний посібник для майбутніх учителів / В.В. Каплінський. – Вінниця, 2003. – 79с.

Каплінський В.В. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури: Навчальний посібник / В.В. Каплінський,І. О. Асаулюк. - Вінниця: ПП «ТД «Єдельвейс і К»,2014.-294с.: іл.(18,2 д. а)

Каплінський В. В. Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр» / В. В. Каплінський.-Вінниця, 2014. -131с.(5,5 д. а.)

Каплінський В. В. Авторська модель конкурсу педагогічноъ майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів // АВТОРСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬО – ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ:Колективна монографія.– Вінниця,2014р. -235с. (0,8 д. а.)

Каплінський В. В. Педагогічні ситуації як засіб формування комунікативних умінь у процесі вивчення педагогіки /В. В. Каплінський//Особистісно – професійний розвиток майбутнього вчителя: Колективна монографія (керівник – Шестопалюк О. В.) – Вінниця,2014р.(1,4 д. а.)

В. Каплінський. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 222 с.

Google scholar

Сапогов Володимир Анатолійович

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського у 1979 році за спеціальністю „Географія” з додатковою спеціальністю „Біологія”. Кваліфікація за базовою освітою – вчитель географії і біології.

З серпня 1979 по серпень 1980 року працював учителем географії в Драчинецькій середній школі Кіцманського району Чернівецької області. З серпня 1980 по травень 1981 року працював вчителем біології та агрономії у Гущинецькому ССПТУ №2 Калинівського району Вінницької області. З травня 1981 по жовтень 1982 року проходив службу у лаврах Радянської Армії. З жовтня 1982 року почав працювати на кафедрі педагогіки спочатку лаборантом і погодинно асистентом кафедри. З 1984 року – асистентом кафедри, а з 1990 року – старшим викладачем.

В період з 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі при Київському державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова. У січні 1995 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Диференційований підхід до студентів як засіб підвищення ефективності навчального процесу в педагогічному вузі”. З лютого 2005 року – доцент кафедри.

Забезпечує викладання курсів „Педагогіка”, „Корекційна педагогіка”, „Вступ до спеціальності „Соціальна педагогіка””.

У науковому доробку 35 наукових та навчально-методичних праць. З них 12 статей опублікованих у фахових науково-педагогічних виданнях, 3 публікації опубліковані за кордоном: Словаччина, Угорщина, Росія. Серед методичних публікацій провідне місце займає „Навчально-методичний комплект для модульно-варіантного навчання з педагогічних дисциплін”.

Керує курсовими та дипломними роботами студентів, а також роботою студентської наукової проблемної групи „Інноваційні процеси в педагогіці”. Виступає з доповідями на наукових конференціях. З проблем втілення нових педагогічних технологій неодноразово виступав перед вчителями шкіл міста і області, перед колективами профтехучилищ і технікумів, а також на радах факультетів.

Професійне кредо: педагогу повинні бути притаманні якості близькі до материнських. Як мати віддає своїм дітям все найкраще, так і педагог вкладає свою душу в учнів. У цьому внутрішній зміст професії.

Google scholar

Волошина Оксана Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського (1993 р.). 1992-2007 рр. – учитель російської мови і літератури Вінницької загальноосвітньої школи №4 ім. Д.Менделєєва.

У 2004-2007 рр. – аспірант кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі”.

З вересня 2007 р. працює на кафедрі педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Педагогічний досвід, здобутий у школі, використовує під час викладання курсів „Основи корекційної педагогіки, «Основи педагогічної майстерності», «Історія педагогіки». Керує науково-дослідницькою роботою зі студентами. У 2012-2013 навчальному році підготувала переможця Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських наукових робіт із соціальної педагогіки.

Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі навчальних програм та посібника. Приймала участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Виступила науковим консультантом Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка толерантності – основа розвитку освіти третього тисячоліття», яка проходила на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня – гімназії № 2 м. Хмельницького, асоційованої школи ЮНЕСКО. Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському та Київському університетах.

Впроваджує авторську проектну технологію «Театр педагогічної майстерності».

Керує навчально-виховною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах.

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх учителів до виховної роботі з учнями загальноосвітніх шкіл.педагогіка.

Життєве кредо: Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом. (Л.Костенко)

Google scholar

Галузяк Василь Михайлович - кандидат психологічних наук, професор.

Упродовж 1986 – 1991 р.р. навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького, який закінчив з відзнакою. Спеціальність – «педагогіка та психологія (шкільна)», кваліфікація – «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

З 1991 року – викладач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту. З 1993-1996 р.р. навчався в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту психології імені Г.С.Костюка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія»).

З 2001 року – доцент кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Упродовж 2003-2006 рр. – навчався у цільовій докторантурі. Дисертаційне дослідження на тему: “Психологія професійного розвитку особистості майбутнього вчителя”.

З 2008 р. – завідувач кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного інституту.

Керує науковою роботою аспірантів, студентів. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено сім кандидатських дисертацій.

Як офіційний опонент брав участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Науково-дослідному інституті психології АПН України і Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.


Один із авторів технології атестації загальноосвітніх навчальних закладів. Організатор і член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2003-2006 н.р.)

Науково-педагогічний доробок складає більше 70 публікацій. Співавтор навчального посібника з педагогіки, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Монографії:

  • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. – 300 с.
  • М.І.Сметанський, В.М. Галузяк, М.І.Слободянюк, В.І.Шахов. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл. – Вінниця: „Книга-Вега”, 2002.– 310 с.
  • Галузяк В.М., Довгань Л.І. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика. - Вінниця, РВВ ВДАУ, 2009. – 231 с.
  • Галузяк В.М., Тихолаз С.І. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів. Монографія. – Вінниця, 2011. – 220 с.

Коло наукових інтересів: проблеми особистісного розвитку вчителя, психологічні детермінанти педагогічного спілкування, психологія виховання.

Життєве кредо: Роби, що ти повинен зробити, і нехай буде те, що буде.

Google scholar

Хамська Неля Болеславівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила вінницький педінститут у 1980 році, отримавши кваліфікацію „Учитель математики”. У 1974-1980 рр. працювала в Сутисківській школі-інтернаті. Упродовж 1984-1989 рр. працювала методистом кабінету виховної роботи Вінницького обласного інституту удосконалення вчителів. З 1989 р. – викладач кафедри педагогіки ВДПІ. Навчалась в аспірантурі з 1993-1996 рр., успішно захистила дисертаційне дослідження „Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності”.

Є одним з авторів навчально-методичного посібника „Методика виховної роботи. Курс лекцій”.

Викладає такі навчальні курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Методика виховної роботи з важковиховуваними дітьми”. Працює з магістрантами.

Є керівником курсових і дипломних робіт, кандидатських дисертацій. Автор Програми навчально-виховної практики студентів педагогічного університету, що отримала гриф МОН України. Науковий доробок відображено у статтях, методичних рекомендаціях, тезах конференцій.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання, методичні засади організації педагогічної практики.

Життєве кредо: Моральність в усіх випадках життя.

Google scholar

Холковська Ірина Леонідівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1983 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, отримавши кваліфікацію „Вчитель російської мови і літератури”. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Українська мова та література». З 1983 р. до 1985 р. працювала у фізико-математичній гімназії №17 м. Вінниці. Упродовж 1985-1989 рр. – асистент кафедри російської мови ВДПІ. Навчалася в цільовій аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки України. У 1992 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: „Розвиток комунікативних умінь учнів середніх класів на уроках російської мови”. У 1996 р. – доцент кафедри педагогіки ВДПІ. Викладає курси: „Основи педагогічної майстерності”, „Методика виховної роботи”, „Діагностика в системі діяльності соціального педагога”, „Технологія діяльності соціального педагога”, „Педагогіка обдарованих дітей”, „Корекційна педагогіка”.

Керує навчально-виховною, соціально-педагогічною практикою студентів, готує їх до літньої практики в оздоровчих таборах. Керує науково-дослідницькою роботою студентів, аспірантів. Підготувала трьох кандидатів педагогічних наук.

Як офіційний опонент кандидатських дисертацій брала участь у засіданнях спеціалізованих учених рад у Тернопільському і Вінницькому педагогічних університетах.

З 2011 р. – докторант кафедри педагогіки. Затвердила тему докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до попередження і розв’язання конфліктів у старшій школі» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Науково-методичні пошуки знайшли відображення у навчальних посібниках (8), статтях, авторських програмах курсів, методичних рекомендаціях. Два посібники „Організація діяльності класного керівника” та „Методика виховної роботи. Практикум” рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у вищих педагогічних навчальних закладах.

Коло наукових інтересів: підготовка вчителів до попередження та розв’язання педагогічних конфліктів, педагогічна майстерність майбутнього вчителя і класного керівника, професійна підготовка соціальних педагогів.

Життєве кредо: зранку: Крізь тернії – до зірок! ввечері: Моя душа – це дерево гіллясте, Куди з небес, мов голуби летить Надвечір тихий зграйка мрій срібляста, Щоб випурхнуть світанком у блакить. Т.Готьє

Google scholar

Давидюк Марина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1992 до 1997 рр. навчалася на філологічному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Отримала спеціальність „Вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури”.

Після закінчення університету (1997-2000) працювала вчителем зарубіжної літератури у ЗОШ №12 м. Вінниці.

У 2001-2005 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію. Тема „Формування національної самосвідомості учнів 9-11 класів у процесі вивчення історичної прози”.

З 2005 р. працює на кафедрі педагогіки на посаді старшого викладача.

Бере активну участь у підготовці студентів до конкурсу наукових робіт. Очолює гурток з вивчення творчості В.О.Сухомлинського.

Є автором кількох авторських програм спецкурсів, зокрема „Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога”, посібників: “Хрестоматія з корекційної педагогіки”, “Основи педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти”, близько двох десятків наукових статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: корекційна педагогіка, арт терапія, казкотерапія в соціально-педагогічній роботі.

Життєве кредо: Хочеш зробити добру справу – не стримуйся.

Google scholar

Столяренко Олена Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

Професійні наукові інтереси та результати роботи: методологія сучасної освіти, креативні дидактичні технології вищої школи, педагогічна майстерність, теорія і практика виховання в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах, гуманізація навчально-виховного процесу з напрямку реалізації концепції розвитку духовно-моральної сфери особистості і формування ціннісного ставлення до людини.

Навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України, де у 1996 р. успішно захистила кандидатське дисертаційне дослідження за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання.

З 2001 року працювала завідувачем кафедри психології і соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Брала участь у розробці стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, другої вищої освіти в галузі соціальної роботи.

На базі лабораторії морального виховання Інституту проблем виховання АПНУ, Інституту змісту і методів навчання вивчала і впроваджувала інноваційні технології виховної роботи з учнями. Були опубліковані одноосібні навчально-методичні посібники з грифом МОН України («Виховання гуманності учнів під¬літкового віку»/ Рішення колегії МОН. –Лист 1/11-133 від 26.06.1998/, «Методика виховної роботи з учнями в літній період»/Протокол 8/3–18 від 28.07.1999/, «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника»/ Протокол 1/11–495 від 23.03.2000).

Під керівництвом Дійсного члена НАПНУ, доктора психологічних наук, директора Інституту проблем виховання НАПН України – І. Д. Беха підготовлена докторська дисертація на тему «Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи». Апробація результатів дослідження здійснювалася як в межах України, так і за кордоном. Брала участь в 36 Міжнародних конференціях.

Автор понад 398 публікацій різного рівня (19 монографій і навчальних посібників, з них – 7 з грифом Міністерства освіти і науки, 3 одноосібних; 143 наукових статті, більше ніж 54 найменування навчально-методичних праць, 182 – тез).

Навчальні дисципліни, що викладає: «Основи педагогічної майстерності», «Методика виховної роботи», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Педагогіка вищої школи», «Моделювання діяльності фахівця».

Керує роботою над дисертаціями 10 аспірантів і пошукувачів. Троє із них готується до захисту.

Автор і розробник навчальних програм, методичних рекомендацій, спецкурсів з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, людинознавства, теорії і практики соціальної роботи, методології наукових досліджень, організації педагогічної практики.

Найбільш вагомі видання: «Виховання гуманності учнів під¬літкового віку» (1998), «Методика виховної роботи з учнями в літній період» (1999, 2000), «Реалізація принципу гуманізму в діяльності класного керівника» (2000), «Технологія самостійної роботи та студентських наукових досліджень/ Соціально-педагогічна підтримка та реабілітаційна робота з проблемною категорією молоді на основі ціннісного ставлення до людини» (2004), «Kszltowanie postaw wobec czlowieka jako warosci i przezwyciezanie agresji u miodziezy» (2004), «Педагогика высшей школы (2006), «Негативний вплив засобів масової інформації на молодь (Консультативна практика та інструментарій)» (2009), «Соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами» (2010), «Духовна культура особистості» (2010), «Методологія наукової діяльності» (2010), «Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді» (2014), «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014), «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015), «Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця (2015), «Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти» (2016).

Google scholar

Губіна Світлана Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Упродовж 1993-1998 рр. студентка філологічного факультету Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського, який успішно закінчила і одержала кваліфікацію “Учитель української мови і літератури”.

З 1998 р. лаборант кафедри педагогіки ВДПУ ім.М.Коцюбинського.

З 1997 по 2009 рр. , 2019 р. працювала вожатою та старшою вожатою в дитячих оздоровчих таборах з метою вивчення та вдосконалення сучасної практики організації дозвілля дітей у літній оздоровчий період.

З 2006 р. асистент кафедри педагогіки.

З 2007 р. – аспірантка кафедри педагогіки ВДПУ та староста гуртка аспірантів.

У 2011 успішно захистила кандидатську дисертацію: “Підготовка студентів вищих навчальних закладів до роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах”.

З 2012 р. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і професійної освіти

З 2019 р. - доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Видано понад 50 публікацій (серед них закордонні видання, участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях, колективні монографії,, навчальний посібник, практикум та 3 методичні рекомендації.

Життєве кредо: „Не обіцяй добро чинити людям, А просто, якщо можеш, то зроби”.

Google scholar

Опушко Надія Романівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Упродовж 2003-2008 рр. навчалась в інституті історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, який закінчила з відзнакою, одержавши кваліфікацію “Учитель історії та права”.

З 2008 року працює лаборантом кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

З 2012 р. - асистентом кафедри педагогіки і професійної освти.

З 2015 р. обіймає посаду заступника директора ННІПППФВК з виховної роботи.

У 2017 успішно захистила кандидатську дисертацію: “Розвиток освіти на території Поділля в першій половині ХІХ ст.”

З 2018 р. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і професійної освіти.

Google scholar

Бурлака Неля Іванівна - кандидат економічних наук, доцент.

Освіта

У 1987 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького. За спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

2004 – 2007: аспірантура Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук м. Київ, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

2011 році : захистила кандидатську дисертацію за темою «Розвиток земельних відносин у сільському господарстві» у Національному науковому центрі “Інституту аграрної економіки ” м. Київ.

31 травня 2011 року присуджено науковий ступень кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління національним господарством.

Кар’єра

У 1980 році прийнята в члени колгоспу ім. Чкалова Оратівського району Вінницької області на посаду вихователя дитячих ясел. У 1981 році переведена на посаду інспектора по кадрах, у 1986 переведена на посаду інспектора по оплаті праці, на якій пропрацювала по 1991 рік, 20 липня 1991 року звільнена по особистому бажанню. 29 липня 1991 року зачислена на посаду методиста зооінженерного факультету Вінницького сільськогосподарського інституту м. Вінниця. З 1993 присвоєно кваліфікацію методиста другої категорії, у 1998 році присвоєно кваліфікацію методиста першої категорії, у 2000 році зарахована на посаду методиста першої категорії зооінженерного факультету Вінницького державного аграрного університету. З 2001 року переведена на посаду асистента кафедри аграрної економіки. У 2010 році переведена на посаду старшого викладача кафедри аграрної економіки. 2011 року переведена на посаду доцента.

Викладацька діяльність з 2001 року.

З 2001 по 2010 асистент кафедри аграрної економіки, проводила практичні і семінарські заняття з економіки підприємства, економіки праці та соціально-трудові відносини, економіки галузей АПК.

З 2011 по 2013 посада доцента кафедри міжнародної економіки, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіка довкілля і природних ресурсів, міжнародна інвестиційна діяльність, транскордонне співробітництво, міжнародна торгівля.

З 2014 по 2015 посада доцента кафедри економіки та аналізу, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіки галузей АПК, економіка аграрного виробництва, економіка природокористування.

З 2016 посада доцента кафедри економіки, читала лекції і проводила практичні і семінарські заняття з дисциплін: економіка підприємства, економіки галузей АПК, економіка аграрного виробництва, екологічна економіка, економіка природокористування, економічні основи ресурсозбереження.

З 2019 року посада доцента кафедри педагогіки і професійної освіти.

Google scholar

Шаманська Олена Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент.

У 2006 році закінчила з відзнакою ПВНЗ Європейський університет у м. Києві та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2009 стала аспіранткою Київського національного університету харчових технологій. У 2012 році закінчила аспірантуру Київського національного університету харчових технологій.

У березні 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Вінницького національного аграрного університету на тему «Управління ресурсним потенціалом підприємств лікеро-горілчаної промисловості» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами.

У листопаді 2013 року отримала диплом кандидата наук та присуджено наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності економіка та управління підприємствами. У серпні 2015 року отримала вчене звання доцента. Загальний науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах більше 13 років.

В теперішній час має більше 90 публікацій, з них 70 - наукових та 20 - навчально-методичного характеру, має 1 авторське свідоцтво України на комп'ютерну програму. Є співавтором навчального посібника «Сільськогосподарське дорадництво» та співавтором 3-х монографій для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Google scholar

Севастьянова Ольга Омельянівна - лаборант.

2020 © ВДПУ