Дата створення: 1933 рік


Історична довідка

Становлення кафедри української літератури органічно пов’язане з процесами національно­визвольної боротьби 1917 року, коли, відповідно до програми реформування освіти урядом Української Центральної Ради, у Вінницькому вчительському інституті було відкрито курси української мови і літератури та історії України, на яких працював відомий український поет Петро Карманський.

У 1933 році створено кафедру української мови і літератури, яку в 1936 р. реорганізовано. З цього часу розпочинає своє функціонування кафедра української літератури, першим завідувачем якої став відомий перекладач і літературознавець Григорій Кочур. Перед Другою світовою війною кафедру очолив І. Г. Рябенький, котрий загинув на фронті.

З 1944 р. до 1946 р. керівництво кафедрою здійснював І. С. Ребельський, з 1946 р. до 1990 p. – професор Борщевський В. М. (з перервою в 1948–1949 рр., коли завідувачем кафедри був М. М. Хмелинський).

З 1990 р. до 2006 р. кафедру української літератури очолювала доцент Дерезюк Є. М.

З 2006 до 2015 року кафедрою (з невеликою перервою) керувала доктор філологічних наук, професор Руснак І. Є.

З 20 березня 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Поляруш. Н. С.


Колектив кафедри

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури

Поляруш Ніна Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет. З 1981 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 1989 році закінчила аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Горького й захистила кандидатську дисертацію «Художня творчість Агатангела Кримського в контексті розвитку української літератури початку ХХ століття». Постійно виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій, рецензує навчальні програми, посібники, підручники.

Керівник кафедральної науково-дослідної теми «Літературні контексти ХХ століття

(у літературознавчому вимірі)».

Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, а також членом журі ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів з української мови та літератури.

Голова обласного Всеукраїнського товариства імені Олени Теліги.

Професійні нагороди

У 2015 році нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Має грамоти Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації; грамоту Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Почесні грамоти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за багаторічну сумлінну навчальну та науково-дослідну діяльність.

Наукові інтереси: українська література ХХ століття, літературна компаративістика, творчість Агатангела Кримського. Організатор Всеукраїнських наукових конференцій «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття» (Вінниця, жовтень 2016); «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму» (Вінниця, жовтень 2018).

Публікації

Автор понад 120 публікацій, серед яких 25 навчальних посібників. Співавтор підручника для вищої школи «Історія української літератури ХІХ століття (70­90­ті роки)» (1999, 2002, 2003), співавтор монографії «Поетика малої прози Романа Іваничука» (2010).

 • poliarush N. Interlingual transformations in the context of interpretation of translation. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. Part IІ. P. 551–565.
 • Поляруш Н.С. Тарас Шевченко і літературно-критична думка 40-50 років ХІХ століття // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць / Ін-т літ-ри ім. Тараса Шевченка Нац. Акад. наук України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія / Ред. кол. В. П. Мацько (голов. ред.). Хмельницький : ХГПА, 2015. С. 184-189
 • Поляруш Н.С. Традиції Михайла Коцюбинськогов новелістиці Романа Іваничука // Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. Випуск 4. С. 189–194.
 • Поляруш Н. С. Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць. Хмельницький, 2016. Вип. 4. С. 140–147.
 • Поляруш Н. С. «Історія української літератури (І половини ХХ століття)» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР бакалавра. Вінниця. 2016. 152с.
 • Поляруш Н. С.«Історія української літератури (ІІ пол. ХХ століття)» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР бакалавра. Вінниця. 2016. 93 с.
 • Поляруш Н. С.«Літературна компаративістика» : Навчально-методичний посібник для студентів ОКР магістра. Вінниця. 2016. 68 с.
 • Поляруш Н. С. Історія української літератури (ІІ половина ХХ століття) : Навчально-методичний комплекс для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Вінниця, 2017. 108 с.
 • Поляруш Н.С. Концепція людини і світу в малій прозі Романа Іваничука // Філологічний дискурс : Збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Випуск 7. С. 181–191. (Index Copernicus).
 • Поляруш Н. С. Наративні форми малої прози Р. Іваничука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. проф., д.ф.н. Ткачука М. П. Тернопіль: ТППУ, 2014. Випуск 4. С.384–392.
 • Поляруш Н. С. Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка // Філологічний дискурс: Збірник наукових праць. Хмельницький, 2016. Вип. 4. С. 140–147.
Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук

Віннічук Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (1996) та Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2003).

З 2008 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини XX століття».

У 2019 році нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

У 2019 році пройшла стажування «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті глобалізації світу» в Університеті менеджменту м. Варна (Болгарія).

Наукові інтереси: історія української літератури, теорія літератури, сучасна українська історична проза, український фольклор.

Публікації

Автор близько 70 наукових праць, серед яких монографія «Геройство мусить мати нагороду: Концепція героїчного минулого України в історичній прозі XX століття» та 14 навчально-методичних посібників, розробник програми з позашкільної освіти «Фольклористика», рекомендованої науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук», схваленої для використання (Лист ІМЗО від 17.01.2018 № 22.1 / 12-Г-30).

 • Віннічук А.П. «Геройство мусить мати нагороду». Концепція історичного минулого України в романістиці другої половини 20 століття : монографія. Вінниця: ТОВ «Планер», 2010. 214 с.
 • Віннічук А.П. Історична проза XIX століття : навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «Планер», 2011. 92 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури першої половини XIX століття : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. 140 с.
 • Віннічук А.П. Історія української літератури другої половини XIX – початку XX століття : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. 114 с.
 • Віннічук А.П. Актуальні проблеми сучасної фольклористики : навчальний посібник. Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2016. 47 с.
 • Віннічук А.П. Науково-дослідна робота з української літератури : курсові, дипломні, магістерські (у співавторстві з Н. С. Поляруш) : навчально-методичний посібник. Вінниця. 2017. 63 с.
 • Віннічук А.П. (у співавторстві) Історія української літератури (від давнини до сучасності): навчально-методичний посібник для підготовки студентів ОКР бакалавр до державної атестації. Вінниця, 2017. 170 с.
 • Віннічук А.П. Програма з позашкільної освіти «Фольклористика» (дослідницько-експериментальний напрям), рекомендованої науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук», схваленої для використання (Лист ІМЗО від 17.01.2018 № 22.1. / 12-Г-30). Київ, 2017. 54 с.
 • Віннічук А. Український фольклор : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. 144 с.
 • Віннічук А.П. Теорія літератури : навчальний посібник. Вінниця : ТОВ «Твори», 2018. 236 с.
 • З перлин народної творчості : навчальний посібник : Хрестоматія з української народної поетичної творчості / Упорядкування А.П. Віннічук. Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. 124 с.
Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Крупка Віктор Петрович – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури.

Закінчив Вінницьке педагогічне училище (1995), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001). З 2003 року працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2011 року захистив кандидатську дисертацію «Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції)».

Член НСЖУ (2016). Член НСПУ (2018). Лавреат Всеукраїнських літературних фестивалів і конкурсів.

Наукові інтереси: українська поезія другої половини ХХ століття, постмодерна українська література, літературне краєзнавство. З 2012 р. керує літературно-мистецькою студією «Вітрила».

Професійні нагороди

Обласна літературно-мистецька премія імені Володимира Забаштанського (2019).

Публікації

Автор понад 60 публікацій, серед яких 4 навчальних посібники і монографія «Художній світ Володимира Забаштанського» (2014), а також збірок поезій «Тиха над любов» (2016), «Прозорі» (2017), «Химерник» (2019).


 • Крупка В. Полісемантичність концептів «скеля» і «камінь» у поезії Володимира Забаштанського // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Філологічні науки : зб. наук. пр. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.12 (96). С. 127–130.
 • Крупка В. Синестетичність кольоропису в поезії Володимира Забаштанського // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р. Вінниця, 2013. С. 164-166.
 • Крупка В. Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського // Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 лютого 2014 р.). Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2014. С. 131-136.
 • Крупка В. Художній світ Володимира Забаштанського: монографія. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. 228 с.
 • Крупка В.П. Внутрішній світ дитини в поезії «Монолог з мого дитинства» Дмитра Іванова // Літератури світу: Поетика, ментальність і духовність: зб. наук. праць. 2015. Вип. 6 / Гол. ред. С.І. Ковпік. С. 323-328.
 • Крупка В. Поетика візуальності в нарисі «На крилах пісні. Картка із щоденника» Михайла Коцюбинського // Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: збірник наукових праць. Вип. 4 / Ред.колегія: І. Руснак та ін. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. С.130-135.
 • Крупка В. Імперативи родового буття в ліриці Петра Перебийноса // Молодий вчений : науковий журнал. 2016. №6 (33). Ч. ІІІ. С. 362-365.
 • Крупка В. Сонячні пісні Володимира Забаштанського // Забаштанський В.О. Свічечкою слова. Вірші та балади. Видання друге / Упоряд. В.В. Забаштанського; передм. А.М. Подолинного; післям. В.П. Крупки. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С.343-351.
 • Крупка В. Історія української літератури (розділ «Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття»): практикум (уточнений і доповнений) / Віктор Крупка. Вінниця, 2017. 102 с.
 • Крупка В. Художня реалізація трагічного в поемі «Село в безодні» Ігоря Качуровського // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. С. 58-64.
 • Зелененька І., Крупка В. Василь Стус, Тарас Мельничук, Володимир Забаштанський та Шевченків космос // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вінниця: ДонНУ, 2018. Вип. 26. С.30-41.
 • Крупка В. Теоретичний аспект категорії «творча еволюція» в літературознавчій рецепції // Філологічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький, 2019. Вип. 8. С. 120-129.
Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Ткаченко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури. Головний редактор збірника студентських наукових праць «Літературознавчі студії».

Кредо: «Єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, що ти робиш».

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського з відзнакою (1999). 1999–2003 рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. З 1999 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

Громадська та наукова діяльність

Виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій, рецензує автореферати дисертацій, навчальні посібники, програми, збірники наукових праць, хрестоматій.

Член навчально-методичної комісії ФФЖ імені М. Стельмаха, секретар навчально-методичної комісії факультету. Член методичної комісії Вінницького меморіального музею Михайла Коцюбинського. Член Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги.

Виступає на обласному радіо з циклами передач літературознавчого спрямування.

Відзначена грамотою університету за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2018–2019 навчальному році.

Публікації

 • Ткаченко В. Жанр нарису у творчості Ганни Барвінок // Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць /Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; головн. ред. Н.Л. Іваницька. Вінниця, 2009. Вип. 11. С. 326–331.
 • Ткаченко В. Дитяча тема у творчості Ганни Барвінок // Літературознавчі студії: Збірник наукових статей. Вип. 4. Вінниця: ДОД ВДПУ, 2009. С.47–52.
 • Ткаченко В. Дитячий світ Леоніда Мосендза // ХХ століття: від модерності до традиції: зб. наук. праць. Випуск 1. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза /Ред. колегія І.Руснак (голов. ред.), О.Баган (заступ. голов. ред), А.Гуляк та ін.. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. С. 262–269.
 • Ткаченко В. «Забута тінь» Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки № 12 (237). Серія: філологічні науки. Луцьк, 2012. С. 146–150.
 • Ткаченко В. До проблеми української ментальності (на матеріалі прози Ганни Барвінок) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Вип. 6. / Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий ріг: «НВП Інтерсервіс», 2015. С. 262–270.
 • Ткаченко В. Характер моделювання жіночих образів у прозовій спадщині Ганни Барвінок // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. Вип. 7./ Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий ріг: «НВП Інтерсервіс», 2016. С. 190–197.
 • Ткаченко В. Ліризм як елемент кордоцентризму в мемуаристиці Ганни Барвінок // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірник наукових праць. Випуск 8. /Головний редактор – доктор філологічних наук С.І. Ковпік. Кривий Ріг, 2017. С. 201–209.
 • Ткаченко В. Тенденції розвитку української літератури 70-90-х років ХІХ століття. Навчальний посібник. Вінниця, 2017. 132 с.
 • Ткаченко В. Кордоцентрична модель прози Ганни Барвінок // Філологічний дискурс. Збірник наукових праць. Випуск 6. /Гол. редактор В. Мацько. Хмельницький, 2017. С.173–181.
 • Ткаченко В. Роман Олександра Дюма «Дама з камеліями» як інтертекстуальне тло новели «Камелія» П. Богацького // Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття. Збірник наукових праць. Випуск 5. /Головний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Поляруш Н.С. Вінниця, 2017. С. 68–73.
 • Ткаченко В. Українська література. Навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу спеціальності 061 «Журналістика». Вінниця, 2017. 153 с.
 • Ткаченко В. (у співавторстві). «Історія української літератури (від давнини до сучасності)» для студентів ОКР бакалавра денної та заочної форм навчання. Вінниця, 2017. 170 с.
 • Ткаченко В. Літературне редагування. Навчально-методичний посібник для студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література. Вінниця, 2018. 60 с.
 • Ткаченко В. Інтимний дискурс епістолярію Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок // Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. С. 396–400.
 • Ткаченко В. Романтична концепція жіночого характеру в оповіданні «Думаю над своє життє: пустоцівіт» Ганни Барвінок // Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 22-23 березня 2019 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. С.42–45.
 • Ткаченко В. Дитяча література: навчально-методичний посібник для студентів ступеня вищої освіти бакалавр. Вінниця: Видавець ТОВ «Твори», 2019. 156 с.
 • Ткаченко В. Епістолярний діалог Миколи Євшана та Ганни Барвінок // ХХ століття: від модерності до традиції: зб. наук. праць. Випуск 6. Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму / Гол. ред. Поляруш Н.С. Вінниця, 2019. С. 60–68.
Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури

Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української літератури. Член редакційної колегії літературно-мистецького журналу «Вінницький край».

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2001), 2003–2006 рр. – навчання в аспірантурі. У 2009 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистила дисертацію за творчістю дисидента Тараса Мельничука. Із 2001 року на викладацькій роботі.

З 1 вересня 2018 р. працює у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. Член Національної спілки письменників України, член журі міжнародного конкурсу «Гранослов» та премії імені Михайла Коцюбинського. Авторка понад 100 наукових публікацій, а також монографії «Чиї це ілюзії стенають плечима, якого народу?»: Тарас Мельничук і літературний процес 60-90-х рр. ХХ ст. в Україні» (2008), хрестоматії молодої подільської поезії «Інверсія серця: із покоління двотисячників» (2016). Авторка збірок лірики: «Я тим нічого не вигадую» (2000), «Уявіть собі музику» (2001), «Відкриття модрин» (2005), «Трохи поля на щастя» (2006).

Член НСПУ (2011). Член журі Міжнародного конкурсу «Гранослов».

Професійні нагороди

Літературна премія імені Андрія М’ястківського (2018).

Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського за наукові та художні доробки, що звеличують гуманістичні ідеали (2019).

Публікації

 • Зелененька І. Функціонування кольору в поезії Т. Мельничука // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2003. С. 97–105.
 • Зелененька І. Образ Карпат у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського та у поезії Т. Мельничука // Наукові записки: До 140-річчя від Дня народження М. Коцюбинського. Вінниця, 2005. С.79-84. Зелененька І. Образи Батьківщини та чужини як константи художньої дійсності в поезії Тараса Мельничука // Наукові читання: Матеріали 7 Міжнародної конференції молодих учених, Київ, 2005. Т.5. С. 67 – 75.
 • Зелененька І. Україна як поліваріантний націотворчий образ у ліриці Тараса Мельничука // Слово і час, №12, 2005. С.57- 62.
 • Зелененька І. Модерністська концепція образу Олекси Довбуша в ліриці Тараса Мельничука // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. ХІ. Ч.2. Київ, 2006. С.412-419.
 • Зелененька І. Образи-втілення моральних та естетичних абсолютів у поезії Тараса Мельничука // Наукові читання: матеріали 8 Міжнародної конференції молодих учених. К., 2006. С. 78 – 95.
 • Зелененька І. Метафора в ліриці Тараса Мельничука // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія Випуск 9. Вінниця, 2007. 257с. С.197-199.
 • Зелененька І.А. Ерос у ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. Київ : Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, 2009. 240с. С.167-172.
 • Зелененька І.А. Трансформація образу дерева як розгортання символу плодючості – саду в ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. Київ : Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, 2010. 238с. С.171-174.
 • Зелененька І.А. Образ хати як світоглядної картини в ліриці поета-дисидента Тараса Мельничука. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол.ред. В.А. Зерва. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ. Ч.IV. 368c. C.73-79.
 • Зелененька І.А. Концепція образу сонця в ліриці Богдана Ігоря Антонича і Тараса Мельничука. // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. Львів, 2011. 512с. С.73-81.
 • Зелененька І.А. Метафоричні мариністичні образи як втілення людського страждання в романі Василя Барки «Жовтий князь» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол.ред. В.А.Зарва. Бердянськ: БДПУ, 2011. Вип. ХХІV. Ч.3. 470с. С.286-294.
 • Зелененька І.А. Образ-символ батька, його мім етичні форми як моральний ідеал (на прикладі лірики Тараса Мельничука) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Збірник наукових праць. – Вип.37 / Редкол.: В.І.Шахов та ін. Вінниця, 2012. 400с. С.222-225.
 • Зелененька І.А. Образ-символ землі як психоісторичний код (на матеріалі творів Івана Карпенка-Карого й Тараса Мельничука) // Українська література в загальноосвітній школі, №10, жовтень 2012. С.33-34.
 • Zelenenka Iryna. Ukraine in Vasyl’ Stus and Taras Melnychuk’s Verses: Traditions of Taras Shevchenko / 25. Iryna Zelenenka // SPHERES OF CULTURE. Volume XІІІ - Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. 2016. 656c. C. 175 – 184.
 • Зелененька І. А. Образ мистця в поезії Ігоря Качуровського. // Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький, 2018. Вип. 8. 221с.
 • Зелененька І. А. Флористична метафора в поезії Василя Стуса й Тараса Мельничука // // Філологічний дискурс: збірник наукових праць. Хмельницький, 2019. Вип. 9. С. 83.

Монографії, підручники, посібники, хрестоматії:

 • Зелененька І. «Чиї це ілюзії стенають плечима, якого народу…»: Тарас Мельничук і літературний процес 60-90-х років в Україні / І. Зелененька . Вінниця: «Едельвейс і К», 2008. 152с.
 • «Інверсія серця» – із покоління двотисячників: Хрестоматія зі сучасної молодої української літератури. / Упорядкування, вступна стаття, біографічні та літературно-критичні статті Ірини Зелененької. – Вінниця: ТП «Едельвейс і К», 2016. – 226с.
 • Подільські Божичі: посібник-хрестоматія із вивчення подільської поезії останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. / Наукові статті, коментарі та укладання І. А. Зелененької. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. 332с.
Король Інна Миколаївна – старший лаборант кафедри української літератури

Король Інна Миколаївна – старший лаборант кафедри української літератури.

Кредо: «Якомога більше вимоги до людини і якомога більше поваги до неї».

Кафедра української літератури є випусковою для студентів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальностями 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 035.01 Філологія. Українська мова та література. Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико­літературних явищ у контексті розвитку світового письменства.

Серед здобутків кафедри української літератури переможці ІІ всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів:

Черкевич Ольга – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІ місце), Київ 2017. Науковий керівник – ст. викл. Крупка В. П.).

Марчук Тетяна – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІІ місце), Київ 2018. Науковий керівник – доц. Поляруш Н. С.).

Мельник Ганна – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури (НПУ ім. М. П. Драгоманова (ІІ місце), Київ 2019. Науковий керівник – доц. Поляруш Н. С.)

Марчук Тетяна – переможець VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді ім. Т. Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІVрівня акредитації, 2018 р. (ІІІ місце). Науковий керівник – доц. Ткаченко В. І.).

Петренко Руслана – переможець VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді ім. Т. Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІVрівня акредитації, 2018 р. (ІІІ місце). Науковий керівник – доц. Віннічук А. П.

Мельник Ганна – переможець VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль) (ІІІ місце), 2019 р. Науковий керівник – доц. Ткаченко В. І.

Гарник Діана – переможець VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль) (ІІ місце), 2019 р. Науковий керівник – ст. викл. Зелененька І. А.

Кафедра сьогодні забезпечує викладання курсів:

 • Вступ до літературознавства
 • Український фольклор
 • Дитяча література
 • Історія української літератури
 • Історія української літературної критики
 • Теорія літератури
 • Українсько-польські літературні взаємини
 • Українська література
 • Теорія тексту і твору
 • Теорія та історія сучасного літературного процесу: новітні теоретико-літературні школи
 • Художній світ малої прози українського зарубіжжя (перша половина ХХ століття)
 • Сучасний український історичний роман
 • Літературна майстерність письменника
 • Літературна компаративістика
 • Літературна герменевтика
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 • Теорія і методологія сучасного літературознавства
 • Організація і методика підготовки та написання дисертаційного дослідження з української літератури

І. Обґрунтування концепції кафедри

Назва, статус і особливість роботи кафедри української літератури зумовлені сучасними суспільними вимогами до університетської освіти, врахування яких диктує відповідний розвиток кафедри як структурного підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха.

Свою мету вбачаємо в забезпеченні надання якісної практикоорієнтованої освіти в галузі філології, формуванні загальних і фахових компетентностей для здобуття відповідної кваліфікації з урахуванням майбутніх професійних потреб, актуальних для сучасного суспільства, формуванні національно свідомого громадянина України.

ІІ. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Основними напрямками роботи кафедри є:

 • навчально-методична робота;
 • науково-дослідницька робота;
 • підготовка професорсько-викладацького складу;
 • освітня, наукова та соціально-гуманітарна робота зі студентами;
 • формування контингенту студентів, профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями;
 • міжвузівська та міжнародна співпраця.

ІІ.1 Пріоритетним напрямом навчально-методичної діяльності кафедри є викладання літературознавчих дисциплін на високому фаховому рівні, зокрема:

 • реалізація нової освітньої стратегії з метою формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для фахівція ХХІ ст.;
 • подальша інтеграція наукової і навчальної діяльності, організація освітнього процесу на дослідницькій основі;
 • удосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів (нові змістові модулі, дисципліни, спеціалізації, практики, які поглиблюють професійні навички, є актуальними для ринку праці і сприяють зростанню конкурентоздатності наших випускників).
 • розробка й вдосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки докторів філософії;
 • удосконаленнянавчально-методичних посібників, електронних навчальних курсів для забезпечення реалізації нової освітної стратегії; оптимізація форм колективної й індивідуальної роботи зі студентами, у т.ч. в електронному середовищі;
 • активне впровадження та аналіз якості розроблених електронних навчальних курсів.

ІІ.2 Головними завданнями діяльності викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям сучасної науки, актуальним літературознавчим питанням:

 • реалізація наукової теми «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаної з сучасною інтерпретацією класичних текстів;
 • підвищення публікаційної активності викладачів;
 • здійснення спільних наукових досліджень викладачів і студентів має стати запорукою спадковості та перспективності наукової діяльності кафедр, що обумовлює оновлення та реалізацію наукових тем кафедр та оптимізацію їх практикоорієнтованості;
 • публікації викладачів у наукометичних базах даних (Index Copernicus, Scopus, Web of Science);
 • систематичне проведення Всеукраїнських наукових конференцій із серії «Літературні контексти ХХ століття».

ІІ.3 Підготовка викладацького складу:

 • підвищення рівня якісного складу кадрів вищої кваліфікації;
 • формування системи цінностей, необхідних для успішної діяльності колективу;
 • створення сприятливої атмосфери для сприйняття і поширення корпоративної культури.

ІІ.4 Робота зі студентами:

 • реалізація науково-просвітницького проекту «Вінницький текст»;
 • науковий семінар «Із секретів літературної творчості»
 • літературно-мистецький конкурс для школярів і студентів коледжів «Шевченкова весна», для студентів університету «Щоб далі йти дорогою одною…»;
 • подальша інтеграція освітньої та наукової соціально-гуманітарної роботи студентів через участь у гуртках кафедри «Сучасний погляд на літературу», літературно-мистецьку студію «Вітрила», роботу проблемних груп кафедри, удосконалення форми профорієнтаційної роботи серед цільової аудиторії старшокласників; взаємодію із середніми спеціальними навчальними закладами, а також органами управління, системою загальної середньої освіти міста Вінниці та Вінницької області з метою формування якісного контингенту студентів;
 • реалізація плану соціально-гуманітарної роботи кафедри як структурно підрозділу факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха; активізація роботи кураторів в академічних групах.

ІІ.5 Співпраця з освітніми і культурно-мистецькими закладами Вінниці й України:

 • активізація співпраці з усіма підрозділами Університету (спільні міждисциплінарні наукові й освітні проекти зі структурними підрозділами Університету, профорієнтаційну робота у школах міста Вінниці й області;
 • активізація співпраці членів кафедри з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Київським університетом ім. Б. Грінченка, Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Вінницьким літературно-меморіальним музеєм Михайла Коцюбинського;
 • виступи на радіо, телебаченні.

При кафедрі працює «Школа Коцюбинського», зорієнтована на співпрацю із школярами 10-11 класів загальноосвітніх шкіл з метою виявлення здібних, талановитих учнів, які здатні не лише критично оцінювати літературну спадщину Михайла Коцюбинського, а й пропонувати сучасне прочитання його творчості.

Викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою «Літературні контексти ХХ століття», пов’язаною з сучасною інтерпретацією класичних текстів. За останні п’ять років кафедра організувала та провела більше 50 наукових конференцій різних рівнів, серед них Всеукраїнські наукові конференції:

І Всеукраїнська наукова конференція: «Творчість Леоніда Мосендза у контексті вісниківського неоромантизму: історико­літературні та поетикальні аспекти» (м. Вінниця, квітень 2009).

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі: історичні основи, естетичні контексти, культурні особливості» (Вінниця, квітень 2011).

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Проза Галини Журби в ідейно­естетичному контексті міжвоєнної доби: До 125­ї річниці від дня народження письменниці» (Вінниця, квітень 2013).

ІV Всеукраїнська наукова конференція «Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття: До 150­річчя від дня народження письменника» (Вінниця, жовтень 2014).

V Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття» (Вінниця, жовтень 2016).

VI Всеукраїнська наукова конференція «Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму» (Вінниця, жовтень 2018).

Кафедра української літератури підтримує науково­творчі зв’язки з 38 вищими навчальними закладами України й науковими центрами, зокрема:

Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України?

Науково­дослідним інститутом пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника?

Відділом української літератури Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів).

Виховна робота

Викладачі кафедри проводять системну виховну роботу серед студентів, приділяють значну увагу співпраці з закладами освіти і культури, освітянськими і навчальними закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями.

Починаючи з 30­х років, ХХ ст. при кафедрі діє літературно­мистецька студія «Вітрила», творчу школу в якій пройшло чимало письменників і журналістів. Студією керували викладачі кафедри: М. Ф. Присяжнюк, М. І. Іщук, А. М. Подолинний, Т. В. Яковенко. З 2012 року її очолює канд. філол. наук, доц. Крупка В. П.

Сторінка «Вітрил» у Фейсбуці


Контактна інформація:

E-mail: kafedra-lit@ukr.net

Вн. тел.: 2-32

2020 © ВДПУ