головна   склад кафедри   наукова робота  

НАУКОВА РОБОТА

Тривалий час напрями наукової діяльності кафедри визначали такі науково-дослідні теми:

 1. «Актуальні проблеми дослідження мовних одиниць сучасної української мови в її загальнонаціональному та регіональному виявах» (науковий керівник – проф. Павликівська Н.М.). У форматі цієї наукової теми працюють сьогодні всі вникладчі кафедри української мови.
 2. «Граматична парадигма в сучасній українській лінгвістиці» (науковий керівник – д. філол. н., доц. Слободинська Т.С.). У форматі зазначеної аукової теми працювала робоча група у складі професора Т.С.Слободинської, доцентів О.А.Павлушенко, Н.І.Кухар, Л.М.Коваль.
 3. «Лексика Поділля» (науковий керівник – проф. Павликівська Н.М.). Завданням науково-пошукової групи (проф. Павликівська Н.М., доц. Павлушенко О.А., к.ф.н., доц. Гороф’янюк І.В.) було створення системи моніторингу та проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів подільського регіону, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя.

Метою наукового проекту «Лексика Поділля» є системне вивчення регіональних особливостей діалектно-ономастичного матеріалу Вінниччини; формування регіонального фонофонду діалектного мовлення та регіонального онімного фонду (гідронімікон, ойконімікон, антропонімікон); укладання текстотеки центральноподільського говору.

Предмет дослідження - лексико-семантична система подільських говірок й пропріальних одиниць.

Перелік найголовніших завдань

 • Зафіксувати на цифрові носії зразки зв’язного мовлення носіїв подільського діалекту старшого віку.
 • Збір, упорядкування та аналіз діалектно-ономастичного матеріалу говірок Вінниччини.
 • Проаналізувати семантичну структуру, походження та особливості номінації окремих тематичних груп лексики.
 • Проводити щорічні наукові студентські ономастично- діалектологічні конференції.
 • Поповнити Загальноукраїнський діалектний фонофонд записами говіркого мовлення подоляків.

Актуальність теми зумовлена станом сучасної лінгвістики, зокрема відсутність вичерпної картини діалектної диференціації української мови на лексико-семантичному рівні висуває в ряд першочергових завдань створення Лексичного атласу української мови, у роботі над яким сьогодні беруть участь лінгвісти більшості кафедр української мови українських ВИШів. Лексико-семантична система подільських говірок, з одного боку, є цінним матеріалом для етнографічних і власне лінгвістичних студій, спроектованих на вивчення історії української мови, її лексикології, ономастики, лінгвогеографії, а з другого боку, не репрезентована в лексикографічних, монографічних, лінгвогеографічних працях.

Більш поглибленого студіювання потребують денотатно-номінативна структура онімного простору; функціональні особливості та кодифікаційні властивості багатьох класів власних назв.

Науково-дослідна тема дозволяє залучати до наукової діяльності студентів-філологів.

Реалізація завдань роботи

Публікації, підготовка дипломних і курсових робіт, участь у наукових конференціях.

У процесі роботи за вказаними напрямками було досягнуто таких результатів:

1. Видано три монографії

Павликівська Н. М. Словник мікрогідронімів Вінниччини /Н.М. Павликівська. - Вінниця : 1111 Балюк І. Б., 2013. - 147 с. - (9,86 д.а.).

Павликівська H. М. Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до узагальнень. Монографія. - Вінниця: ТОВ «фірма «Планер»». - 2014. - 292 с. (16,9 д. а.).

Гороф’янюк І. В. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови / І. В. Гороф’янюк : [відп. ред.. П. Ю. Гриценко]. - Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. - 304 с.

Видано бібліографічний покажчик Подільський говір: Бібліографічний покажчик / Уклад. :І. В. Гороф’янюк, Н. Д. Коваленко, Т. М. Тищенко. - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. - 141 с.

2. Видано хрестоматію діалектних текстів

«Палає пам’яті свіча. Вогонь - не згас»: Хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / Упорядник І. В. Гороф’янюк. - Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. - 148 с., диск DVD. (8,5 ум.-друк. арк.).

3. Сформовано фонотеку кафедри української мови новими записами автентичного мовлення носіїв подільського діалекту (тривалість звучання - близько 90 годин).

4. Поповнено ономастичну картотеку кафедри української мови (антропоніми, мікротопоніми, мікрогідроніми населених пунктів Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей).

Результати науково-дослідної теми «Лексика Поділля» висвітлено на круглому столі з проблем подільської регіональної лексикології, організованому асист. Гороф’янюк І.В. 28 квітня 2011 р. за участю викладачів-виконавців НДР, з тому числі й представників інших Вінницьких ВИШів, а також студентів (8 доповідачів). З 2012 р. започатковано проведення Регіональної студентської наукової конференції «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (відповідальна за організацію - к.філол.н. Гороф’янюк І. В.)за участю студентів нашого університету, а також усіх подільських ВИШів, які займаються науковими дослідженнями регіональної лексики Поділля: Хмельницький національний університет, Кам’янець-Подільський державний університет імені І. Огієнка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

У рамках конференції працюють такі тематичні секції:

 1. Онімний ландшафт Поділля.
 2. Лексико-семантичні особливості подільського говору.
 3. Лінгвістичне портретування говірок Поділля.
 4. Етнолінгвістичні студії духовної культури подолян.
 5. Лінгвістика тексту письменників-подолян.

За матеріалами проведених у 2012-2017 рр. конференцій опубліковано понад 200 одноосібних студентських статей у 6 випусках щорічного збірника наукових праць «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (відп. ред. Гороф’янюк І. В.). У 2017. Конференція набула статусу Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених.

На кафедрі у розрізі науково-дослідницької теми «Лексика Поділля» функціонували дві студентські проблемні групи «Лексичний склад сучасних центральноподільських говірок: стан і перспективи дослідження» (керівник- к.ф.н. доц. Гороф’янюк І. В.), «Ономастичне портретування Вінниччини» (керівник - д.ф.н., проф. Павликівська Н. М.). Результати роботи студентів - членів студентських проблемних груп висвітлено у збірниках «Філологічні студії» (2011-2014 рр.), «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (м. Вінниця, 2-3 квітня 2015 р.), наукових конференціях, регіональних конкурсах.

 • Кравчук Дарія посіла II місце в Регіональному подільському краєзнавчому конкурсі, організованому Управлінням освіти і науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації – «Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення (на матеріалі записів, здійснених у с. Чечелівка Гайсинського р-ну Вінницької обл.)» (28 березня 2013 р.) (наук. керівник - асист. Гороф’янюк І. В.);
 • Кравчук Олена здобула II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (травень 2013 р.) – «Номінація людини та її рив в центральноподільських говірках» (наук, керівник — асист. Гороф’янюк І. В.);
 • Шемета Дарія здобула І місце в Регіональному подільському краєзнавчому конкурсі, організованому Управлінням освіти і науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації університеті – «Варіативність у номінаціях одягу та прикрас у говірках Вінницької області» (березень 2015 р.) (наук. керівник – ст. викл. Гороф’янюк І. В.)
 • Кравчук Дарія посіла IIІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук – «Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення подолян» (травень 2015 р.) (наук. керівник — ст. викл. Гороф’янюк І. В.);
 • Курдибаха Вікторія посіла IІI місце в Регіональному подільському краєзнавчому конкурсі, організованому Управлінням освіти і науки, молоді і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації – «Семантико-структурна організація діалектного біографічного тексту (на матеріалі спогадів очевидців про Голодомор на Поділлі)» (28 березня 2014 р.) (наук. керівник — ст. викл. Гороф’янюк І. В.);
 • Кравчук Марія посіла ІІ місце в ІІІ Відкритому міжрегіональному конкурсу наукових робіт із діалектології серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом «Українська мова та література» – «Семантичні діалектизми в говірках Поділля» (травень 2015 р.) (наук. керівник — ст. викл. Гороф’янюк І. В.);
 • Черкевич Ольга посіла IІ місце у у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук – «Діалектні явища в лінгвістичному просторі сучасної української пісні» (травень 2017 р.) (наук, керівник — доц. Гороф’янюк І. В.);
 • Павлюк В. А. – захистила дисертаційного дослідження «Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини» (наук. керівник – д. філол. н., проф. Павликівська Н. М.).

Продовжують наукові пошуки 2 здобувачі:

Врублевська Т. В. - тема дисертаційного дослідження: «Номінативне поле концепту «Поділля» у художніх творах Михайла Стельмаха» (наук. керівник – д. філол. н., проф. Павликівська Н. М.);

Мельник О. А. - тема дисертаційного дослідження: «Становлення ергонімії Вінниччини» (наук. керівник – д. філол. н., проф. Павликівська Н. М.)

Щорічно проводиться науково-практична конференція «Таїна імені твого» за матеріалами самостійної роботи студентів магістратури, які вивчають вибіркову навчальну дисципліну «Актуальні питання ономастики» (відповідальна – д.філол.н., проф. Павликівська Н.М.).

Результати науково-дослідної теми «Лексика Поділля» активно впроваджуються в навчальний процес у формі спеціальних навчальних дисциплін.

К.філол.н., доц. Гороф’янюк І.В. розробила авторський курс «Сучасна регіональна лексикологія» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності 6.020303 Філологія*. Українська мова і література, який читався в інституті філології й журналістики впродовж 2012–2016 рр.

Мета дисципліни: багатопланове вивчення сучасного стану регіональної лексики української мови і дослідження окремих тенденцій її розвитку.

Д.філол.н., проф. Павликівська Н.М. розробила авторський курс «Актуальні питання ономастики» для студентів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 8.02030301 Українська мова і література*, який читається в інституті філології й журналістики з 2009 р.

Тему «Граматична парадигма в сучасній українській лінгвістиці» започаткувала кафедра української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Актуальність заявленої теми вбачаємо в розбудові української граматики, яка ще великою мірою потребує пильної уваги науковців через велику кількість граматичних категорій, форм та значень.

Метою наукового проекту «Граматична парадигма в сучасній українській лінгвістиці» є докладне, системне вивчення синтаксичних і морфологічних особливостей сучасної української літературної мови, а також дослідження й розбудова питань функціонування синтаксичних одиниць у структурі української мови.

Виконавці наукового проекту:

Слободинська Тамара Степанівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови (до 2015 р.).

Кухар Ніна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана-директора інституту філології й журналістики з навчально-методичної роботи.

Коваль Людмила Михайлівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови (до 2017 р).

Прокорчук Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

У форматі кафедральної теми «Граматична парадигма в сучасній українській лінгвістиці» було захищено дві докторські дисертації:

 1. 29 травня 2012 року в Інституті української мови НАН України (відділ граматики) проф. Слободинська Т. С. захистила дисертацію на тему «Функціонально-семантична категорія таксису в українській мові», подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Дудик П. С.). 26 жовтня 2012 року на підставі рішення Атестаційної колегії професору Слободинській Т. С. було присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «українська мова» та видано диплом доктора філологічних наук (ДД № 001393).
 2. 15 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України доцент кафедри української мови Коваль Л. М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова «Головний компонент односкладного речення в між’ярусних співвідношеннях» (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Городенська К. Г.).

Опубліковано три монографії:

 • Слободинська Т. С. Таксис в українській мові : універсальні характеристики і специфічні риси / Т. С. Слободинська. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 404 с.
 • Слободинська Т. С. Категорія атрибутивності в українській мові : особливі аспекти функціональної взаємодії / Т.С. Слободинська. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – 249 с.
 • Коваль Л. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові [Текст] : [монографія] / Людмила Коваль. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 316 с.
 • Вийшли друком сім навчальних посібників для ВНЗ:
 • Слободинська Т. С. (є співавтором) Граматика української мови. Морфологія. Модульний курс : Навчальний посібник / В. М. Каленич, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 232 с.
 • Слободинська Т. С. Історична граматика української мови. Модульний курс / Т. С. Слободинська. – Вінниця : ТОВ Мерк’юрі «Поділля», 2013. – 305 с.
 • Слободинська Т. С. Морфологія української мови. Навчальний посібник. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2015. – 234 с. ( у співавторстві).
 • Коваль Л. М. Односкладне речення в українській мові [метод. рекоменд. до спецкурсу для студ. спец. «Українська мова й література та англійська мова»] – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 90 с.
 • Коваль Л. М. Синтаксис сучасної української літературної мови [навч.-метод. посібн. для модульного контролю] – Вінниця : ПП Тарнашинський, 2011. – 64 с.
 • Кухар Н. І. Загальне мовознавство. Навчально-методичний посібник. – Вінниця : «Ландо ЛТД», 2013. – 128 с.
 • Кухар Н. І. Вступ до мовознавства. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія* Українська мова і література освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. – 135 с.
 • Підготовлено й опубліковано такі методичні рекомендації:
 • Слободинська Т. С. (у співавторстві) Програма державного екзамену із сучасної української літературної мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія* Українська мова і література» / Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 98 с.
 • Слободинська Т. С. (у співавторстві) Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт з української мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія* Українська мова і література» / Т. С. Слободинська, В. В. Богатько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 42 с.
 • Кухар Н.І. Методичні рекомендації до державного екзамену із Загального мовознавства. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – 70 с.

26-27 листопада 2015 р. відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму». Співорганізатор конференції – Інститут української мови НАН України.

До участі у конференції надійшло 139 заявок, з них: 22 доктори філологічних наук.

Участь у конференції представляли різні ВНЗ України та Інститут української мови НАН України (Донецький національний університет, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет «Києво-Могилянська академія, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Східнослов’янський національний університет імені Лесі Українки, Київський лінгвістичний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Хмельницький національний університет, Національна академія Служби безпеки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кременчуцький національний університет імені Остроградського, Донбаський державний педагогічний університет та ін.).

Працювало 5 секцій:

 1. Теоретичні аспекти української функціоналістики.
 2. Комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць у різностильових текстах.
 3. Динамічні процеси в сучасних українських діалектах.
 4. Українська регіональна ономастика в синхронії та діахронії.
 5. Мова і соціум у гуманітарній парадигмі.

Тематика доповідей охоплювала такі мовознавчі студії: граматика, діалектологія, ономастика, когнітивна лінгвістика, соціолінгвістика, прагмастилістика.

Для учасників конференції організовано виставку літератури, екскурсію до музею ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та екскурсію містом.

За матеріалами конференції видано збірник наукових статей.

З 2016 року наукову діяльність кафедри української мови визначає одна загальнокафедральна науково-дослідна тема «Актуальні проблеми дослідження мовних одиниць сучасної української мови в її загальнонаціональному та регіональному виявах». Її виконавці працюють над розв’язанням низки актуальних і перспективних завдань:

 1. створення ономастично-діалектного мовного портрету Вінниччини (Центрального Поділля).
 2. дослідження мовленнєвої комунікації в тривіальному та науковому аспектах;
 3. визначення семантико-синтаксичної основи головного компонента односкладного речення в сучасній українській літературній мові;
 4. аналіз мовно-ментальних конструктів у лінгвокультурологічному просторі подолян;
 5. поглиблення наукової теорії з морфології і синтаксису української мови з проекцією на функціонування мовних одиниць у різностильових текстах.
 6. удосконалення лінгво-методичних засад вивчення мовних одиниць сучасної української мови у вищому навчальному закладі.

Викладачі кафедри також формують два сектори наукової лабораторії з вивчення сучасної української мови та методики викладання рідної мови і літератури, що функціонує при факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, ? «Граматика української мови в сучасній інтерпретації», «Подільське лінгвокраєзнавство». Керівник лабораторії (на громадських засадах) ? кандидат філологічних наук, доцент Прокопчук Л. В.

При кафедрі діє науково-теоретичний семінар «Наукова парадигма: лінгвістичні реалії». Проблематика семінару зосереджена навколо лексичного і граматичного рівнів сучасної української літературної мови. Особливу увагу в тематичному структуруванні семінару відведено інноваційним та нетрадиційним поглядам на суперечливі мовознавчі проблеми. Керує роботою семінару доктор філологічних наук, професор Павликівська Н. М.


Переглядів: 4897

2019 © ВДПУ