переглядів: 18313

Дата створення: 1933 рік

Історична довідка

Становлення кафедри української літератури органічно пов’язане з процесами національно­визвольної боротьби 1917 року, коли, відповідно до програми реформування освіти урядом Української Центральної Ради, у Вінницькому вчительському інституті було відкрито курси української мови і літератури та історії України, на яких працював відомий український поет Петро Карманський.

У 1933 році створено кафедру української мови і літератури, яку в 1936 р. реорганізовано. З цього часу розпочинає своє функціонування кафедра української літератури, першим завідувачем якої став відомий перекладач і літературознавець Григорій Кочур. Перед Другою світовою війною кафедру очолив І. Г. Рябенький, котрий загинув на фронті.

З 1944 р. до 1946 р. керівництво кафедрою здійснював І. С. Ребельський, з 1946 р. до 1990 p. – професор Борщевський В. М. (з перервою в 1948­1949 рр., коли завідувачем кафедри був М. М. Хмелинський).

З 1990 р. до 2006 р. кафедру української літератури очолювала доцент Дерезюк Є. М.

З 2006 до 2015 року кафедрою (з невеликою перервою) керувала доктор філологічних наук, професор Руснак І.Є.

З 20 березня 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Поляруш.Н.С.


Колектив кафедри

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури. У 2015 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікаційних спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1975). З 1981 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 1988 році закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Горького й захистила кандидатську дисертацію «Художня творчість Агатангела Кримського в контексті розвитку української літератури початку ХХ століття».

Наукові інтереси: українська література ХХ століття, літературна компаративістика, творчість Агатангела Кримського.

Автор більше 130 публікацій, серед яких 25 навчальних посібників. Співавтор підручника для вищої школи «Історія української літератури ХІХ століття (70­90­ті роки)» (1999, 2002, 2003), співавтор монографії «Поетика малої прози Романа Іваничука» (2010).

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини (1996) та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2003). З 2008 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію: «Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини ХХ століття (Микола Сиротюк, Віталій Кулаковський, Микола Глухенький).

Наукові інтереси: українська література ХІХ століття, українська історична проза, український фольклор.

Автор понад 50 публікацій, 12 навчально-методичних посібників та монографії «Геройство мусить мати нагороду: Концепція героїчного минулого України в історичній романістиці XX століття» (2011).

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з відзнакою (1999). 1999­2003 рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті ім. Михайла Драгоманова. З 1999 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Наукові інтереси: українська література ІІ половини ХІХ століття, дитяча література, творчість Ганни Барвінок. Автор більше 40 публікацій, серед яких 6 навчально-методичних посібників.

Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001), 2003-2006 рр. – навчання в аспірантурі. У 2009 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистила дисертацію за творчістю дисидента Тараса Мельничука. Із 2001 року на викладацькій роботі. З 1 вересня 2018 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. Член Національної спілки письменників України, член журі міжнародного конкурсу «Гранослов» та премії імені Михайла Коцюбинського. Авторка понад 100 наукових публікацій, а також монографії «Чиї це ілюзії стенають плечима, якого народу?»: Тарас Мельничук і літературний процес 60-90-х рр. ХХ ст. в Україні» (2008), хрестоматії молодої подільської поезії «Інверсія серця: із покоління двотисячників» (2016). Авторка збірок лірики: «Я тим нічого не вигадую» (2000), «Уявіть собі музику» (2001), «Відкриття модрин» (2005), «Трохи поля на щастя» (2006).

Крупка Віктор Петрович – старший викладач кафедри української літератури

Крупка Віктор Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, член Національної спілки журналістів України (2016), член Національної спілки письменників України (2018). Закінчив Вінницьке педагогічне училище (1995), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001). З 2003 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2011 року захистив кандидатську дисертацію «Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції)».

Наукові інтереси: українська поезія другої половини ХХ століття, постмодерна українська література, літературне краєзнавство.

Автор понад 60 публікацій, серед яких 3 навчальних посібники і монографія «Художній світ Володимира Забаштанського» (2014), а також збірок поезій «Тиха над любов» (2016), «Прозорі» (2017).

Король Інна Миколаївна – старший лаборант кафедри української літератури

Король Інна Миколаївна – старший лаборант кафедри української літератури.

Кафедра української літератури є випусковою для студентів ступеня вищої освіти бакалавра за напрямами підготовки 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (Українська мова і література). Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства.


Кафедра української літератури є випусковою для студентів ступеня вищої освіти бакалавра за напрямами підготовки 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія (Українська мова і література). Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства.


Кафедра сьогодні забезпечує викладання курсів:

 • Вступ до літературознавства
 • Український фольклор
 • Дитяча література
 • Історія української літератури
 • Історія української літературної критики
 • Українська література
 • Теорія тексту і твору
 • Теорія літератури
 • Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття)
 • Сучасний український історичний роман
 • Літературна майстерність письменника
 • Літературна компаративістика
 • Літературна герменевтика
 • Загальне редагування
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 • Теорія і методологія сучасного літературознавства
 • Організація і методика підготовки та написання дисертаційного дослідження з української літератури

І. Обґрунтування концепції кафедри

Назва, статус і особливість роботи кафедри української літератури зумовлені сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, врахування яких диктує відповідний розвиток кафедри як структурного підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Свою мету вбачаємо в забезпеченні надання якісної практикоорієнтованої освіти в галузі філології, формуванні загальних і фахових компетентностей для здобуття відповідної кваліфікації з урахуванням майбутніх професійних потреб, актуальних для сучасного суспільства, формуванні національно свідомого громадянина України.

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри

навчально-методична робота;

науково-дослідницька робота;

підготовка професорсько-викладацького складу;

освітня, наукова та соціально-гуманітарна робота зі студентами;

формування контингенту студентів, профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями;

міжвузівська та міжнародна співпраця.

ІІ.1 Пріоритетним напрямом навчально-методичної діяльності кафедри є викладання літературознавчих дисциплін на високому фаховому рівні, зокрема:

 • реалізація нової освітньої стратегії з метою формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для фахівція ХХІ ст.;
 • подальша інтеграція наукової і навчальної діяльності, організація освітнього процесу на дослідницькій основі;
 • удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів (нові змістові модулі, дисципліни, спеціалізації, практики, які поглиблюють професійні навички, є актуальними для ринку праці і сприяють зростанню конкурентоздатності наших випускників).
 • розробка й вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії;
 • удосконалення навчально-методичних посібників, електронних навчальних курсів для забезпечення реалізації нової освітної стратегії; оптимізація форм колективної й індивідуальної роботи зі студентами, у т.ч. в електронному середовищі;
 • активне впровадження та аналіз якості розроблених електронних навчальних курсів.

ІІ.2 Головними завданнями діяльності викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям сучасної науки, актуальним літературознавчим питанням:

 • реалізація наукової теми «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаної з сучасною інтерпретацією класичних текстів;
 • підвищення публікаційної активності викладачів;
 • здійснення спільних наукових досліджень викладачів і студентів має стати запорукою спадковості та перспективності наукової діяльності кафедр, що обумовлює оновлення та реалізацію наукових тем кафедр та оптимізацію їх практикоорієнтованості;
 • публікації викладачів у наукометичних базах даних (Index Copernicus, Scopus, Web of Science);
 • систематичне проведення Всеукраїнських наукових конференцій із серії «Літературні контексти ХХ століття».

ІІ.3 Підготовка викладацького складу:

 • підвищення рівня якісного складу кадрів вищої кваліфікації;
 • формування системи цінностей, необхідних для успішної діяльності колективу;
 • створення сприятливої атмосфери для сприйняття і поширення корпоративної культури.

ІІ.4 Робота зі студентами:

 • реалізація науково-просвітницького проекту «Вінницький текст»;
 • науковий семінар «Із секретів літературної творчості»;
 • літературно-мистецький конкурс для школярів і студентів коледжів «Шевченкова весна», для студентів університету «Щоб далі йти дорогою одною…»;
 • подальша інтеграція освітньої та наукової соціально-гуманітарної роботи студентів через участь у гуртках кафедри «Сучасний погляд на літературу», літературно-мистецьку студію «Вітрила», роботу проблемних груп кафедри, удосконалення форми профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми спеціальними навчальними закладами, а також органами управління, системою загальної середньої освіти міста Вінниці та Вінницької області з метою формування якісного контингенту студентів;
 • реалізація плану соціально-гуманітарної роботи кафедри як структурно підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха; активізація роботи кураторів в академічних групах.

ІІ.5 Співпраця з освітніми і культурно-мистецькими закладами Вінниці й України:

 • активізація співпраці з усіма підрозділами Університету (спільні міждисциплінарні наукові й освітні проекти зі структурними підрозділами Університету, профорієнтаційну робота у школах міста Вінниці й області;
 • активізація співпраці членів кафедри з Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Київським університетом імені Б.Грінченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського;
 • виступи на радіо, телебаченні.

Викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаною з сучасною інтерпретацією класичних текстів. За останні п’ять років кафедра організувала та провела більше 50 наукових конференцій різних рівнів, серед них всеукраїнські наукові конференції:

Кафедра української літератури підтримує науково­творчі зв’язки з 38 вищими навчальними закладами України й науковими центрами, зокрема:

Інститутом літератури імені Тараса Шевченка НАН України;

Науково-дослідним інститутом пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника;

Відділом української літератури Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів);

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського.

Виховна робота

Викладачі кафедри проводять системну виховну роботу серед студентів, приділяють значну увагу співпраці із закладами освіти і культури, освітянськими і навчальними закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Починаючи з 30-х років ХХ ст., при кафедрі діє літературно-мистецька студія «Вітрила», творчу школу в якій пройшло чимало письменників і журналістів. Студією керували викладачі кафедри: М.Ф. Присяжнюк, М.І. Іщук, А. М. Подолинний, Т.В.Яковенко. З 2012 року її очолює канд. філол. наук, доц. Крупка В.П.

Сторінка «Вітрил» у Фейсбуці


Контактна інформація:

E-mail: kafedra_ukr@bigmir.net

Вн. тел.: 2-32

2018 © ВДПУ