переглядів: 47633        головна ВДПУ

Місцезнаходження деканату: вул. Острозького, 32, корпус №3, 7 поверх, кімн. 706

Телефон міський: - (0432) 27-64-66, вн.тел. (деканат) - 2-90.

Керівництво факультету

Декан природничо-географічного факультету ВДПУ доц. Стефанков Л.І. доцент О.В. Дєдов - заступник декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету ВДПУ доцент Т.М. Дабіжук - заступник декана з виховної роботи природничо-географічного факультету ВДПУ доцент А.В. Гудзевич - заступник декана з наукової роботи природничо-географічного факультету ВДПУ
Декан природничо-географічного факультету
доц. Стефанков Л.І.
доцент О.В. Дєдов
- заступник декана з навчальної роботи
доцент Т.М. Дабіжук - заступник декана з виховної роботи професор А.В. Гудзевич - заступник декана з наукової роботи

Історична довідка

Свою історію природничо-географічний факультет започаткував у 1974 році створенням кафедри природничих наук, яку очолив доцент В.Г. Тертишний і першим прийомом студентів на спеціальність " Географія і біологія ". Першими викладачами факультету стали кандидати наук, доценти П.М. Лєбєдєв, В.С Поліщук, П.М. Сливка, А.П. Данилюк та ст. викл. В.М. Філіпов. У 1976 році було відкрито природничо-географічний факультет. Деканами були кандидат історичних наук доц. С.Д. Плахотнюк (1976-1980рр.), доц. С.М. Вдовиченко (1980-1983 рр.), доц. П.М. Сливка (1983-1994 рр.), доцент Б.Д. Панасенко (1994-2004р.). З 2004 року деканом працює випускник факультету кандидат географічних наук, доцент Л.І. Стефанков.

Структура факультету

На факультеті функціонує 16 лабораторій, в т.ч. біохімії, генетики, фізіології рослин, анатомії людини, гістології, неорганічної хімії, метеорології і кліматології, зоології, ботаніки, фізколоїдної і органічної хімії; 22 навчальних кабінети, комп?ютерний клас, дві студентські наукові лабораторії, кабінети методики викладання географії, біології, хімії. Обладнано біологічний стаціонар для спостережень та дослідів, метеомайданчик, створено геологічний і зоологічний музеї, оранжерею, живий куточок. Придбано необхідне обладнання для проведення всіх видів навчально-польової практики.

Навчально-виховний процес забезпечують три кафедри:


У їх штаті 45 викладачів, в т.ч. 6 — докторів наук, з них 4 професори, 41 кандидати наук, доценти.

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання.

Основними напрямками роботи кафедр факультету є:

 • поглиблення професійної підготовки студентів та відповідність змісту навчання практичним запитам сучасної школи;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • покращення науково-методичної і наукової роботи викладачів, педагогізація навчання і налагодження тісних зв?язків зі школами;
 • пошук ефективних методів викладання дисциплін та методів контролю за якістю знань студентів, суттєве покращення самостійної і індивідуальної роботи студентів;
 • пошук нових форм і методів навчання, впровадження передових сучасних методик викладання.

Навчання на факультеті університету донедавна здійснювалося за п?ятирічною класичною формою, на денному і заочному відділеннях. З 2010 року відбулося продовження терміну навчання (на 1 рік) за рахунок збільшення тривалості навчання в магістратурі. Пізніше, й до тепер, підготовка ступеня вищої освіти (СВО) рівня бакалавр ? упродовж чотирьох років (на денному і заочному відділеннях) з можливістю продовження терміну навчання (на 1,5 року) за СВО рівня магістр.


Нині за новими навчальними планами факультет здійснює підготовку за такими спеціальностями та спеціалізаціями. (очна та заочна форма навчання):

Бакалаврів ( термін навчання 4 роки).


Галузь знань 01 Освіта:

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) * Освітня програма: Хімія, географія.

014.06 Середня освіта (хімія) ** Освітня програма: Біологія

014.07 Середня освіта (географія) *** Освітня програма: Краєзнавчо-туристична робота

014.15 Природничі науки


Галузь знань 09 Біологія:

091 Біологія. Освітня програма: Біологія *.


Галузь знань 10 Природничі науки:

102: Хімія. Освітня програма: Прикладна хімія (хімічний контроль довкілля, харчових продуктів та лікарських препаратів);

103 Науки про Землю. Освітня програма: Науки про Землю.

* На спеціальності 01405 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини та 091 Біологія. Освітня програма: фізіологія і біохімія рослин можливий вступ без ЗНО на основі диплома молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання на денну та заочну форму підготовки.

** На спеціальність 014.06 Середня освіта. Хімія можливий вступ без ЗНО на основі диплома молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання.

*** На спеціальність 014.07 Середня освіта. Географія можливий вступ без ЗНО на основі диплома молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання


Магістрів (термін навчання після отримання диплома бакалавра або спеціаліста 1.5 років) за спеціальностями:


Галузь знань 01 Освіта:

014.05 Середня освіта (біологія та здоров ’я людини ) Освітня програма: Хімія

014.06 Спеціальність: Середня освіта (хімія) Освітня програма: Біологія

014.07 Середня освіта (географія) Освітня програма: Біологія, екологія.


Галузь знань 09 Біологія:

091 Біологія. Освітня програма: Фізіологія і біохімія рослин.


Галузь знань Природничі науки:

102 Хімія. Освітня програма: Прикладна хімія (хімічний контроль об’єктів довкілля, харчових продуктів, лікарських препаратів)

103 Науки про Землю. Освітня програма: Конструктивна географія


Факультет має значний досвід в підготовці кадрів на стаціонарі, як основних спеціальностей — “Географія ” (з 1974 року); “біологія” (з 1995 року), “Хімія ” (з 1995 року), так і додаткових — “Географія і біологія”(з 1974 року); “Географія і екологія”, “ Географія та основи економіки”, “ Біологія і хімія” (з 2001 року).

На заочній формі навчання підготовка ведеться з 90-х років ХХ ст. за спеціальностями “Географія” (з 1991 року), “Географія, Екологія”, “Біологія”, “Хімія, Екологія” (з 1997 року).


В процесі навчання студенти набувають умінь:

 • аналізувати і узагальнювати природні і соціально-економічні показники, що характеризують стан природи і суспільства;
 • володіти методами прогнозування розвитку природно-економічних систем;
 • керувати навчальним процесом і підрозділами освітнього простору, самостійно приймати рішення по питаннях вдосконалення педагогічних технологій в навчальному процесі;
 • розробляти варіанти педагогічних прийомів і обґрунтовувати їх вибір з врахуванням критеріїв психолого-педагогічної ефективності навчання;
 • характеризувати екостан території в глобальному, регіональному і локальному аспектах для комплексної оцінки системи «оточуючесередовище — людське суспільство».
 • оцінювати зміни навколишнього середовища (хімічне, радіоактивне та ін.) під впливом урбанізації і господарської діяльності людини, види діяльності на різні середовища, виникнення і розвиток несприятливих природних процесів, зміну фізичних полів Землі тощо;
 • оцінка стану і управління сучасними ландшафтами.
 • Спеціально розроблений навчальний план включає поглиблене вивчення геологічних, фізико- та суспільно-географічних, біологічних, хімічних і екологічних дисциплін, підкріплення теоретичних навиків на польових практиках і в наукових лабораторіях факультету.

Випускники факультету мають порівняно з іншими випускниками педвузу кращі можливості працевлаштування, що обумовлено широким і комплексним характером форматом підготовки та тісними міждисциплінарними зв’язками з суміжними спеціальностями.

На факультеті створено умови для продовження навчання в аспірантурі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або освітнього ступеня «магістр» для здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальностями:

091 Біологія та 091 Біологія (перехрест);

103 Науки про Землю

На факультеті створені наукові школи:

На факультеті видається науковий збірник ВАК серії “Географія” та збірник наукових праць викладачів і студентів факультету “Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження”.

Регулярно проводяться міжнародні і всеукраїнські наукові конференції, зокрема тільки в ХХІ ст.: у 2003 році – міжнародну конференцію з антропогенного ландшафтознавства, в якій взяли участь 64 науковці з України та зарубіжжя; у 2007 році – міжнародну наукову конференцію з історичної географії зі 104 учасниками, з яких 36 – з інших міст і держав; у 2008 році – Міжнародний науково практичний семінар з перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі; в 2010 році проведено міжнародну науково-практичну конференцію, присв’ячену культурним ландшафтам, а у 2013 році – такого ж рівня науково-практичну конференцію, присв’ячену антропогенному ландшафтознавству. У 2018 році проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію присв’ячену мікроосередковим процесам в антропогенних ландшафтах та І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію з питань етнокультурного ландшафтознавства.

Дві Всеукраїнські науково-практичні (2010, 2012) та дві міжнародні (2015, 2017 - інтернет-конференція) конференції були присв’ячені питанням переспектив розвитку хімічної та екологічної освіти. Окрім того, щороку проводиться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2014-2018 рр.) з акцентуванням уваги на підготовку майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

18-21 травня 2016 р. на базі факультету відбувся ХІІ з’їзд Українського географічного товариства, а навесні 2017 і 2018 років - Всеукраїнський студентський географічний турнір на кубок професора, доктора географічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Г.І. Денисика.

Професорсько-викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, проводити досліди та спостереження, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Професори Г.І. Денисик і В.Г. Кур’ята є членами спецрад та експертних рад МОНУ.

У процесі навчання студенти отримують фундаментальні знання з дисциплін географічного, біологічного та хімічного циклів, усвідомлюють екологічні проблеми України і регіону та основні шляхи їх розв’язання, вчаться організовувати екскурсії, туристичні походи, вести польові спостереження та краєзнавчу роботу з учнями, керувати гуртковою роботою в школі, проводити олімпіади, тематичні вечори, вікторини.

Навчальні практики з природничо-географічних дисциплін проходять у мальовничих куточках Вінницької області, Поділля, Придніпров’я, Кримських та Карпатських гір, узбережжя Чорного та Азовського морів.

На факультеті є комп’ютерний клас, кожна кафедра має комп’ютери, відеотехніку, фото- і відеотеку. Зібрано цикл відеофільмів “Дивний світ природи”, “Тварини світу”, “Органічний світ материків” тощо, відеоматеріали про літні навчально-польові практики.

Студенти мають можливість поглиблювати знання у восьми гуртках та п’яти наукових групах (з ландшафтознавства, фізіології рослин, органічної хімії, гідрометеорології, екології, краєзнавства). Наукові доробки студентів знаходять своє відображення в публікаціях, виступах на міжнародних конференціях, у дипломних роботах. Студенти факультету щороку беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсах студентських наукових робіт, на яких займають високі місця. Так, О. Левченко і С. Хабіб зайняли відповідно І і ІІІ місця в 2000 році на олімпіаді з географії В Луцьку і вибороли І командне місце, а в 2001 році С. Хабіб зайняла ІІІ місце в особистому заліку. В 2002 році переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади з географії в Луцьку став студент 4 курсу Кокус В., а Жупанов О. зайняв 3 місце (разом вони посіли І командне місце). На Всеукраїнському конкурсі з педмайстерності в Житомирі студентка Носуліч Т. в 2002 році стала переможцем. В 2003 році Кокус В. зайняв ІІ місце на олімпіаді з географії в Чернівцях, а студентка 5 курсу Носуліч Т. в цьому ж році зайняла ІІ місце на конкурсі студентських наукових робіт з методики викладання географії, який проводився в Києві. З року в рік поліпшуються показники наших студентів на олімпіадах з біології і хімії - в 2003 році вони ввійшли в першу десятку. У 2005 році студентка Білявська Лілія стала переможницею Всеукраїнської олімпіади з педагогіки, а вже за рік (2006 р.) у Чернівцях студент 4-го курсу Мартинов М. підтвердив високий науковий рівень факультету при захисті наукової роботи, поданої на конкурс з географії (3-є місце). 2007 рік приніс ще цілий ряд перемог: Холковська Тетяна, студентка V курсу виборола ІІ місце при захисті студентської наукової роботи у Чернівцях; Сломінська Людмила, студентка V курсу зайняла 3-є місце з екології, а Лисюк Тетяна, студ. ІІІ-го курсу посіла 4-е місце за спеціальністю «англійська мова».

Результативними були і 2009-2010 рр. У 2-му турі Всеукраїнської олімпіади з географії, яка відбулася в педуніверситеті міста Переяслав-Хмельницький Тетяна Прокопчук у 2009 р. і Ганна Прокопчук у 2010 році зайняли І-і місця. Тоді ж Яцьків Олег, студент магістратури, зайняв І місце (2009) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт проведений в м. Львів (Львівський інститут економіки і туризму), а Липко Маріанна - 2 місце (2010). У 2011 році Яремчук Оксана посіла І місце у першій міжнародній конференції молодих вчених (Київський національний університет), у цьому ж році Денисик Богдан став переможцем Всеукраїнської олімпіади з географії (Переяслав-Хмельницький). Плідним на нагороди був і 2012 рік - дипломами ІІІ ступеня у турнірі по захисту науково-дослідних робіт з туризму були нагороджені Яремчук Оксана, Маліновська Галина, Орлова Вероніка (Київський національний торгово-економічний університет). Дипломом І ступеня Денисик Богдан був нагороджений як переможець захисту науково-дослідних робіт з географії (Чернівецький національний університет), він і став переможцем в цьому році всеукраїнської олімпіади з географії (Київський національний університет). 2013 рік ознаменувався перемогою на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з екологвї та екологічної безпеки - диплом І ступеня отримала Курлянцева Аліна (Донецький національний університет), дипломом ІІІ ступеня по захисту науково-дослідних робіт з географії нагороджений Денисик Богдан (Чернівецький національний університет). Головатюк Наталя нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком "Туризм" (Київський національний торгово-економічний університет), Кравець Оксана нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з біології (Запоріжський університет) у 2014 році. Переможцем 2 туру олімпіади з географії у 2016 році (м. Переяслав-Хмельницький) став Стефанков Л.Л. Він же у цьому році посів ІІ місце захисту Науково-дослідних робіт з географії на Всеукраїнському конкурсі у місті Мелітополь. Результати підтверджують високий рівень викладання географічних та хіміко-біологічних дисциплін унашому вузі та на кафедрах.

Кравець Оксана нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з біології (Запоріжський університет) у 2014 році, а Головатюк Наталя у 2015 році нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком "Географія" (Мелітополь). Переможцем 2 туру олімпіади з географії у 2016 році (м. Переяслав-Хмельницький) став Стефанков Л.Л. Він же у цьому році посів ІІ місце захисту Науково-дослідних робіт з географії на Всеукраїнському конкурсі у місті Мелітополь.

Досить плідними в наукових здобутках студентів виявилися 2017 і 2018 роки. Так, у 2017 році студент 1 курсу, спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) Церклевич Д. зайняв І місце серед студентів 1-2 курсів педагогічних університетів, а студенти Стефанков Леонід, Гаманчук Одександр та Злобін Борислав на ВСО з географії здобули 2, 4, і 5 місце відповідно. Три других місця здобули студенти факультету на конкурсі з географії (Стефанков Леонід), з туризму (Дідус Вікторія) та зі спеціальності «Техногенна безпека» (Єлісєєва Діана).

У 2018 році на СВО з географії призером став Стефанков Л.- І місце, а з хімії Церклевич Д. – ІІ місце. На Всеукраїнському конкурсі з географії Слівінська Анна зайняла ІІ місце.

Факультет є науковим куратором національного природного парку «Кармелюкове Поділля»

Різноманітний зміст та форми виховної роботи на факультеті: щорічні традиційні факультетські заходи (посвята в студенти, день відкритих дверей, огляди художньої самодіяльності, зустріч з випускниками минулих років (27 березня), тиждень факультету, день останнього дзвоника, турнір КВК, конкурс “Міс факультету”, день здоров’я тощо), діяльність туристичного клубу “Дикобраз”, в якому беруть активну участь студенти інших факультетів і вузів Вінниці; наукові студентські групи “Віч-на-віч”, “Озон” і “ Еколог”, які регулярно проводять акції з охорони флори і фауни Поділля. На факультеті функціонує університетський “Клуб кімнатного квітникарства” (керівник Т.М. Дабіжук). Все це сприяє моральному, естетичному та екологічному вихованню студентів, формує гармонійну особистість.

Чимало випускників факультету стали нині знаними працівниками освіти і науки. Близько 3000 вчителів мають першу категорію, а більше 100 - вищу. Більше 500 випускників отримали диплом з відзнакою, а більше 100 захистили кандидатські дисертації та докторські. У наукових установах та закладах освіти, заповідниках України, природоохоронних організаціях працюють доктори: біологічних наук - Л.А. Сарафинюк і В.В. Родінкова, педагогічних наук Г.М. Пустовіт, сільськогосподарських - О.В. Мудрак; кандидати: географічних наук - С.П. Дорошкевич, В.М. Чехній, Г.С. Хаєцький, І.В. Мартусенко, К.О. Буткалюк, А.Г. Кізюн, О.І. Бабчинська, М.О. Шмагельська, Н.Є. Копер, Г.В. Мудрак, О.В. Рябоконь; біологічних наук - М.Н. Білко, Н.П. Воловик, М.М. Зеленецький, О.В. Орлов, С.Д. Криклива, С.М. Горбатюк, В.Ю. Ремінний; педагогічних наук Н.О. Пустовіт, А.А. Ребрина та ін.

Низка випускників з вченими ступенями працює на факультеті та різних кафедрах університету – доктори: географічних наук - А.В. Гудзевич, В.М. Воловик; педагогічних наук - О.В. Столяренко; кандидати географічних, біологічних, геологічних, медичних, сільськогосподарських і педагогічних наук - Л.І. Стефанков, Н.В. Бірюкова, О.В. Дєдов, В.І. Корінний, В.А. Сапогов, Н.В. Левчук, І.І. Мацейко, Л.М. Кирилюк, І.М. Война, В.С. Канський, Г.В. Чернова, П.В. Сарафинюк, О.О. Бекас, О.М. Вальчук, Ю.В. Яцентюк, О.М. Шевчук, О.П. Чиж, Л.С. Гудзевич, О.А. Блажко, В.В. Рогач, О.О. Ткачук, О.А. Шевчук, О.А. Матвійчук, Л.А. Голунова, І.В. Попроцька, Л.В. Страшевська, О.О. Ходаніцька, Т.В. Рогач, Л.О. Нікітченко, В.В. Канська, С.В. Поливаний , Н.В. Баюрко, А.В. Блажко, Р.Д. Крикливий, О.О. Антонюк, Т.Ю. Холковська та ін.

Факультет підтримує тісні творчі зв’язки з Інститутом географії НАН України, Інститутом фізіології і генетики НАН України, з Київським, Таврійським, Одеським, Волинським університетами, Київським, Тернопільським, Мелітопольським педуніверситетами, Українським НДІ кормів, Укргідрометеоцентром (Україна); Інститутом водних проблем РАН у Москві, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Калінінградським державним університетом, Кубанським державним медичним університетом, Воронезьким державним університетом, Брянським педуніверситетом (Росія); Могильовським державним університетом ім. О.О. Кулішова (Білорусь); Бельцьким державним університетом ім. Руссо (Молдова); Братиславським університетом (Словаччина); Свентокшиською педакадемією, Жешівською політехнікою, Келецькою вищою школою (Польща) та ін.