Переглядів: 28244

Кафедра правових наук та філософії

Місцезнаходження: вул. Острозького, 32, корпус № 3, 3 поверх, кімн. 301.

Телефон: міський - (0432) 26-71-33, вн. 3-65.

Мобільний: +380981953969Історична довідка

Кафедра правознавства створена рішенням Вченої ради ВДПУ від 26 травня 2004 року та наказом ректора № 480 від 27 травня 2004 року. Рішенням Вченої ради від 15 вересня 2016 року та наказом ректора № 141 від 22 вересня 2016 року перейменована у кафедру правових наук та філософії.

Кафедра правових наук та філософії - базовий структурний підрозділ ВДПУ, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність в галузі юридичних, філософських та суспільно-політичних наук.

Вінницький державний педагогічний університет єдиний в регіоні ВНЗ, який здійснює підготовку вчителів правознавства.

Склад кафедри

Яременко Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, магістр права, – завідувач кафедри.

Пилипчук Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. (Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. (Наукова лабораторія інформаційно-правових проблем інноваційного розвитку та освіти).

Кононенко Валерій Васильович - доктор історичних наук, доцент.

Гринюк Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Забарний Григорій Григорович - кандидат юридичних наук, доцент.

Кронівець Тетяна Миколаївна - кандидат юридичних наук, старший викладач.

Коваль Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент.

Малахова Ольга Валентинівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Маньгора Таміла Василівна - кандидат юридичних наук, доцент.

Остапенко Олександр Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент.

Левицький Артур Олексійович – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

Назаренко Марина Олександрівна – кандидат наук з державного управління, старший викладач.

Гриб Віталій Іванович - кандидат філософських наук, доцент.

Конотопенко Олександр Петрович - кандидат філософських наук, доцент.

Мельник Емілія Анатоліївна - кандидат філософських наук, доцент.

Лапшин Сергій Андрійович - кандидат історичних наук, доцент.

Зінько Ірина Юріївна - кандидат історичних наук, доцент.

Вальчук Олена Іванівна - кандидат історичних наук, асистент.

Пилипенко Тетяна Іванівна - старший викладач.

Савюк Юлія Олександрівна - старший лаборант.

Кафедра правових наук та філософії забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

Публічне управління та адміністрування:

 • «Основи публічного управління та адміністрування»
 • «Політичні системи світу»
 • «Основи наукових досліджень у сфері публічного адміністрування»
 • «Адміністрування в державній службі»
 • «Контролінг»
 • «Облік і аудит»
 • «Комунікації в публічному управлінні»
 • «Виборче право»
 • «Конституційне право»
 • «Теорія держави і права»
 • «Менеджмент»
 • «Цивілізаційний розвиток людства»
 • «Статистика»
 • «Стратегічне управління»
 • «Адміністративне право»
 • «Управління інноваціями»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Державне та регіональне управління»
 • «Планування розвитку територіальних громад»
 • «Територіальна організація державної влади в Україні»
 • «Діловодство в державних установах»
 • «Політичне лідерство»
 • «Організаційно-правові засади державного управління»
 • «Маркетинг у публічному управлінні»
 • «Державна служба»
 • «Психологія управління»
 • «Глобалізаційні процеси сучасного світу»
 • «Трансформаційні процеси сучасного світу»
 • «Електронне урядування»
 • «Управління персоналом»
 • «Інформаційні системи в менеджменті»
 • «Комунікації у сфері управління»
 • «Політична конфліктологія»
 • «Управління правоохоронною діяльністю»
 • «Організація надання адміністративних послуг»
 • «Національна безпека у державному управлінні»
 • «Бази даних у державному управлінні»
 • «Організація зв’язків з громадськістю»
 • «Міжнародна політика і міжнародні відносини»
 • «Міжнародне публічне право»
 • «Політичний маркетинг»
 • «Теорія організації»
 • «Професійна етика державного службовця»
 • «Європейська інтеграція»
 • «Міжнародні організації»

Право (юрист):

 • «Історія держави і права України»
 • «Криміналістика»
 • «Основи науково-правових досліджень»
 • «Адміністративне право»
 • «Адміністративний процес»
 • «Порівняльне правознавство»
 • «Кримінологія»
 • «Конституційне право»
 • «Цивільне право»
 • «Цивільний процес»
 • «Кримінальне право»
 • «Кримінальний процес»
 • «Нотаріат і адвокатура»
 • «Документальний супровід юридичної діяльності»
 • «Господарський процес»
 • «Теорія держави і права»
 • «Основи юридичної клінічної практики»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Міжнародне публічне право»
 • «Сімейне право»
 • «Право інтелектуальної власності»
 • «Судові та правоохоронні органи України»
 • «Трудове право»
 • «Міжнародне приватне право»
 • «Юридична деонтологія»
 • «Політичні системи світу»
 • «Виборче право»
 • «Римське приватне право»
 • «Філософія права»
 • «Податкове право»
 • «Фінансове право»
 • «Інформаційне право»
 • «Правові засади державної безпеки»
 • «Митне право»
 • «Конкурентне право»
 • «Підприємницьке право»
 • «Господарське право»
 • «Екологічне право»
 • «Лісове та водне право України»
 • «Житлове право»
 • «Муніципальне право»
 • «Аграрне право»
 • «Земельне право»
 • «Право Європейського союзу»
 • «Правове регулювання збройних конфліктів»

Вчитель правознавства:

 • «Теорія держави і права»
 • «Конституційне право України»
 • «Адміністративне право України»
 • «Трудове право України»
 • «Інтелектуальна власність»
 • «Методика навчання правознавства»
 • «Основи процесуального законодавства України»
 • «Актуальні проблеми кримінального права України»
 • «Історія держави і права зарубіжних країн»
 • «Філософія»
 • «Філософія науки»
 • «Шкільний курс "Людина і суспільство" і методика його навчання»
 • «Політологія»
 • «Релігієзнавство»
 • «Етика і естетика»
 • «Соціологія»

Гуртки:


 • Правознавства (науковий керівник – старший викладач Пилипенко Тетяна Іванівна)
 • Політології (науковий керівник – доцент Лапшин Сергій Андрійович)

Викладачі кафедри правових наук та філософії здійснюють навчальний процес за новітніми світовими технологіями (використовуються презентації, Smart-board, тестування, проблемне навчання), система оцінювання знань провадиться за системою ECTS.

Створена на кафедрі система навчання з застосуванням новітніх технологій дозволяє досягти високого рівня підготовки майбутніх фахівців, що матимуть попит та високу конкурентноздатність на ринку праці. Багатоваріантний характер змісту навчання дозволяє створити модель навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутніх фахівців.

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри

 • розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури з юридичних, філософських та суспільно-політичних дисциплін;
 • видання методичних вказівок, рекомендацій та планів практичних занять, щодо вивчення студентами дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра;
 • підготовка та опублікування наукових статей та матеріалів у періодичних вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • проведення наукових заходів, семінарів, круглих столів, диспутів, що сприяють розвиткові та ефективності наукової діяльності кафедри та факультету історії, етнології і права;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів;
 • участь у Регіональних. Всеукраїнських, Міжнародних наукових, науко-практичних конференціях.

Викладачі кафедри правових наук та філософії забезпечують функціонування гуртків «Правознавство» та «Політологія», керують науковою роботою студентів Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Значна увага у організації навчально-виховного процесу приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді. Зокрема, проводяться зустрічі із учасниками АТО, експертами та визначними особами України, активною є співпраця із «школою бойового гопака».

Викладачі кафедри правових наук та філософії надають правову допомогу студентам, викладачам Вінницького державного педагогічного університету ім.М.Коцюбинського.

Співробітництво

Викладачі кафедри правових наук та філософії підтримують наукові зв'язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, серед них: Науково-дослідний інститут інформатики і права, Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський регіональний центр Академії правових наук України, Національна Академія державного управління при Президентові України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Співробітництво здійснюється шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну науковою інформацією, стажування, сумісної розробки навчальних посібників, участі в роботі спеціалізованих рад з захисту дисертацій, проведення круглих столів, семінарів.

У травні 2017 р. спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України, головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області започатковано та проведено щорічний «круглий стіл» на тему: «Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо - науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти».

2018 © ВДПУ